Архів

Том 31 (70). № 4 Том 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Басараба І. О.
АНГЛОМОВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ: ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

Василенко Д. В.
ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ФОНДУ

Ганбарова Нурлана Эльдениз гызы
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ

Гошилик Н. С., Якимик Г. М.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЕЛ АННИ ТОДД

Грималюк А. М.
ЕКСПЛІЦИТНЕ ТА ІМПЛІЦИТНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ В ЦІЛІСНИХ ІДІОМАХ ІЗ КОЛЬОРОВИМИ КУЛЬТУРНИМИ СИМВОЛАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ)

Гриняк О. О.
КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ПОРОДЖЕННЯ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Гришина О. Д., Статкевич Л. П.
СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Гуменюк І. Л.
ТОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІНТОНАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ СТАТИЧНИХ ОПИСІВ ПРИРОДИ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ

Humeniuk N. H.
STYLISTIC ASPECT OF THE QUEEN ELIZABETH II CORONAVIRUS DISCOURSE (04.05.2020)

Гура В. М.
ФЕНТЕЗІ ЯК ЖАНР ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ТЕКСТ-ТИПОЛОГІЧНІ ТА НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Дахмани А.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕВОДА ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Євтушенко Н. І.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ (CLIL) У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАТИКА І МОВА» (БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ)

Zabotnova M. V.
MENTAL SPACES AS A WAY OF MEMES’ IMPLEMENTATION IN POLITICAL DISCOURSE

Zirka V. V., Vukolova K. V.
PSYCHOLINGUISTIC COMPONENT IN THE STUDY OF THE PITTSBURGH SPEECH EFFICIENCY DECODING

Іваненко Д. О.
МУЛЬТИМОДАЛЬНА СТИЛІСТИКА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Іванотчак Н. І., Павлюк О. Б.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ

Kаrachun Yu. G., Borkovska I. P.
DERIVATIVE COMPOUND TERMS-NOUNS AS A SPECIAL TYPE OF COMPOUND IN SCIENCE AND TECHNICAL TEXTS ON ELECTRICAL ENGINEERING

Костенко В. Г., Сологор І. М.
МОВНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ АДРЕСОВАНОСТІ В ТЕКСТАХ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

Лисичкіна І. О., Лисичкіна О. О.
ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Луньова Т. В.
АВТОБІОГРАФІЧНИЙ НАРАТИВ ЯК ФОРМА МЕТАЕКФРАЗИСУ: КОГНІТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕСЕ ЖЮЛЯ ОЛІЦЬКОГО ПРО ВЛАСНУ ТВОРЧІСТЬ

Макарук Л. Л.
ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ ТА МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ ЗНАКІВ ПУНКТУАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Межуєва І. Ю.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Mykhaylenko V. V.
ON DYNAMICS OF THE LEXICAL MEANING

Nikiforova Ye. Yu., Havryliuk O. O., Galitska E. A.
INTENTIONALITY AND ACCEPTABILITY AS STANDARDS OF TEXTUALITY IN PERFUME AND COSMETIC NAMES

Нісаноглу Н. Г., Мунтян С. Г.
МАНІПУЛЯТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ДИСКУРСИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ КОНСЕНСУС В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Pavlichenko L. V.
STRATEGIES AND TACTICS OF INVESTIGATORS TO WITNESSES AND VICTIMS (BASED ON THE ANALYSIS OF THE PRE-TRIAL INTERROGATION DISCOURSE)

Панченко О. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД НЕОЛОГІЗМІВ

Пилипенко І. О.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАМІНИ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

Попелюк В. П.
МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

Прокопець М. С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «КУЛЬТУРНОЇ» ТА «ІСТОРИЧНОЇ» ПАМ’ЯТІ

Рябова К. О.
ЦІЛІСНІСТЬ І ЗВ’ЯЗНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ ТЕКСТУАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ

Світліковська О. А.
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ АМЕРИКАНЦІВ ТА БРИТАНЦІВ У ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБАХ ЯК СКЛАДНИКАХ МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ

Таценко Н. В., Третяк І. В.
МЕТАФОРИЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПИТТЯ/DRINKING ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРИ ПИТТЯ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Топчий О. Ю.
КАЛЕЙДОСКОП ВІДТІНКІВ КОЛОРАТИВУ ЗЕЛЕНИЙ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Четова Н. Й.
ЛІНГВОКОГНІТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ ХИМЕРА В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА)

Чуланова Г. В., Старикова В. С.
БІЛАТЕРАЛЬНІ СТРУКТУРИ МОВНИХ ЗНАКІВ

Чуланова Г. В., Харченко В. Ю.
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРЕКЛАДУ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Курганська А. Р.
КОСМОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В МІФОПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ А. МОКЕЛЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ