Архів

Том 33 (72). № 2 Том 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Абушoва С. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПЕРЕВОДИМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Головня А. В., Щербина А. В., Гастинщикова Л. О.
ПЕРЕКЛАД КІНОДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «ФЕРЗНЕВИЙ ГАМБІТ» НА ПЛАТФОРМІ NETFLIX: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Малюга Н. М.
РЕДАГУВАННЯ ДИСКУРСУ РЕЦИПІЄНТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі книги С. Алексієвич «Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього»)

Moshkovska L. M.
STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ENGLISH COMPARATIVE CONSTRUCTIONS IN INTERNET TRANSPORT TEXTS: TRANSLATION ASPECTS

Struk I. V., Semyhinivska T. H., Sitko A. V.
FORMATION AND TRANSLATION OF MILITARY TERMINOLOGY

Шумило Т. С., Швачко С. О.
ОКАЗІОНАЛЬНІ НОВОТВОРИ ЯК СПОСІБ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ (на матеріалі романів Ніколаса Спаркса та Джоджо Мойєс)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Кравчук О. О., Остащук І. Б.
СЛОВО «АДВОКАТ» У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Лебедєва Н. А., Бевзо Г. А., Малінська Г. Д.
ПОРІВНЯЛЬНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Охріменко М. А.
ФУНКЦІЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО ЗУМОВЛЕНИХ ЕМОТИВІВ У МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ (на матеріалі фразеологічних систем сучасних перської і української мов)

Сухоруков В. А., Чернявська С. М., Шокуров О. В.
АНГЛІЦИЗМИ У СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ

Khanlarova A. Sh.
STYLISTIC USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN MEDIA DISCOURSE (based on the materials of English and Azerbaijani languages)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Генералюк Л. С.
ІСТОРІОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ РОСІЇ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ В ТРАКТУВАННІ М. ВОЛОШИНА

Іщенко Т. В.
«ГОТИЧНИЙ» НАРАТИВ У РАННІЙ ПРОЗІ П.Б. ШЕЛЛІ

Лях Т. О.
АРХЕТИП МУДРОГО СТАРОГО ЯК МЕТАФІЗИЧНИЙ АСПЕКТ НОВЕЛІСТИКИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Волосянко І. В.
ДО ПИТАННЯ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ ПРО ВІЙНУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Качак Т. Б.
ПСИХОЛОГІЧНО-НАРАТИВНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ПРОЗИ (на матеріалі повісті «16 весна» Василя Теремка)

Матвєєва О. О.
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА (на матеріалі творів «Дорогу красі», «Чудний епізод»)

Мусій В. Б.
СЕМАНТИКА ТІЛЕСНИХ ОБРАЗІВ В ОПОВІДАННІ РОМАНА МАЛИНОВСЬКОГО «БЕНКЕТ»

Науменко Н. В.
ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ ПОЕТИКИ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ІНТРЕПРЕТУВАННІ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 1918–1920 РОКІВ

Римар Н. Ю.
ІДІОСТИЛЬОВА МАНЕРА ХУДОЖНЬОГО ПИСЬМА НІНИ БІЧУЇ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Исаев Х. Б., Демьянюк А. А.
ОТОБРАЖЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ГОРОДА КАРС В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Андріанов Д. В., Бондаренко І. П.
РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ У ТВОРАХ КОРЕЙСЬКОГО ПОЕТА-СИМВОЛІСТА ХАН ЙОНУНА ДОБИ ЯПОНСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ У КОРЕЇ

Берегсасі А. Ф., Чонка Т. С.
АВТОБІОГРАФІЧНА ГРА ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ «АВТОР – ГЕРОЙ – ЧИТАЧ» У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА

Gaffarli S. K.
WOMAN IN SABIR’S SATIRES

Задунай В. В., Кушнір Л. В., Ляпічева О. Л.
ПРО ДЕЯКІ КОМПОНЕНТИ КОНЦЕПТУ «ТІЛО» У РОМАНІ ДЖОНА МАКСВЕЛЛА КУТЗЕЄ «ЧЕКАЮЧИ НА ВАРВАРІВ»

Заярна І. С.
МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС ЛІРИКИ ГЕНРІХА САПГІРА

Namazova L. A.
ON THE QUESTION OF THE “NOVEL-MYTH” MODEL (J.D. SALINGER’S NOVEL “THE CATCHER IN THE RYE”)

Smushak T. V.
AUTOBIOGRAPHIE OU AUTOFICTION DANS LE ROMAN «LE VIN DE SOLITUDE» D’IRÈNE NÉMIROVSKY

Соколовська С. Ф.
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ РОЛАНДА ШИММЕЛЬПФЕННІГА «ДО/ПІСЛЯ»

Тахирли А.
ИСТОРИЯ МАРТОВСКИХ ПОГРОМОВ В СБОРНИКЕ «НОВАЯ КАВКАЗИЯ»

Фараджова З.
ЕВРОПА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ АХМЕД БЕКА АГАОГЛУ (обзор по материалам газеты «Иршад»)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Степаненко О. К., Вихор В. Г., Приймак Л. Б.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Дроздовський Д. І.
КОНФІГУРАЦІЇ ПЕРЕХОДУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ПОСТПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ РЕВІЗІЇ НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Оськіна Н. О., Бабіч А. С.
СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКИХ КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ «ЦЗІНЦЗЮЙ»

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Комова М. В., Луданов І. В.
СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Кучик Г. Б.
ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лисенко Л. І.
ДОСТОВІРНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОЯВИ ФОТОГРАФІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Gulieva G. D.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRESS STUDIES IN AZERBAIJAN

Гусейнова А. А.
ТРАДИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ЯЗЫКЕ

Насмінчук І. А.
ПРОФЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ПУБЛІЦИСТИКИ ЮРІЯ ЩЕРБАКА

Савчук Р. Л.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО МЕДІАТЕКСТУ (на прикладі інтернет-видання «Глуzд»)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Харченко О. В.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ НОВИНИ З ФРАГМЕНТАМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Шульська Н. М., Зінчук Р. С.
ДОТРИМАННЯ РЕДАКТОРОМ ПУНКТУАЦІЙНИХ НОРМ У МОВІ МЕДІА

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Горська К. О.
E-MAIL РОЗСИЛКИ: ПОВЕРНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БЮЛЕТЕНІВ У ЦИФРОВОМУ МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ

Катеринич П. В.
ОСВІТНЬО-МЕДІЙНА СПІВПРАЦЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 (на прикладі європейських ЗМІ)

Петрушка А. І., Живиляк М. Б.
ВІДЕОХОСТИНГ ЯК КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СПІЛЬНОТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Zolyak V. V., Horchikova A. O.
TV CHANNEL «ICTV» AS A REPRESENTATIVE OF INFORMATION GLOBALIZATION OF THE TELECOMMUNICATIONS SPACE