Архів

Том 31 (70). № 4 Том 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабич Т. В.
ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ У ПРОЦЕСІ ЗМІНИ СЕМАНТИКИ СЛОВА НА ПРИКЛАДАХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Баденкова В. М., Корнієнко І. А.
КУЛЬТУРНО-ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Д. КРЕМЕНЯ

Бондаренко Г. П.
МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІНГВІСТИКИ

Гаценко І. О.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Голуб В. Ю.
ФУНКЦІЮВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТЕЙ ЗІРКИ МЕНЗАТЮК)

Гончарук О. В., Дикан О. В.
МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД

Горенко В. М.
ТОПОНІМІКОН ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ІВАНА ПЕРЕПЕЛЯКА

Давиденко В. І.
УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ПРАЦІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Данчишин Н. Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ Й АВДІОВІЗУАЛЬНОГО МЕТОДУ У ВПРАВАХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Дворянкін В. О., Щетиніна Д. О.
ОЦІННІ АНТРОПОНОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Жижома О. О.
СЕМАНТИЧНА ТА СЛОВОТВІРНА ПРИРОДА ПРІЗВИЩ (НА МАТЕРІАЛІ АНТРОПОНІМІЇ УКРАЇНСЬКИХ СІЛ ПРИАЗОВ’Я)

Катиш Т. В.
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ДИСКУРСІВ (НА МАТЕРІАЛІ РАДІОТЕХНІЧНОГО ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

Ковалевська А. В.
ВПЛИВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВІД МАГІЇ ДО НАУКИ

Кулібаба М. О.
ГЕОРТОНІМИ ЯК ХРОНОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ

Левченко Т. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖАРГОНІЗМІВ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «ОЦІНКА. ЯКІСТЬ» У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

Lokota I. M.
ASSOCIATION AS A DIAGNOSTIC CRITERION FOR PARANOID SCHIZOPHRENIA

Мачек В. П.
ФЕМІНАТИВИ В НАРОДНОРОЗМОВНІЙ МОВІ ЗАКАРПАТСЬКИХ РУСИНІВ 20–30 РР. ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ)

Оскирко О. П., Жуган Н. А.
НАЗВИ СТРАВ ІЗ ЯЄЦЬ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Pedchenko S. O.
THE SUBJECTIVE MODALITY IN MODERN UKRAINIAN: THE LINGUAL-PRAGMATIC DIMENSION

Підлужна І. А.
НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СФЕРІ ПОБУТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Сабліна С. В.
СПЕЦИФІКА ЗВУКОПИСУ Й ГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ СТИЛІЗАЦІЇ У ТВОРАХ МОЛОДИХ ПОЕТІВ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Саїк А. В.
АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ МАТИ В РОМАНІ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

Стратулат Н. В., Яслик В. І.
НОРМАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ АСПЕКТ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ

Циганок І. Б.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СЕМОЮ ‘ДІЯЛЬНІСТЬ’ В УКРАЇНСЬКІЙ І БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ

Ципердюк О. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА В ПРОПОВІДЯХ ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА

Шитик Л. В., Юлдашева Л. П.
СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНИХ ОНІМІВ СУЧАСНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА

Юрійчук Н. Д.
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Агаева Афаг Рамиз гызы
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ ИНТРА- И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В МЕЖСТИЛЕВЫХ СВЯЗЯХ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Эминли Беюкханум Ибрагим кызы
ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Асадова Севиндж Сабир гызы
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООНИМОВ

Halahan Yа. V., Ahibalova T. M., Karachova D. V.
INTERCULTURAL SENSITIVITY IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION

Монастирьова Л. В.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРИСТИК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА

Теряев Д. А.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ЗВУЧАЩЕМ ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Шкляєва Н. В., Николюк Т. В.
ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ТА ЗВИЧАЇ ХРЕЩЕННЯ ДІТЕЙ У НАРОДНІЙ ПРОЗІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підвойний В. М.
КОНВОЛЮТ «ЛІТЕРАТУРА КРИМА» У СКЛАДІ БІБЛІОТЕКИ-КОЛЕКЦІЇ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ

Война М. О., Воробей О. С., Вороніна М. Ю.
СПЕЦИФІКА ТЕКСТОВОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ У КИТАЄМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Костанда І. О.
КОДИФІКАЦІЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФОРМ ТРАДИЦІЙНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВОЇ ПРАЦІ ЯО НАЯ (姚鼐) «КОМПІЛЯЦІЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФОРМ СТАРОДАВНЬОГО ТЕКСТУ» («古文辞类纂»))

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ