Архів

Том 33 (72). № 2 Том 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Грицевич Ю. В.
ПОБУТОВИЗМИ В ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ

Кичан Д. О.
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛЯСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МІКРОМОВИ У КНИЗІ ЮРІЯ ГАВРИЛЮКА «NIECH ŻYWE PUDLIASZE!»

Межов О. Г., Костусяк Н. М., Здіховська Т. В.
КОМУНІКАТИВНО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПИТАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ

Олексенко В. П.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСОМ -ИЩЕ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Середницька А. Я.
ПРОСТОРОВІ СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЯК ВИЯВ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Стефурак Р. І.
ҐЕНІТИВНА МЕТАФОРА – КОНСТИТУТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ МАРІЇ ТКАЧІВСЬКОЇ (на матеріалі роману «Княгиня Острозька»)

Тараненко К. В.
СУРЖИК ЯК ЕЛЕМЕНТ ВЕРБАЛЬНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОГО ВИКОНАВЦЯ

Царьова І. В.
ЮРИСЛІНГВІСТИЧНІ ОЗНАКИ ПОНЯТЬ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ

Циганок І. Б.
ФЛОРОНАЙМЕНУВАННЯ У МОВОТВОРЧОСТІ В. ВИХОДЦЕВА

РОСІЙСЬКА МОВА

Доронкіна Н. Є., Івасюк О. В., Слива Т. В.
ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЗВ МІСЯЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (АД’ЄКТИВНА ПАРАДИГМА І СТУПЕНЯ)

СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ

Korpało O. R., Mycan D. М.
PORÓWNAWCZO-SEMANTYCZNA CHARAKTERYSTYKA FRAZEOLOGIZMÓW Z KOMPONENTEM "WĄTROBA"

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Арделян О. В.
ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ ШТАТІВ США

Асташева О. С., Бялик В. Д.
ГЕНДЕРНО МАРКОВАНІ ІДІОМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Байтерякова Н. Ю., Байтеряков О. З.
СЛОВОТВОРЧІ ПАРАМЕТРИ АНГЛОМОВНОЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Білецька Т. О., Гаврилюк О. О.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ ТЕКСТІВ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛІСТІВ-БЛОГЕРІВ (на матеріалі блогів Філіппі де Франко та Арви Махдаві)

Веремчук Е. О.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ МОДУС АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DIGNITY 9

Волкова С. В.
ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ЕКЛЕКТИЗМ У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ТА ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВАХ (на матеріалі сучасної англомовної амеріндіанської прози)

Гамаль Ю. А., Кущ Е. О.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЇЇ ОДИНИЦI ГРЕЦЬКО-ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Глуховська М. С.
ОЦІННА ОЗНАКА У ЗНАЧЕННІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕМ

Гнатишена І. М., Данишенко І. О.
ТЕМАТИЧНІ ТА МЕТАФОРИЧНІ ГРУПИ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ СФЕРИ КОСМЕТОЛОГІЇ

Gryshkova R. O.
LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF ANGLOPHONE ERGONYMS IN CANADA

Дмитрук Л. А.
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОГО СЛОВОТВОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ

Задорожна А. Д., Гнатишена І. М.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Іщук А. А.
СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Капуш Л. М., Куконіна Н. А.
ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМІВ США

Klymenko T. A., Suima I. P.
TRANSLATION OF THE FILM TITLE AS A CULTURAL PHENOMENON

Мизин Т. О.
ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ГЕОГРАФІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

Мицкан М. М., Бялик В. Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

Novikova O. V.
GENERAL PECULIARITIES OF TRANSLATION AND TRANSCRIPTION OF ABBREVIATIONS

Одінцова О. О., Сілютіна І. О., Остапчук І. І.
CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

П’єцух О. І.
ТАКТИКА ПОХВАЛИ ТА КОМПЛІМЕНТУ ЯК БАЗИС СТРАТЕГІЇ КОМПРОМІСУ В БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ

Pidhorna A. В.
PROFESSIONALLY ORIENTED PUBLICIST DISCOURSE AND ITS REFLECTION IN ENGLISH MASS MEDIA

Semeniuk T. P., Gordiienko Yu. А.
VERBAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT COVID-19 IN THE MODERN GERMAN MASS MEDIA

Suima I. P.
MAIN COMPONENTS OF THE DIALOGICAL ENTITY

Хацер Г. О., Жаворонкова В. В.
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ТЮРСЬКІ МОВИ

Азизова П. Э.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА «ГОШМА»

СЕМІТСЬКІ МОВИ

Яссін М. А.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ АРАБСЬКОЇ МОВИ

КЛАСИЧНI МOВИ. OКPEМI IНДOЄВPOПEЙСЬКI МOВИ

Цвид-Гpoм O. П., Рєзнік В. Г., Велика К. І.
PИМСЬКI АНТPOПOНIМИ У ЛАТИНOМOВНИХ ПИСEМНИХ ДЖEЛEЛАХ: СEМАНТИКO-ГEНEТИЧНE ТА ЛEКСИКOГPАФIЧНE ПPEДСТАВЛEННЯ

ЗАГАЛЬНЕ МOВОЗНАВСТВО

Gahramanova C. M.
BUSINESS CORRESPONDENCE AS A COMPONENT OF BUSINESS COMMUNICATION IN AZERBAIJANI LANGUAGE

Максимова А. Я.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Mammadova Z. E.
USEFUL OF ELECTRONIC PORTABLE RESOURCES IN EFL CLASSES

Orujova R.
THE ROLE OF AUXILIARY PARTS OF SPEECH IN THE FORMATION OF FOLKLORE TEXT

Rzayeva S.
ABOUT THE UNIVERSAL EXPRESSION RESOURCES NEUROPHYSIOLOGICAL BASIS OF THE EMOTION CONCEPT IN AZERBAIJANI, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES (in the context of the limbic system role in the expression of emotions)

Seyidzada L. E.
DIFFERENCES OF SLANG FROM DIALECTS, VULGARISMS AND COLLOQUIAL LANGUAGE

Юмачікова О. М.
НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ТЕКСТ У ТИПОЛОГІЇ ТЕКСТОВИХ ОДИНИЦЬ