Архів

Том 31 (70). № 3 Том 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабич Т. В., Ліпатова М. В.
СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ ЗАКОНУ ВІДКРИТОСТІ СЛОВА

Бойко М. І.
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Дружинець М. Л.
ОРФОЕПІЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ У СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ: СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СОЦІОФОНЕТИЧНЕ МОВЛЕННЯ ТА ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Дьолог О. С.
ІНШОМОВНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНИХ ТИПАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНОСПОЛУК

Лахно Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНИХ КВАЗІПАСИВІВ

Мандич Т. М.
МІЛІТАРНА МЕТАФОРА У СПОРТИВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Новікова О. О.
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОБСТАВИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Серебрянська І. М.
«ЯК НЕ БУДЕ ПТАХІВ, ТО І ЛЮДСЬКЕ СЕРЦЕ СТАНЕ ЧЕРСТВІШИМ» (КОНЦЕПТ «ПТАХ» У ТВОРАХ М. СТЕЛЬМАХА).

Строкаль О. М.
ЖІНОЧЕ ПОЗАЧАССЯ В ПОЕЗІЇ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ ТА ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО

Шило С. Б.
СИНКРЕТИЧНИЙ СТАТУС АГІТАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

РОСІЙСЬКА МОВА

Пахненко И. И., Телетова С. Г.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ДИСКУРСЕ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Ковпік С. І.
ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ СВІДОМОСТІ У ПОВІСТЯХ Ч. МІЛОША «ДОЛИНА ІССА» ТА І. РОЗДОБУДЬКО «АРСЕН»

Коч Н. В.
КОНЦЕПТ «ЗАВИСТЬ» В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (АНТРОПОЦЕТРИЗМ БАЗОВЫХ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ: ОТ ВНЕШНЕГО К ВНУТРЕННЕМУ)

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Bashirova Nigar Rafael
SPHERES OF USING OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS IN MODERN ENGLISH

Боровська О. О.
НІМЕЦЬКА ПАРТИЦИПІАЛЬНА КЛАУЗА ТА ЇЇ ВНУТРІШНЯ АРХІТЕКТУРА

Веремчук Е. О.
ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЕТИМОЛОГІЧНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Віт Ю. В.
ОПИС СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛОМОВНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ПОЗИЦІЙ ФРЕЙМОВОЇ СЕМАНТИКИ

Голик С. В.
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ-ІМЕНІ КОНЦЕПТУ OLD AGE

Дабагян І. М.
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Жуковська В. В.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОРПУС ЯК НОВІТНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Казакова Н. О.
ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИДІЛЕНОСТІ В РЕКЛАМНОМУ СЛОГАНІ

Кащишин Н. Є., Іващишин О. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Kosovych О. V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF GENDER MODELS OF SPEECH ACTIVITY IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

Котвицька В. А.
АНАФОРИЧНІ ПОВТОРИ В РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР “HERZTIER”: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Кравцев В. О.
КОНЦЕПТ GRENZE У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Mykhaylenko V. V.
PROFORMS REVISITED

Науменко У. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЇ «ЗБЕНТЕЖЕННЯ» У ТВОРІ КРІСА ВУДІНГА «ОТРУТА»

Остафійчук О. Д.
НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Павловська Л. І.
ВИДИ Й ЦІЛІ ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Поздняков О. В.
ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ В НІМЕЦЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНЗІ

Попелюк В. П.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

Романюк О. В., Бялик В. Д.
ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Sabat S. I.
PEER OBSERVATION: A POWERFUL TOOL FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Sandyha L. O., Oliinyk I. V., Sviatiuk Yu. V.
ENGLISH GREEN NEOLOGISMS REFLECTING NEW TRENDS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Українська Є. В.
ВЗАЄМОДІЯ КОМІЧНОГО ТА МАГІЧНОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ МОЖЛИВИХ СВІТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТВОРІВ ГУМОРИСТИЧНОГО ФЕНТЕЗІ)

Шавлач Ю. В., Лазебна О. А., Хоменко О. А.
НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ЮВЕНАЛЬНИЙ МЕДІАДИСКУРС ЯК ФРАГМЕНТ КАРТИНИ СВІТУ ПІДЛІТКА: ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шмуля Л. В.
МОВНА КАРТИНА СВІТУ РОК-ПОЕЗІЇ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Molokova О. F.
TEXTUAL MESOCONCEPT JOURNEY IN THE STRUCTURE OF TEXTUAL MEGACONCEPT MEMORY (IN P. MODIANO’S AUTOFICTION)

ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ

Поздняков К. О.
МОРФОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДАВНЬОПЕРСЬКОГО ІМЕННИКА

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Абдуллаева Гызылгюль
ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРИНЦИПАМ КЛАССИФИКАЦИИ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ XVII ВЕКА

Piriyeva L. M.
CLOTHING VOCABULARY IN AZERBAIJANI ASHIG POETRY

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ