Правила оформлення

 

Умови публікації наукових статей

Вимоги до публікацій. Формат - pdf

Приклад оформлення статті. Формат - pdf

 

Для опублікування статті у науковому журналі (Категорія "Б"«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика» Том 32 (71) № 6, 2021 необхідно не пізніше 3 грудня 2021 року:
1. Заповнити довідку про автора (посилання)
2. На електронну адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами. Аспіранти та здобувачі додатково подають рецензію.
Редакція журналу здійснює зовнішнє та внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно (без надання друкованого примірника).

Тематичні рубрики журналу:

 1. Українська мова;
 2. Російська мова;
 3. Слов'янські мови;
 4. Германські мови;
 5. Романські мови;
 6. Балтійські мови;
 7. Індоіранські мови;
 8. Тюркські мови;
 9. Фінно-угорські та самодійські мови;
 10. Іберійсько-кавказькі мови;
 11. Монгольські мови;
 12. Семітські мови;
 13. Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;
 14. Загальне мовознавство;
 15. Перекладознавство;
 16. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
 17. Структурна, прикладна та математична лінгвістика;
 18. Літературознавство;
 19. Українська література;
 20. Російська література;
 21. Література слов'янських народів;
 22. Література зарубіжних країн;
 23. Порівняльне літературознавство;
 24. Теорія літератури;
 25. Фольклористика;
 26. Літературне джерелознавство і текстологія;
 27. Кримськотатарська література;
 28. Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
 29. Теорія та історія соціальних комунікацій;
 30. Документознавство, архівознавство;
 31. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
 32. Теорія та історія журналістики;
 33. Теорія та історія видавничої справи та редагування;
 34. Прикладні соціально-комунікаційні технології;
 35. Соціальна інформатика.

Редакція не приймає до розгляду статті з лінгводидактики.

Структурні елементи наукової статті

Рубрика журналу.
Індекс УДК.
Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання).
Назва статті українською та англійською мовами. Перед назвою статті англійською подається прізвище та ініціали автора (-ів) латиницею.
Анотації та ключові слова українською та англійською мовами.
Обсяг анотацій – мінімум 1800 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
Висновки із дослідження і перспективи в цьому напрямку.
Посилання на джерела необхідно робити у тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад,
[3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Мова публікацій: українська, англійська, польська, німецька, французька, словацька, румунська, італійська та російська (виключно для іноземних авторів).

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей. 

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Технічні вимоги:
Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал - полуторний. Якщо стаття містить формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Публікаційний внесок:
Розмір внеску за публікацію статті становить 1100 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 50 грн. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.
Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.