Архів

Том 32 (71). № 2 Том 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Баденкова В. М., Родіонова І. Г.
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРИФРАЗ У ХУДОЖНЬОМУ МОВОСВІТІ Д. КРЕМЕНЯ

Булик-Верхола С. З., Верхола Я. О.
РІВНОВАГА ПИТОМОГО Й ЗАПОЗИЧЕНОГО В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Горда О. М.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ КАЗКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ТРИ МЕТЕЛИКИ» В ІНШОМОВНІЙ АВДИТОРІЇ

Дутка О. Я.
ЗБАГАЧЕННЯ ОМОНІМІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВНАСЛІДОК ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Зинякова А. А.
АКЦЕНТУАЦІЯ ВІДДІЄСЛІВНИХ СУФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ НА -А, -Я

Климович С. М., Мартос С. А.
ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА

Литвин О. Г.
СПРОБИ ВНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ

Мілєва І. В., Ходаківська М. О.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ-ОНІМОМ: СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИЙ І КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНИЙ АСПЕКТИ

Петренко Т. В.
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНА ПІДКАТЕГОРІЯ НЕОЗНАЧЕНОЇ ПРЕДМЕТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Петрів О. В., Легка Л. І.
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНОГО НАГОЛОСУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА (НА ПРИКЛАДІ ВІРША «ЯК ДОБРЕ ТЕ, ЩО СМЕРТІ НЕ БОЮСЬ Я»)

Стефурак Р. І.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ КОНТРАСТ – КОНСТИТУТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ БОГДАНА ТОМЕНЧУКА

Тихоненко О. В., Підгородецька І. Ю.
СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОНІМІВ ХАРКІВЩИНИ

Ціхоцький І. Л., Боросовська І. І.
МОВА ТА СТИЛЬ ІСТОРИЧНОЇ БЕЛЕТРИСТИКИ ЮРІЯ ВИННИЧУКА (НА МАТЕРІАЛІ ДИЛОГІЇ «АПТЕКАР» І «СЕСТРИ КРОВІ»)

Швидка Н. В., Решетняк О. О.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ГРІХ У БІБЛІЙНОМУ Й МОВНОМУ ДИСКУРСАХ

Щепка О. А.
УКРАЇНСЬКИЙ ВОКАБУЛЯР КОРОНАВІРУСУ

РОСІЙСЬКА МОВА

Гашими А. Т.
КАТЕГОРИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ/ОТРИЦАНИЯ В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ПРЕДИКАТИВНОГО СТРОЕНИЯ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Nanivskyy R. S.
KREACJA OBRAZU KOBIETY W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA STASIUKA NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Абрамова Є. Ю.
КОМПЛІМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНА ТАКТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Вєдєрнікова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ СЛЕНГІЗМІВ

Holtseva M. I.
PRAGMATICS OF DECEPTION IN THE UN SECURITY COUNCIL: HIERARCHY OF PRAGMATIC ATTITUDES

Копчак М. М.
ХАОТИЗАЦІЯ ТА ДИСИПАЦІЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТОПРОСТОРУ

Кущ Е. О.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГУМОРУ В ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТА КІНЕМАТОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ ВУДІ АЛЛЕНА

Lazebna N. V.
SPACE AND TIME AS CONCEPTUAL DOMAINS IN ENGLISH-LANGUAGE SCIENTIFIC DISCOURSE

Матковська М. В.
КАТЕГОРІЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ БРИТАНЦІВ У КОМУНІКАЦІЇ

Модестова Т. В., Крсек О. Є.
ДО ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Moiseienko S. M., Kondrashova A. V.
PERFECT SPEECH IN THE ENGLISH COMPUTER DISCOURSE

Морозова І. Б.
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛОМОВНОЇ ЕЛІТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ГЕРЦОГИНІ КЕМБРИДЖСЬКОЇ КЕЙТ МІДДЛТОН)

Москвичова О. А.
МАКРОСЕГМЕНТ ФРАКТАЛЬНОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ

Ніколаєва Н. М.
ПРОЦЕСИ ФРАЗОУТВОРЕННЯ КОЛОРОНІМА ROT У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Nikulina O. L.
MARINE ORIGIN OF CONTEMPORARY ENGLISH IDIOMS

Палиця Г. С.
НІМЕЦЬКОМОВНІ ЦИТАТИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ОСВІТА»

Панченко О. І.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Полонська І. П.
ЧАСТИНОМОВНА НАЛЕЖНІСТЬ СЛІВ РОКУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Сіваєва О. С.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З HEALTH У МЕДІАТЕКСТАХ: КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ

Скляренко О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА КОНЦЕПТУ MACHT

Sliepushova A. І.
AN ADULT-MINDED BABY: AN EVIL PRODIGY IN FAMILY GUY?

Терещенко Т. В.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ІЗ ВЕРШИННИМИ СЛОВАМИ «CORONA» ТА «MASKE» У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Федік Ю. М.
КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ КАРИКАТУР

Фурман О. М.
ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

Цапенко Т.-Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНГЛОМОВНИХ ДІТЕЙ 4–6 РОКІВ

Tsapro G. Yu., Denysova N. В.
A CORPUS BASED PORTRAIT OF TEACHER IN AMERICAN AND BRITISH MEDIA DISCOURSE

Шепель Ю. О.
ЩОДО ОПИСУ ДИХОТОМІЇ «СВІЙ – ЧУЖИЙ» ІЗ ПОЗИЦІЇ СТРУКТУРИ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ

Шкамарда О. А.
ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПОЗИЦІЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-БЛОЗІ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Арцишевська О. Р., Гунчик І. О.
СЕМАНТИКА ГРАФІЧНИХ ЗНАКІВ-СИМВОЛІВ-ІДЕОГРАМ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ

Косович О. В.
НЕОЛОГІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В РОМАНІСТИЦІ

Семенова О. В.
ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ПРАГМАТИЧНИЙ СКЛАДНИК РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Asadova M. F.
GRAMMATICAL AND STYLISTIC FEATURES OF FIXED WORD COMBINATIONS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE WESTERN GROUP DIALECTS

Сорокін С. В.
РОЛЬ АРТИКЛЯ ТА СЛІВ-ДЕТЕРМІНАНТІВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМІЛЬОВСЬКИЙ ЗБІРНИК. ВИПУСК 3

Дмитренко В. І.
«ЖЕМЧУГА» М. ГУМІЛЬОВА В РЕЦЕПЦІЇ Є. ЯНТАРЬОВА, В. БРЮСОВА ТА В. ІВАНОВА

Кириченко О. М., Крижановський С. І.
ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ М. ГУМІЛЬОВА ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ: ПОЛІХУДОЖНІЙ ПІДХІД

Комаров С. А.
ОБРАЗ М. С. ГУМІЛЬОВА У ЦИКЛІ НАРИСІВ О. В. АМФІТЕАТРОВА «ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ»

Крижановська О. О.
ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ М. ТИХОНОВА І М. ГУМІЛЬОВА В НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ

Лі Ялінь
МИКОЛА ГУМІЛЬОВ ЯК НАСТАВНИК ПОЕТІВ У КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ГЕОРГІЯ АДАМОВИЧА

Мінаєва Е. В.
ПРО ДЕЯКІ ГЕНДЕРНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТАХ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ

Недайнова Т. Б.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ОБРАЗУ СВІТУ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ М. С. ГУМІЛЬОВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ