Архів

Том 30 (69). № 2 Том 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Вінтонів М. О., Бойко М. І.
ПРОБЛЕМА БІЛІНГВІЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Грозян Н. Ф.
КОРЕЛЯТИВНІ ВИЯВИ ДЕТЕРМІНАНТІВ УМОВИ ТА АДВЕРБІАЛЬНИХ УМОВНИХ СИНТАКСЕМ

Масло О. В., Волкова І. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЧАС» У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»

Новікова О. О.
ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТАТУС, ФУНКЦІЇ

Петренко Л. О.
МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ УТІЛЕННЯ ОБРАЗІВ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Рибак К. Б.
НАЗВИ ЗАГАЛЬНИХ ПОДАТКІВ ІЗ НАСЕЛЕННЯ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (З КІНЦЯ ХVІІІ СТ.)

Сіроштан Т. В.
АБСТРАКТНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVІІІ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ПРИВАТНИХ ЛИСТІВ)

Топчий Л. М.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ПАРЦЕЛЯЦІЇ У ТВОРІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ВІЧНИК. СПОВІДЬ ДУХУ»

Чуєшкова О. В.
СТРАТЕГІЯ ФЕМІНІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНОТОЛЕРАНТНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ)

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Білецька Т. О., Гаврилюк О. О.
СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Бойко О. Т., Горун Г. Р.
ШЛЯХИ ПОПОВНЕННЯ СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ ПРАВОВОЇ СФЕРИ

Борисович О. В.
СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ В ОГЛЯДАХ СЕРІАЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ОНЛАЙН-МЕДІА)

Гуменюк З. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ

Довженко І. В., Дячук Л. С.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО

Duzhyk N. S.
FILM AS A MEANS OF SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION

Костенко В. Г., Сологор І. М.
КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ВТІЛЕННЯ ІНТЕРДИСКУРСИВНОСТІ В ТЕКСТАХ-ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

Макарова О. А.
СТРУКТУРА ОБРАЗУ ЖІНКИ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Малахівська Т. Я.
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ІНТЕРНЕТ-ПОЕЗІЇ

Мартинів О. М.
ЗМІШАНА МОТИВАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУЧАННЯ (КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Москалюк Е. В., Цвиркун А. С.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ

Mudrynych S. Yu., Shutova M. О.
THE BIBLICAL MOTIVE OF THE “PROMISED LAND” IN INAUGURAL ADDRESSES OF AMERICAN PRESIDENTS

Смаглій В. М.
ЯДРО НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

Тарасова С. О.
ІСТОРИЧНИЙ ДІАЛЕКТИЗМ АНГЛОМОВНОГО ДУРНЯ-СМІХАЧА

Ущаповська І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛОГАНА ТА ФРАЗИ-ВІДЛУННЯ (НА ПРИКЛАДІ БРЕНДІВ КАВИ)

Фадєєва О. В.
ІДІОСТИЛЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ТВОРАХ ГІБРИДНОГО ЖАНРУ

Форостюк І. В.
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З МАЙБУТНІМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Чернега С. М.
ОПИС КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕРМАНСЬКИХ ТЕОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ДАВНЬОГО ПЕРІОДУ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Нипадимка А. С.
ПРОФЕСІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ

Пежинська О. М.
АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відомості про авторів