Архів

Том 33 (72). № 4 Том 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабич Т. В.
ЧИННИКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ СЕМАНТИЧНУ СТРУКТУРУ СЛОВА (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЙ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ)

Грицевич Ю. В.
СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК (НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ)

Вакулович Л. Л.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ СПОРТИВНИХ ВУЗІВ

Гурко О. В.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО

Куньч З. Й.
СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗМІВ В ІСТОРИЧНІЙ ПОВІСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МОТРЯ»

Литвин О. Г.
РУЙНУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ МОВНОЇ НОРМИ У ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Ментинська І. Б.
МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мосур О. С.
СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ МІКРОТОПОНІМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ)

Пітель В. М.
СЕНСОРНІ ОЗНАКИ ЯК ОСНОВА МЕТАФОРНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У СЕМАНТЕМАХ НАЗВ ЧАСТИН ТІЛА

Римар Н. Ю.
ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДИНИЦЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ВОДА» В ПОЕТИЧНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Романченко А. П., Бронікова С. А.
ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Сахарова О. В.
ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЙНІ ДОМІНАНТИ В ТРАГЕДІЙНОМУ КОНТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМИ Н. НЕЖДАНОЇ «ЗАКРИТЕ НЕБО»)

Степчук Ю. П., Бевзо Г. А.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Стефурак Р. І.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ БОГДАНА ТОМЕНЧУКА

Стецик Х. М.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ДІАЛЕКТИЗМІВ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ВАРІАНТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ)

Чуєшкова О. В.
СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНА БУДОВА ТЕРМІНІВ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Шевальє С. Б.
МОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ ALINA PASH ТА ГУРТУ KALUSH)

Шеремет А. В.
ЛОКАЛЬНІ ФЕМІННІ ПРІЗВИСЬКА У СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОМУ ГОВОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Baibakova I. M., Hasko O. L.
LANGUAGE MEANS AND STYLISTIC DEVICES OF EXPRESSING DOUBLESPEAK IN PUBLICIST DISCOURSE

Веремчук Е. О.
ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ДІАХРОНІЇ

Humeniuk N. H
STORYTELLING TECHNIQUE WITHIN THE UK PRIME MINISTER BORIS JOHNSON’S ADDRESS TO THE NATION ON THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE, 02.24.2022

Дейчаківська О. В.
ПРЕДИКАТИВНІ ПРИКМЕТНИКИ У СКЛАДІ ЕКСПРЕСИВНИХ АКТІВ ЯК ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Ishchuk A. A.
DISTINGUISHING FEATURES OF TERMINOLOGIZATION IN MODERN ENGLISH

Карпік М. І., Кушнірчук О. О., Боднар О. М.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ

Курах Н. П., Труцуненко І. І., Редчиць Т. В.
ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Майковська В. О., Прокопець М. С.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ХРОМАТОНІМІВ

Novikova O. V.
PECULIARITIES OF POLITICAL SPEECHES TRANSLATION OF ENGLISH POLITICIANS INTO THE UKRAINIAN LANGUAGE

Панченко О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ ПИТАЛЬНИХ ТА ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ «БЕОВУЛЬФ»

Пилипенко І. О, Тарасюк А. М.
ПРОБЛЕМА МІЖМОВНОЇ ЛАКУНАРНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНТРАСТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Прокоф’єв Г. Л.
ІРОНІЯ ЯК НЕПРЯМИЙ МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

Соловйова О. В., Гнатковська О. М.
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ТА АМАТОРСЬКИХ КІНОРЕЦЕНЗІЙ

Suima I. P.
PRONOMINAL QUESTION WITHIN THE INTERROGANIVE DIALOGUE

Ткач П. Б.
СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПОЕТОНІМІВ ФЕНТЕЗІЙНОГО ЦИКЛУ РОБІН ГОББ «СВІТ ЕЛДЕРЛІНГІВ»

Shabiyeva Aida
STRUCTURAL AND PRAGMATIC ASPECTS OF IMPERATIVE SENTENCES IN ENGLISH

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Мусаева И. И.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, СВЯЗАННЫХ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА, В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ ОГУЗСКОЙ ГРУППЫ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Агхакішієва Г. М.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ПРОЗІ (НА ПРИКЛАДАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ)

Aliyeva G. S.
CASES OF RANDOM DIVERSITY OF MEANING NOT INCLUDED IN SENTENCE HOMONYMY (BASED ON THE MATERIALS OF THE MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE)

Алиева К.
МОРФОСИНТАКСИС ЧАСТИЦ

Бабанлы Г. Э.
УТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ ШЛЯХОМ КОНВЕРСІЇ – ПРОЦЕС СУБСТАНТИВАЦІЇ

Hamzayeva L. A.
CATEGORIES AND CONCEPTS OF LINGUISTICS BOUNDARY TO PHILOSOPHY AND LOGIC

Гусейнова П. А.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Efendıyeva Aytan
PRINCIPLES OF FORMATION OF LEXICAL-SEMANTIC GROUPS

Mammadova F. A.
PRAGMATIC FUNCTION AND PRESTIGE OF SPEECH WHEN USING BORROWED VOCABULARY (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES)

Тараненко О. Г.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСЕМИ «ЗУХВАЛІСТЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ЕМОТИВНИЙ АСПЕКТ)

Turkan I. M.
THE CONCEPT OF AFFIRMATIVENESS IN LINGUISTICS AND PHILOSOPHICAL STUDIES