Том 33 (72) № 3

Том 33 (72). № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Білоконенко Л. А.
ПРЕЗИДЕНТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВІЙНА 2022 РОКУ

Бузько С. А.
РОБОТА З ТЕКСТОМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Гарюнова Ю. О., Єльнікова Н. І.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ДЕВІАНТНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ НА ВОЄННУ ТЕМАТИКУ)

Кулик О. Д.
ОКАЗІОНАЛІЗМИ ЯК МОВНИЙ ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕПАТАЖНОЇ РЕКЛАМИ

Курівчак С.-М. Т., Булик-Верхола С. З.
ЯВИЩЕ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ В ПАМФЛЕТІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО «УКРАЇНА ЧИ МАЛОРОСІЯ»

Лазаренко С. В.
ВЖИВАННЯ ПАРЦЕЛЯЦІЇ ТА ПРИЄДНАННЯ В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Литвин О. Г.
ПРОЦЕСИ СЕМАНТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Маковій М. Г., Жовнір О. М.
ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ (БУДІВЕЛЬНОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ)

Мамчич І. П.
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ВІДБИТТЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЮРІЯ БУРЯКА (НА ПРИКЛАДІ КНИГИ ПОЕЗІЙ «НЕ МЕРТВЕ МОРЕ…»)

Ментинська І. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

Овсієнко Л. М.
ФОРМАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕРМІНА ТА ЇЇ СКЛАДНИКИ

Фецко І. М.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ПРИРОДНИЧОМУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ

Корпало О. Р., Мицан Д. М.
КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКОЮ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Baibakova I. M., Hasko O. L.
SEMANTIC AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF FREEDOM

Bilyk O. O., Vilius N. M.
PECULIARITIES OF DEVELOPING PROFESSIONAL ENGLISH WRITING SKILLS

Hlavatska Yu. L.
ENGLISH SATIRICAL FAKE NEWS: THE WAYS OF DECONTEXTUALIZATION VIA THE SATIRICAL CODE

Ковальова Т. П.
СЛОВОТВІРНІ ЗАСОБИ МОВНОЇ ГРИ В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Майковська В. О., Прокопець М. С.
НІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ-СОМАТИЗМИ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Мельницька О. В., Кудельська О. В.
МАРКЕРИ ВВІЧЛИВОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Панченко О. І.
ІСТОРИЧНЕ ТА СУЧАСНЕ ЗВЕРТАННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КАЗКИ ДЖ. РОЛІНГ «ІКАБОГ»

Підрушняк К. В.
ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ КОЛЬОРОНАЙМЕНУВАНЬ У СФЕРІ ОДЯГУ В ЛІНГВІСТИЦІ

Сеньків О. М., Харкавців І. Р.
ВИРАЖЕННЯ ЕКСПЛІЦИТНОЇ ТА ІМПЛІЦИТНОЇ ОЦІНКИ В ФЕНТЕЗІЙНОМУ ГРАФІЧНОМУ РОМАНІ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРІЇ КНИГ КАЗУ КІБУІШУ «АМУЛЕТ»)

Черненко О. В.
ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛІКТИВІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Шепель Ю. О.
СТРУКТУРНІ ТА МЕТОДОЛОГІЙНІ ПІДСТАВИ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЦІЛЬОВОГО ШАРУ «ЛЮДИНА» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Чистяк Д. О.
МІФОПОЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ У «ТРЬОХ МАЛЕНЬКИХ ДРАМАХ ДЛЯ МАРІОНЕТОК» МОРІСА МЕТЕРЛІНКА (1894)

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Айдынова С. Д.
АНТРОПОНИМЫ И ЭРГОНИМЫ КОНЦЕПТА «БЕЖЕНЕЦ / QAÇQIN / REFUGEE» И ИХ ПОТЕНЦИАЛ КОГНИМОДЕЛИРОВАНИЯ

Gurbanova S. A.
TO THE QUESTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF FAMILY RITUALITY (BY THE MATERIAL OF THE CZECH AND AZERBAIJANIAN LANGUAGES)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ahieieva-Karkashadze V. O.
ARCHAIC WORDS OF THE ENGLISH LANGUAGE: TYPES, FUNCTIONS AND TRANSLATION

Бойко Я. В.
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ П’ЄС ШЕКСПІРА У СВІТЛІ КОГНІТИВНОЇ АНАЛОГІЧНОСТІ

Гаман І. А., Корженевська К. С.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕКОБЕЗПЕКИ НА НІМЕЦЬКОМОВНИХ САЙТАХ КОСМЕТИЧНИХ БРЕНДІВ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Голубенко Н. І.
ІНТОНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИЯВУ І ПЕРЕДАЧІ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ В ІНТЕРСЕМІОТИЧНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Manyatsa M. S.
PRAGMATIC POTENTIAL OF AUDIOGUIDES AS A FEATURE TO BE PRESERVED IN TRANSLATION

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Баракатова Н. А., Малінська Г. Д., Терещенко Л. В.
ОПИСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

Заваринська І. Ф.
ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИЙ ТА ЛІНГВАЛЬНИЙ СТАТУС ПСЕВДОТОПОНІМІВ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА НЕСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВАХ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Герасименко Н. В.
CУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНТИУТОПІЯ: ЖАНРОВІ ПОШУКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ М. ГРИМИЧ «ВУГЛЕДАР-2099» ТА В. РАФЄЄНКА «ДОВГІ ЧАСИ»)

Жванія Л. В.
СВОЄРІДНІСТЬ ДІАЛОГУ З БІБЛІЄЮ В ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ВІДГУКИ»)

Лавренюк В. В.
ТЕМА МОСКОВСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МАЗЕПА»

Приліпко І. Л.
ОБРАЗИ ІВАНА МАЗЕПИ ТА СЕМЕНА ПАЛІЯ У ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ З АЛЬБОМІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА В ЙОГО ХУДОЖНІХ ТВОРАХ

Стасик М. В.
ІСТОРИЧНИЙ РОМАН В. ТЕРЛЕЦЬКОГО «КНИГА СИЛИ. ВІРА»: ВИМИСЕЛ, ДОМИСЕЛ, ФАКТ

Федосій О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЗМУ ПРОЗОПИСЬМА ОЛЕКСАНДРА ЖОВНИ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Абрамович С. Д.
СТРІЛИ АПОЛОНА І ЦВЯХИ РОЗП'ЯТТЯ. ІНІЦІАЦІЯ І ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ ЯК МОДЕЛІ ВТІЛЕННЯ АРХЕТИПУ СПАСИТЕЛЯ

Гасанова К. К.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПЕКТР АРХЕТИПА «КРОВЬ» В ТЮРКСКОМ ЭПИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Eyyubova Z. K.
“MOBY DICK” AS A MYTHOLOGISM AND A NOVEL-PARABLE

Исмайлова С. Н.
ОБРАЗ ПРОРОКА МУХАММЕДА В ПОЭЗИИ И. НАСИМИ

Козубенко Л. М.
ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЯК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В РОМАНІ Г. ГЕССЕ «ГРА В БІСЕР»

Курбанова Л.
МОТИВЫ САМОУБИЙСТВА В МИФОЛОГИИ

Науменко Н. В.
ПРОЕКЦІЇ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ СТІНГА НА РЕАЛІЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014-2022 РОКІВ

Середницька А. Я., Лук’янчук О. С.
ЗІСТАВЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО Й АЛЕГОРИЧНОГО ПЛАНУ ЯК ЖАНРОВА ОСОБЛИВІСТЬ РОМАНУ-ПРИТЧІ В. ГОЛДІНГА «ВОЛОДАР МУХ»

Сипа Л. М.
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У РОМАНІ ЖОРЖ САНД «ЗАМОК САМОТНОСТІ»

Фока М. В.
ПІДТЕКСТОВІ СМИСЛИ В ОПОВІДАННІ Е. ГЕМІНҐВЕЯ «КАНАРКА ДЛЯ ДОЧКИ»: СПРОБА ДЕКОДУВАННЯ

Чікарькова М. Ю.
ЕКФРАСИС У СОНЕТІ РОССЕТТІ «FOR SPRING BY SANDRO BOTTICELLI» (ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ВІРША ТА ЙОГО МАЛЯРСЬКИЙ ПРООБРАЗ)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Присташ А. А.
АВГУСТ МЮЛЛЕР І АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ ПРО ІСТОРИЧНУ АРАБІСТИКУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Дроздовський Д. І.
НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ «THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL SINCE 2000»

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Горчикова А. О., Золяк В. В.
СТОРІТЕЛІНГ ЯК НОВА МЕДІАТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ЗВ’ЯЗКУ ВИДАННЯ З АУДИТОРІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАННЯ THE USA TODAY)

Гузенко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В ЕПОХУ ПОСТЖУРНАЛІСТИКИ

Стратюк В. Р.
КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ HR ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ У СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Савчук Р. Л., Фіглевський О. В.
СПОРТИВНИЙ КОНТЕНТ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ

Kharchenko O. V.
UKRAINIAN HUMOROUS DISCOURSE IN THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Яблонський М. Р.
ЖАНР ПОДОРОЖНЬОГО НАРИСУ В ЖУРНАЛІСТИЦІ ПЕТРА ВОЛИНЯКА

Яценко Г. В., Яценко А. М.
КРЕАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Булах Т. Д.
AMBIENT-MEDIA: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

Нетреба М. М., Рижова Д. О.
DIGITAL КРЕАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ В УМОВАХ ВІЙНІ