Том 29 (68) № 2

Том 29 (68). № 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Сіроштан Т. В.
ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ НА -СТВ(О) В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ – ХІІІ СТОЛІТТЯ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Тараненко В. В.
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРИТЧА В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бортник С. Б.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НА КУРСАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ПРИКЛАД ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Галянт Г. В.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ДЕТЕКТИВНОМУ ЖАНРІ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕТЕКТИВНИХ ТВОРІВ А. КРІСТІ)

Грищенко С. А.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА LAZINESS В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ

Давидович С. С.
СТРАТЕГІЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В ЖАНРІ «ПРОСПЕКТ УНІВЕРСИТЕТУ» (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСПЕКТІВ ВНЗ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ)

Єфименко Т. М.
СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Колісниченко Т. В.
ЕНАНТІОСЕМІЯ ОЙКОНІМІВ У РЕКЛАМНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Макарова О. А.
ОБРАЗ ЖІНКИ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ

Панасюк Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Пікалова А. О.
ПРИНЦИП ЕМОТИВНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ПОЕТА

Рудоман О. А.
ПАРАДИГМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИНТАКСИЧНОГО ЕКСПРЕСИВНОГО ЯВИЩА ПОВТОРУ

Тихоніна С. І.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЗВЕРТАННЯ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Балабін В. В.
СПЕЦІАЛЬНІ ОДИНИЦІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АПАРАТА ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Гринюк І. Л.
ПРАГМАТИКА СИНТАКСИСУ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ «МОСКОВІАДА» Ю. АНДРУХОВИЧА

Содель О. С.
МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ІНКОНГРУЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ АНЕКДОТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Бобкова Т. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОКАЦІЙ НА МАТЕРІАЛІ КОРПУСУ ТЕКСТІВ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вісич О. А.
ЖАНР РЕВЮ В МЕТАДРАМАТИЧНІЙ МАТРИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄС ІЛАРІОНА ЧОЛГАНА)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Васильчук М. М.
ЛІТЕРАТУРНЕ ГУЦУЛОФІЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЕЗІЇ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА

Свириденко О. М.
ЖАНРОВІ ГРАНІ ЛИСТА В ТЕОРЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ РОМАНТИКІВ

Шевченко Т. М.
ЕСЕЇСТИЧНІ ТЕХНІКИ У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЖАДАНА (НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ «БЛОК НАТО»)

Юган Н. Л., Голубнича К. О.
МІФОЛОГЕМА ГРАФА ДРАКУЛИ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Альзахрані Д. О.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТИБЕТСЬКОГО ЕПОСУ ПРО ЦАРЯ ГЕСАРА В РОМАНІ АЛАЯ «ЦАР ГЕСАР»

Демірезен І. О.
ВИСВІТЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ ФАТЬМИ АЛІЄ ХАНИМ ЩОДО ПИТАННЯ РОЗЛУЧЕННЯ В РОМАНІ «МУХАДАРАТ»

Капустян І. І.
ПОЕТИКО-КОНТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ Г. К. АНДЕРСЕНА «УСЬОГО ЛИШЕ СКРИПАЛЬ»

Terekhovа S. І., Rudnytskyi G. Т.
MULTY-PARADIGMAL INVESTIGATION OF LITERARY CHARACTERS (BASED ON THE DETECTIVE NOVEL “WHY DID NOT THEY ASK EVANS?” BY A. CHRISTEY)

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Капелюх Д. П.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АФІШНОЇ РЕМАРКИ В ДРАМАТУРГІЇ

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Біловус Г. Г.
ФЕМІНІТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ МОНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ: АНАЛІТИКО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Polyezhayev Y. G.
FUNCTIONAL PARADIGM OF TRAVEL MEDIA-TEXTS IN ENGLISH TRAVEL-JOURNALS

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ільченко О. А.
РОЛЬ ЗМІ В СИСТЕМІ РОЗБУДОВИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кияниця Є. О.
КОНТЕНТ І ТАРГЕТИНГ – ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НОВІТНЬОЇ МЕДІАЛОГІЇ

РЕЦЕНЗІЇ

Бабелюк О. А.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. І. П’ЄЦУХ «ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕБАТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ В КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМІ»

Юрчук О. О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ОЛЕКСАНДРА СОЛЕЦЬКОГО «ЕМБЛЕМАТИЧНІ ФОРМИ ДИСКУРСУ: ВІД МІФУ ДО ПОСТМОДЕРНУ»

УКРАЇНСЬКИЙ АХМАТІВСЬКИЙ ЗБІРНИК ВИПУСК 1 (13)

Анна Ахматова
РЕКВІЄМ (переклад Еліни Свенцицької)

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Аманова Г. А.
СПЕЦИФИКА ВОССОЗДАНИЯ КОРЕЙСКОЙ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ В ПЕРЕВОДАХ АННЫ АХМАТОВОЙ

Головкина А. И., Рубинчик О. Е.
«…ВСПОМНИТЕ… ВАШУ СОВРЕМЕННИЦУ…»АННА АХМАТОВА И НИКОЛАЙ ГУДЗИЙ

Казарин В. П., Новикова М. А.
«… РОВНО ДЕСЯТЬ ЛЕТ ХОДИЛА / ПОД НАГАНОМ»(А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин)

Кормилов С. И.
О НЕКОТОРЫХ НЕВЕРНО ПОНЯТЫХ СТИХАХ А. АХМАТОВОЙ

Пахарева Т. А.
СТИХОТВОРЕНИЕ «ГОСТЬ» АННЫ АХМАТОВОЙ КАК ПАЛИМПСЕСТ

Пахарева Т. А.
О МНЕМОНИЧЕСКОМ МАРШРУТЕ «ПРОГУЛКИ» АННЫ АХМАТОВОЙ

Позднякова Т. С., Попова Н. И.
АХМАТОВА ЧИТАЕТ «ПОЛТАВУ»

Свенцицкая Э. М.
СВОЕОБРАЗИЕ СУБЪЕКТНОГО НЕОСИНКРЕТИЗМА В ЛИРИКЕ И. Ф. АННЕНСКОГО

Анонс Ахматовской конференции в Киеве

Відомості про авторів