Том 29 (68) № 4

Том 29 (68). № 4, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Грозян Н. Ф.
ТИПОЛОГІЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Дем’янюк М. П.
ТЕРМІНОЛОГІЯ РЕМІСНИЦТВА В «ЛЕКСИКОНІ ЛАТИНСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКОМУ» ІВАНА МАКСИМОВИЧА

РОСІЙСЬКА МОВА

Попов С. Л.
О ЛЕГИТИМИЗАЦИИ РУССКИХ НЕКАНОНИЧЕСКИХ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СОЮЗНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ: КОГНИТИВНО-ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Скоплєв А. О.
ДІЄСЛОВО ЧИ ІМЕННИК? (З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОГО СТАТУСУ ЧЕСЬКОГО ДІЄСЛІВНОГО ІМЕННИКА)

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Валуєва Н. М.
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Герус О. С., Кулик А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕВФЕМІЗІВ ТА СЛЕНГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Грабовська І. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Заболотська О. О.
ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ РИС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЯПОНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В РОМАНІ А. ГОЛДЕНА «МЕМУАРИ ГЕЙШІ»

Кучеренко І. В.
ПОЕТИЧНИЙ ОНОМАСТИКОН НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК

Матковська М. В.
МОВЛЕННЄВІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СУБ’ЄКТА ДІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Пільгуй Н. М.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИНЕРГЕТИКИ У ЗАСТОСУВАННІ ДО ДИСКУРСУ ПРИТЧІ

Хома В. П.
ЛЕКСИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ SELF-ALIENATION В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Демчук Н. М.
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПУСУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЛЕКСИКИ МАРКЕТИНГУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Кузьменко Н. В.
НОВІТНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Польова О. С.
ТЮРКСЬКА МІФОЛОГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МЕТАФОРИЗАЦІЇ В ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ)

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Варчук Л. В.
ТИПИ ОПОВІДАЧІВ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ РОМАНАХ (Л. ЕРДРІЧ “LOVE MEDICINE” ТА Л. ХОГАН “MEAN SPIRIT”)

Тацакович У. Т.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК АНАЛОГОВЕ МАПУВАННЯ МІЖ ФРЕЙМАМИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Малик Г. Д., Королюк У. В.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Пасенчук Н. В.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ: ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ П’ЄСИ Т. ВАЙЛДЕРА “OURTOWN”)

Полупан М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ МАС-МЕДІА

Романенко Н. B., Говера О. М.
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ МЕТОД ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ІТ-СФЕРИ

Ткач П. Б., Литвиненко Д. В.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ

Яцків Н. Я., Цюпа Л. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АВТОРСЬКИХ АФОРИЗМІВ ДАВІДА ФОНКІНОСА В РОМАНІ «НАШІРОЗСТАВАННЯ»

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Боговик О. А.
ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ ПЕРЕХІДНОСТІ / НЕПЕРЕХІДНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Го Юаньпен
ХУДОЖНІЙ СВІТ ІРИНИ ЖИЛЕНКО (НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «ДНІПРО» У 1960-Х РОКАХ)

Горболіс Л. М.
ЛЮДИНА І ПРИРОДА В КОНКОРДИСТСЬКІЙ ДОКТРИНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА: ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР

Зотова В. Г., Копєйцева Л. П., Пітель Т. О.
ТОПОСИ МЕЖ І СТАНІВ У РОМАНІ Р. ІВАНИЧУКА «ЧЕТВЕРТИЙ ВИМІР»

Лахманюк А. М.
КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС У НАРАТИВНОМУ ТЕКСТІ («ЩО ЗАПИСАНО В КНИГУ ЖИТТЯ» М. КОЦЮБИНСЬКОГО)

Манько А. М.
ІДЕЙНО-СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОБРАЗУ КОЗАЦТВА В ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ІВАНА НИЗОВОГО

Свириденко О. М.
«ПЕТЕРБУРГ ВАМ ПОКАЖЕТСЯ ЩЕГОЛЕМ ПОСЛЕ РИМА»: ТРАДИЦІЇ ТРЕВЕЛОГУ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ГОГОЛЯ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Артёмова О. И., Иванова В. А., Незовибатько О. В.
ПРОБЛЕМА ЛИРИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЗАЦИИ В «ВЕЧЕРНИХ ОГНЯХ» А. А. ФЕТА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Скубіда Л. Ю.
ГАСТРОНОМІЧНИЙ КОД КУЛЬТУРИ В ТУРЕЦЬКІЙ НАРОДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Девдюк І. В.
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА САМОТНІСТЬ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Кабіна Ю. Г.
ФУНКЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ПАРАДОКСА В АНГЛІЙСЬКОМУ ЕСТЕТИЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. ВАЙЛДА)

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Закальська Я. А.
МОТИВЕМА «ЗРАДА» В ЛІРИЦІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Линник Н. М.
СИМВОЛ «ТЮЛЬПАН» У ПОЕЗІЇ «ДИВАНУ»: САКРАЛЬНИЙ ТА ГЕНЕРАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Саїк А. В.
МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ЕТНОПСИХОЛОГІЧНА ОЗНАКА КУЛЬТУРИ НАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ