Архів

Том 31 (70). № 2 Том 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Громко Т. В.
ТЕЗАУРУС ГОВІРКИ ЯК ПОКАЗНИК ЇЇ ОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ

Дутка О. Я.
РОЛЬ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У РОЗВИТКУ ОМОНІМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Іваницька Н. Л.
ДО ПРОБЛЕМИ ВІДНОСНОСТІ ТА ДИНАМІКИ ДЕЯКИХ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ: ІНФОРМАЦІЙНО-ІНФОРМАТИВНИЙ ПІДХІД

Костусяк Н. М.
ДИНАМІКА ЗАПОЗИЧЕНИХ ЛЕКСЕМ ІЗ ПЕРШОЮ ЧАСТИНОЮ ВІДЕО- В МЕДІАТЕКСТАХ ХХІ СТ.: СЕМАНТИКА ТА ПРОБЛЕМА КОДИФІКАЦІЇ

Ментинська І. Б.
ТЕМАТИЧНА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ

Оверчук О. Б.
СЕМАНТИЧНА ДИНАМІКА КОНЦЕПТУ БІЛИЙ У ПОЕТИЧНІЙ МОДЕЛІ СВІТУ Б.-І. АНТОНИЧА

Романченко А. П.
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ СКЛАДНИК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СИНОПТИКА

Рудь О. М.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ З ДРУГИМ КОМПОНЕНТОМ ІЗ СЕМОЮ «ДІЯ» (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ)

Середницька А. Я.
МОВНЕ СВІТОБАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Стратулат Н. В.
ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ

Строкаль О. М.
СВІТ БОГІВ НА КОЛЬОРОВІЙ ПАЛІТРІ МОВИ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО

Тараненко К. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОЛІНГВІСТИКИ

Тєлєжкіна О. О.
АНАДИПЛОСИС ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВИ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тиха Л. Ю.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ АНДЖЕЯ СТАСЮКА

Холявко І. В.
НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ В РУСЛІ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Царьова І. В.
СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ В ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТАХ

Шэнь Лиин
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ОНОМАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА: МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ (В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»)

Яслик В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖМОДУСНИХ ЕВІДЕНЦІЙНИХ ПРЕДИКАТІВ З ІНФЕРЕНЦІЙНОЮ ТА ПЕРЦЕПТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ

РОСІЙСЬКА МОВА

Острецова И. В.
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ОПИСАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ

СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ

Архипенко Л. М.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА»)

Babii Yu. B., Sadova H. Yu.
EFFECTIVE MARKERS OF SUGGESTIVENESS IN CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE (MORPHOLOGICAL-COGNITIVE ASPECT)

Kalymon Yu. O.
NARRATIVE AND LANGUAGE TYPES OF SHORT STORIES BY VASYL STEFANYK : QUANTITATIVE APPROACH

Остапчук Я. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ТА СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ ПАМ’ЯТЬ

Skrypnyk N. I.
TEXT AS THE SOURCE OF FORMING FUTURE PHILOLOGIST TEACHERS` COMMUNICATIVE AND SPEECH COMPETENCE

РОМАНСЬКІ МОВИ

Андрієвська В. В.
СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНЕ НАПОВНЕННЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ПІСНІ

Артемова Л. В., Бовсунівська А. Ю.
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРІ КАРЛОСА РУЇСА САФОНА «В’ЯЗЕНЬ НЕБА»

Борисов В. А.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІНА: ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ

Косович О. В.
ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф.
СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ПРОПУЩЕНИМ ПРИСУДКОМ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Popova N. M.
LINGOCULTURAL SPECIFICITY OF INDEPENDENCE CONCEPT IN THE UKRAINIAN AND SPANISH LANGUAGE WORLDVIEWS

Семенова О. В.
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ІГРОВОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОГО ЕНІГМАТИЧНОГО ТЕКСТУ)

Слухай Н. В., Лефтерова О. М.
ВЕРГІЛІЄВА «ЕНЕЇДА» ЯК КАТЕХІЗИС АНТИЧНОСТІ: СУГЕСТИВНИЙ АСПЕКТ

Ходоренко А. В., Сазонова В. С.
АДАПТАТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ БИЛИНГВОВ В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ НЕРОДНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СИСТЕМАМИ

Чистяк Д. О.
КОСМОЛОГІЧНА КОНЦЕПТОСИСТЕМА В СИМВОЛІСТСЬКІЙ ПОЕЗІЇ МАКСА ЕЛЬСКАМПА

ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ

Джура М. З., Гуня Л. М.
ПІДРЯДКОВИЙ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ БАЙКИ НА САНСКРИТІ «ПРО ДГАРМУБУДДГІ ТА ПАПАБУДДГІ» ПОРІВНЯНО З ЛІТЕРАТУРНИМ УКРАЇНСЬКИМ ПЕРЕКЛАДОМ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Емірамзаєва А. С., Емірамзаєва C. С.
КЪЫРЫМТАТАР ЭДЕБИЙ ТИЛИНИНЪ ШЕКИЛЛЕНЮВИ ВЕ УСЛЮБИЙ ИНКИШАФЫ

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Філатова К. О.
ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ УТВОРЕННЯ НОВОГРЕЦЬКИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ КОЛЬОРОНАЙМЕНУВАННЯМИ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Кійко С. В., Малейка А. І.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

Шкарбан І. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МАПУВАННЯ ЯК ЛІНГВОКОГНІТИВНА СТРАТЕГІЯ КАТЕГОРИЗАЦІЇ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ