Том 29 (68) № 1

Том 29 (68). № 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бунтурі Ю. В., Полянська Т. В., Нiконоров С. I.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Вильховченко Н. П., Колесник Г. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Колодяжна К. В.,
ГЛУЗУВАННЯ ЯК ТИП РОЗМОВНОГО ГУМОРУ

Криворучко Т. В.
VOSI-КОНСТРУКЦІЯ У ФУНКЦІЇ КОМПЛЕМЕНТА ПЕРЕХІДНИХ ДІЄСЛІВ НА МАТЕРІАЛІ ПАМ’ЯТОК РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ

Луньова Т. В.
КОНЦЕПТ ЖИТТЯ ЯК КОНСТИТУЕНТ ЕКФРАЗИСУ В ЕСЕ ДЖОНА БЕРГЕРА «ХУДОЖНИКИ ФАЮМСЬКИХ ПОРТРЕТІВ»: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

Нідзельська Ю. М.
БАЗОВІ ОСОБЛИВОСТІ В ДОСЛІДЖЕННІ АРХЕТИПІВ І СИМВОЛІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Палєй Т. А.
ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

Petryk T. V.
CONCEPT LIFE IN SETH’S CHANNELINGS

Пікалова А. О.
АКТУАЛІЗАЦІЯ МОВНОСТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ДИТЯЧИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Приходько І. В.
ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КАНАДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ XVIII–ХХІ СТОЛІТЬ)

Романова Н. В.
ТИПОВІ Й «НЕТИПОВІ» ЗНАЧЕННЯ НАЗВ БАЗОВИХ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Soroka L. T.
A VISUAL METHOD FOR TEACHING GRAMMAR CONCEPTS

Стецик Т. С.
СИМВОЛІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ФОНЕСТЕМ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Федишин М. І.
ТЕОЛОГІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

РОМАНСЬКІ МОВИ

Ал Касем В. Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ СЕРЕДНЬОФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ XIV – XV СТ. В ІДЕОГРАФІЧНОМУ АСПЕКТІ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Найманова Т. Д.
ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНА ЛЕКСИКА ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Балабін В. В.
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Дзера О. В.
ВПЛИВ БІБЛІЙНИХ ПЕРЕКЛАДІВ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНИХ БІБЛЕЇЗМІВ: АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Іванова А. О.
ВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ Й ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНІВ ЖАХІВ)

Кабанцева Н. В.
СУБСФЕРА «ПРИРОДА» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОЛЕ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Ніколаєва Т. М.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Березинская Е. В.
ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Лопушан Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РУСТИКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ХІХ СТОЛІТТЯ

Семерин Х. Д.
ФЕМІННІ БІБЛІЙНО-ЄВРЕЙСЬКІ АРХЕТИПИ В МОДЕРНІЙ ДРАМІ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТИЧНИХ ПОЕМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА» І «ЙОГАННА, ЖІНКА ХУСОВА»)

Чопик Ю. С.
ВПЛИВ ЕЗОПОВИХ БАЙОК НА ТВОРЧІСТЬ С. НОВИЦЬКОЇ (НА ПРИКЛАДІ КАЗКИ С. НОВИЦЬКОЇ «ПАН КОЦЬКИЙ»)

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Артёмова О. И., Иванова В. А., Незовибатько О. В.
ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ «КАЧЕЛИ» И. А. БУНИНА

Казарин В. П., Новикова М. А., Криштоф Е. Г.
СТИХОТВОРЕНИЕ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА «ЗОЛОТИСТОГО МЁДА СТРУЯ ИЗ БУТЫЛКИ ТЕКЛА…» (ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ)

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Кушка Б. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЮЖЕТУ ПОКЛОНІННЯ ВОЛХВІВ У РОМАНІ М. ТУРНЬЄ «ҐАСПАР, МЕЛЬХІОР І ВАЛЬТАСАР»

Лисанець Ю. В.
«ПО ТОЙ БІК СТЕТОСКОПА»: ДИХОТОМІЯ «ЛІКАР – ПАЦІЄНТ» І ЇЇ ДЕКОНСТРУКЦІЯ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНО-МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Погребняк І. В.
СЕМІОТИЧНА ТЕОРІЯ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Романюк Н. В.
ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНОЇ МОДЕЛІ ГАЗЕТИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (1993–2018 РОКИ)

Чубрей А. В.
ТЕАТР ЯК ОБ’ЄКТ УВАГИ ЖІНОЧИХ ВИДАНЬ МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ: ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ Й ВИКОРИСТОВУВАНІ ЖАНРИ (НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСІВ «НОВА ХАТА» ТА «ЖІНОЧА ДОЛЯ»)

РЕЦЕНЗІЇ

Мартинюк А. П.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А. А. МАРЧИШИНОЇ «ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВИХ, ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)»