Архів

Том 32 (71). № 3 Том 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Тернова А. І.
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ІЗ СУФІКСОМ -ЦІ

Гогуленко О. П.
АНТРОПОНІМІЯ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Коваленко Н. Д., Мозолюк О. М.
СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМИ У ТВОРІ «СИНІЙ ЗОШИТ. АРКУШІ ДНІВ СВІТЯЩИХ» МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

Комлик Н. Ю.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І СЛОВО: НОМІНАТИВНА СИМЕТРІЯ ТА АСИМЕТРІЯ

Лахно Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ ДІЄСЛІВ РУХУ

Максим’юк О. В., Струк І. М., Максим’юк Н. В.
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ ВІДМОВИ У ДРАМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Ментинська І. Б.
СТРУКТУРА ТЕРМІННОГО ПОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Підлужна І. А.
ШЛЯХИ ПРИСТОСУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЗІ СФЕРИ ПОБУТУ ДО СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ

Погоріла С. Г., Тимчук І. М.
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОДИНИЦІ ВИРАЖЕННЯ ГРОТЕСКНОГО ЗАДУМУ В ПОВІСТІ В. ДРОЗДА «ИРІЙ»

Романенко К. М.
ТОПОНІМІЧНИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ ВІКТОРІЇ АМЕЛІНОЇ «СИНДРОМ ЛИСТОПАДУ, АБО HOMO COMPATIENS”

Рудь О. М.
СКЛАДНІ СЛОВА В МОВОТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

РОСІЙСЬКА МОВА

Алиева У. Н.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРЯМОГО ОБЪЕКТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Шепель Ю. А.
ПРО ДИНАМІЧНІ ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СКЛАДІ СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ І РЯДІВ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Осіпчук Г. В.
МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСЕМИ ‘ОЧІ’ ЯК ЗАСОБУ ВИРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В РОМАНІ ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА «ВОГНЕМ І МЕЧЕМ»

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бечко Я. В.
СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГОРІННЯ АНГЛ. BURN, FIRE У КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕМ

Бортник С. Б.
НАВЧАННЯ РЕФЕРУВАННЮ ТА АНОТУВАННЮ ФАХОВИХ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Гаман І. А., Лисюк Б. О.
МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ НІМЕЧЧИНИ У ВІДЕОМАТЕРІАЛАХ САЙТУ YOUTUBE

Гойда О. І.
ГЕНДЕРНО КОРЕКТНА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В РІЗНИХ ФОРМАХ ЇЇ УЗУСУ

Gryshkova R. O.
STYLISTIC ANALYSIS OF JOE BIDEN’S INAUGURATION SPEECH

Гулиева С. А.
РОЛЬ СИТУАЦИИ В КОММУНИКАЦИИ

Гуменюк І. Л.
ІНТОНАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНИХ ПЕЙЗАЖНИХ ОПИСІВ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

Humeniuk N. H.
PRAGMATIC ASPECT OF THE QUEEN ELIZABETH II CHRISTMAS 2020 MESSAGE (12.25.2020)

Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х.
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ АСТРОФІЗИКИ

Zaitseva M. O.
COMMUNICATIVE SPECIFICITY OF ANGLOPHONE COURTROOM POLEMICS (LINGUISTIC ASPECT)

Ковальова Т. П.
ЯВИЩЕ ХУДОЖНЬОГО ПАРАДОКСА В ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА)

Козлова О. Б., Приходько А. М.
СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ МЕДІАЦІЇ

Колісниченко Т. В., Коропатніцька Т. П.
МЕТАХТОН TOURISM: ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ

Котенко А. О., Камишова Т. М.
АНГЛОМОВНІ МЕТАФОРИЧНІ ТЕРМІНИ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

Ликіна В. В.
КОГНІТИВНО-РИТОРИЧНІ МОДЕЛІ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ДЕМОКРАТІЯ У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА

Лучик O. Ю., Петренко О. Д.
МЕТАФОРИЧНІ ОДИНИЦІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Медвідь О. М., Лигуша А. О., Таценко Д. О.
ПОТЕНЦІЙНІ НОМІНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ БЛЕНДИНГУ

Нікуліна Г. В., Кущ Е. О.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ МОДИ

Самаріна В. В., Шахматова О. В.
ОБРАЗНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ ГРАМАТИКИ

Сухова А. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОМОВНОЇ НОВЕЛИ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Косович О. В.
БОРОТЬБА ЧУЖОГО ТА ПИТОМОГО В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ В РОЗРІЗІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

Чистяк Д. О.
МІФОПОЕТИЧНА КОСМОЛОГІЯ У ДРАМІ «ПЕЛЕАС І МЕЛІСАНДА» МОРІСА МЕТЕРЛІНКА

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Arnautova A. R., Qadri-zade Z. İ.
ZEMANEVİY QIRIMTATAR TİLİNİÑ LATİN YAZISI: /X/ VE /H/ FONEMALARNIÑ YAZIDA AKS ETİLÜV MESELESİ

Hasanova K. K.
SOME ETHNOTOPONYMS OF TURKIC ORIGIN BELONGING TO DEMIRCHIHASANLI DISTRICT IN THE “COMPREHENSIVE BOOK OF TBILISI PROVINCE”

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Водяна Л. В.
ЧИСЛІВНИК У ЛАТИНСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

Жарікова Ю. В.
ПРАЦЯ ТА ДОБРОБУТ ЯК СКЛАДНИКИ УСПІШНОГО ЖИТТЯ В ПАРЕМІЯХ ГРЕКІВ НАДАЗОВ’Я

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Ибаев Н. А.
О ПРЕДМЕТЕ ФРАЗЕОЛОГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Мамедова Н. Т.
МЕСТО УДАРЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ В АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

Мельник О. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОТИСТАВЛЕННЯ «СВОЄ/ЧУЖЕ» У РОМАНІ ЕРІХА МАРІЇ РЕМАРКА «ТІНІ В РАЮ»

Пелепейченко Л. М.
МЕЖІ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИМІРІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ