Том 29 (68) № 3

Том 29 (68). № 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бісовецька Л. А., Козіцька О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ У КОНФЕСІЙНОМУ СТИЛІ

Семенюк О. А.
ГУЦУЛЬСЬКИЙ ГОВІР В ОПОВІДАННІ ЛЮБИ-ПАРАСКЕВІЇ СТРИНАДЮК «ВИВЧЄРИКИ. ПОЛОНИНСЬКА ОПОВІДКА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЇХ БАТЬКІВ»

Слободинська Т. С.
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ: ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ

РОСІЙСЬКА МОВА

Безкоровайная Л. С., Штыленко Е. Л.
ОБУЧЕНИЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОМУ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ

Голі-Оглу Т. В., Ткаченко Ю. О.
ВПЛИВ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНУ НА ВИБІР МОВНИХ ЗАСОБІВ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Кобець Н. О.
РЕЦЕПЦІЯ СЛОВАЧЧИНИ У ВОЄННІЙ ПРОЗІ О. ГОНЧАРА ТА А. ШИЯНА

Хода Л. Д.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ РЕКЛАМІ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Byndas O. M.
PHILOLOGISTS’ INTERNATIONAL COMMUNICATION AS A KEY COMPONENT TO FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY

Заболотська О. О.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ ІНТЕНЦІЙ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Кивенко И. А.
ПРОСОДИЯ ИСКРЕННЕГО РЕЧЕВОГО АКТА БЛАГОДАРНОСТИ

Павлова Л. В., Тарасова Г. С.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ I ТАКТИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Сапун К. В., Селезньова Р. В.
ОГЛЯД ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Микитка М.-Д. Ю.
СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ЛАТИНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ПАЛОМНИЦТВО ЕТЕРІЇ ДО СВЯТИХ МІСЦЬ»)

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Ювковецька Ю. О.
МАРКЕРИ ВВІЧЛИВОСТІ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ДИСКУРСІ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Nanivskyy R. S.
PROBLEM TOŻSAMOŚCI BOHATERA W TWORZENIU WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ PROZY

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дубова І. О., Поздрань Ю. В.
ЖАНР ПОЕМИ У ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО: ІСТОРИЧНА АВТЕНТИКА, ПОЕТИКА ФОЛЬКЛОРНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ

Опришко Н. О.
РОМАН «ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ» ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА: МІСТИФІКАЦІЯ БІОГРАФІЇ ЯК СПОСІБ ПРОЯВЛЕННЯ ОРФІКО-НАРЦИСИЧНОЇ ОСМОЗИ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Артёмова О. И., Иванова В. А., Незовибатько О. В.
ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СТИХОТВОРЕНИЙ В ПРОЗЕ И. А. БУНИНА

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Эмирамзаева А. С.
ШАМИЛЬ АЛЯДИННИНЪ КЪЫРЫМТАТАР ЭДЕБИЯТ ТАРИХЫНА КЪОШКЪАН ИССЕСИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Греськів О. О.
РОЛЬ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ)

РЕЦЕНЗІЇ

Кагановська О. М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ІГІНОЇ ЗОЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ТОПІКА АНГЛОМОВНОГО ГОТИЧНОГО НАРАТИВУ»

Відомості про авторів