Архів

Том 34 (73). № 1 Том 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бортун К. О.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНОТАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ У РЕЧЕННІ У РОМАНІ НАТАЛКИ ДОЛЯК «ШИКАРНЕ ЖИТТЯ У ВУППЕРТАЛІ»

Гладченко А. М., Комарова О. С.
НЕОЛОГІЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Hromko T. V.
ASPECT DICTIONARIES AS A REFLECTION OF MODERN LEXICOGRAPHIC TECHNOLOGIES OF THE DESCRIPTION OF THE LINGUAL OF THE IDIOM

Ільченко О. А.
МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ ВІЙНИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІАПРОСТОРУ 2014–2023 РР.

Короткова Ю. М., Сабельникова Т. М.
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ МОВИ Й МОВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Костусяк Н. М., Заваринська І. Ф., Римар Н. Ю.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІЮВАННЯ ВАРІАНТНИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ

Кулик О. Д.
КРЕАЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНИХ РОЛИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ «СМІЛИВІСТЬ» / «БУДЬ СМІЛИВИМ, ЯК УКРАЇНА»)

Кучмак К. І.
ЕЛЕМЕНТАРНІ ПАРАДИГМАТИЧНІ КЛАСИ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДРУГОЇ ВІДМІНИ М’ЯКОЇ ГРУПИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Лахно Н. В.
ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ЗВОРОТНИХ ДІЄСЛІВ

Межов О. Г.
ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ»

Пахненко І. І., Тєлєтова С. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ В АНЕКДОТАХ

Польовик Д. В.
СПОРТИВНІ СЛЕНГІЗМИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Романчук С. М.
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ЛІНГВОКОГНІТИВНА Й МОРАЛЬНА ПРОБЛЕМА: ЗМІНА АКЦЕНТІВ ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ

Степанова С. Є.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ХУДОЖНІХ ПЕРСОНАЖІВ ОПОВІДАННЯ В. ВИННИЧЕНКА «КОНТРАСТИ»

Фецко І. М.
МЕТАФОРИЧНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЯК СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В ПРИРОДНИЧОМУЗЕЙНІЙ ГАЛУЗІ ПІД ЧАС ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ

Шатілова Н. О.
ПОРІВНЯНЯ В МОВНО-ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА)

Юносова В. О.
ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ОСІБ У РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «РАЙ.ЦЕНТР»

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Голі-Оглу Т. В., Жижома О. О.
СИСТЕМА ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ ДАВНЬОРУСЬКОЇ МОВИ В «СЛОВІ ПРО КНЯЗІВ»

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Aksiutina T. V.
SPEECH ETIQUETTE PATTERNS AS REGULATORS OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

Архіпова І. М.
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО ВІДСТУПУ

Ahmadova V. H.
DEVELOPMENT OF LEXICAL COHESION OF GERMAN IN WRITING

Василенко І. О., Малінко О. Г.
ДЕСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ

Halahan Ya. V., Bezuhla I. V., Leshchinska A. V.
STUDY OF PHONOLOGICAL FOSSILIZATION IN THE PROCESS OF THE ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION

Gryshkova R. O.
TENDENCIES OF CREATING ANGLOPHONE ERGONYMS IN MODERN ENGLISH-SPEAKING WORLD

Humeniuk N. H.
PRAGMA-COMMUNICATIVE ASPECT OF THE PRESIDENT ZELENSKY SPEECH BEFORE THE US CONGRESS, 12.21.2022

Казимір І. С.
ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Карпушина М. Г., Комарницька О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКУЛЮВАННЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У ПРИКОРДОННОМУ ДИСКУРСІ

Катеринич П. В., Дубровський Р. О., Кіндрась І. В.
МОВА ВОРОЖОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ TELEGRAM)

Косович О. В.
СУЧАСНА ФУТБОЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ

Львова Н. Л., Петренко O. Д.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ БЛЕНДІВ

П’єцух О. І.
КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА: ПРОДУКТИВНІ МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ

Черненко О. В.
ІНТРАПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТА КІНОДИСКУРСІ: СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ярова Л. О.
КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ У ЗАГОЛОВКАХ МЕРЕЖИВИХ НОВИННИХ ТЕКСТІВ

ТЮРСЬКІ МОВИ

Allahverdieva G. Z.
LEXICO-SEMANTIC FIELD “WEDDING” IN AZERBAIJANIAN LANGUAGE

Хаяла Мугамат
ВЛИЯНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

СЕМІТСЬКА МОВА

Melikov T. P.
METHODS OF THE FORMATION OF NEOLOGISMS IN ARABIC

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Чакал І. С.
АВТОРСЬКІ ДІЄСЛІВНІ НОВОТВОРИ В РОМАНІ АХІЛЛА ТАТІЯ (ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Karachova D. V., Ahibalova T. M., Kalashnyk O. V.
IMPACT OF GLOBALIZING TRANSFORMATIONS OF GENDER LINGUISTICS IN THE FIELD OF TRANSLATION AND GENERAL LINGUISTICS

Круть О. В.
РОЛЬ БАЗИСІВ В ОНОМАСІОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ НАЙМЕНУВАННЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ АГРЕСІЇ

Sobor A. B.
TYPES OF BILINGUALISM AND THE POSSIBILITIES OF THEIR PRACTICAL APPLYING

Сушко О. І., Ковальова Г. М.
КОДУВАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ В СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТЕКСТІВ ДОКУМЕНТІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ababilova N. M.
CHALLENGES OF LITERARY TRANSLATION AND ITS EDITING

Верезубенко М. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ В МОВНІЙ ПАРІ НІМЕЦЬКА – УКРАЇНСЬКА

Галайбіда О. В., Марчишина А. А.
СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ПОЕМИ Г. ЛОНҐФЕЛЛО «ПІСНЯ ПРО ГАЙАВАТУ»

Derik I. M.
ON THE ISSUE OF THE PECULIARITIES OF CHINESE DIPLOMATIC DISCOURSE TRANSLATION INTO ENGLISH

Єлісєєва С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Линтвар О. М., Плетенецька Ю. М.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МОРСЬКОГО ЖАРГОНУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Р. КІПЛІНГА «ЗУХВАЛІ КАПІТАНИ»)

Максимова А. Я.
ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОЛОГІЗМІВ У БРИТАНСЬКІЙ ПРЕСІ

Пашко С. В.
АФРИКАНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Прищепа О. П.
ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ Н. ГОРДІЄНКО-АНДРІАНОВОЇ РОМАНУ Б. БРЕХТА «ДІЛА ПАНА ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ»

Lychuk M. I., Romaniuk O. M.
SPECIFIC TRANSLATION OF ENGLISH-LANGUAGE AGRICULTURAL NEWS DISCOURSE

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ