Том 34 (73) № 4

Том 34 (73). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Євтушина Т. О., Босак Н. Ф.
ФРАЗЕОТЕМАТИЧНА ГРУПА «ЛЮДИНА» В ПРОЗІ В. ШЕВЧУКА: ІДЕОГРАФІЧНО-ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Кісь Є. Б.
СИНКРЕТИЧНО-ПОТЕНЦІЙНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОМОПАРИ ІМЕННИК / ПРИЙМЕННИК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (НА БАЗІ ГРАКУ)

Кутуза Н. В.
МАНІПУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ЛІНГВОАГРЕСИВІВ У МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСІ

Ленська С. В.
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНТАКСЕМ НИЖЧОГО РІВНЯ В НОВЕЛІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ЦВІТ ЯБЛУНІ»

Погоріла С. Г., Тимчук І. М., Волчанська Г. В.
ПЛЕОНАЗМ ЯК ТИПОВЕ ПОМИЛКОНЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Решетняк О. О., Швидка Н. В.
ПАРАДИГМА ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КАТЕГОРІЙНОЇ ОПОЗИЦІЇ ВІРА / НЕВІРА

Рябокінь Н. О.
ЖАНРИ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

Тараненко К. В.
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНЦІВ

Тиха Л. Ю., Мялковська Л. М.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ

Шатілова Н. О.
АПОЗИТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК МАРКЕРИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ С. ВОРОБКЕВИЧА)

Юлдашева Л. П.
ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНІЙ ВОЄННІЙ ЛІРИЦІ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Aliyeva L. R.
DIACHRONIC CHARACTERISTICS OF THE CATEGORY OF GENDER IN THE ENGLISH LANGUAGE

Бондарчук О. Ю., Семенюк Т. П., Корнелюк К. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FRAU/ЖІНКА У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПІСЕННІЙ ЛІРИЦІ

Веремчук Е. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНА БАЗА ЕТИМОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ EVIL

Давидова Т. В., Давидов С. В., Коваленко А. М.
ПОНЯТТЄВИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ PARENT У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

Калашникова М. Ю., Вишницька Я. C.
ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНІМІВ У РОМАНАХ ДЕНА БРАУНА «КОД ДА ВІНЧІ», «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ», «ВТРАЧЕНИЙ СИМВОЛ»

Karpova K. S., Popivniak O. O., Galitska Ye. A.
PERFUME ADVERTISEMENT MULTIMODAL COHESION: MECHANISM OF REITERATION

Кришталюк Г. А., Галайбіда О. В., Мельник І. В.
БРУТАЛЬНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Пономаренко О. В.
НОВІТНІ ВІТЧИЗНЯНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ: ОГЛЯД ЛІНГВІСТИЧНИХ ПРАЦЬ 2021–2023 РОКІВ

Тупікова Т. В., Козак Т. Б.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ У НОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Tchystiak D. О.
LA RÉCEPTION DE LA POÉSIE DE TARAS CHEVTCHENKO DANS LES PAYS FRANCOPHONES: PROBLÈMES ET PERSPECTIVES

Шовкопляс Ю. O.
АНГЛОМОВНІ БЛЕНДИ ТА ЇХ ДИСКУРСИВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ

Yasenchuk Yu. V.
LINGUISTIC BACKGROUND OF CONTACTS OF ENGLISH WITH OTHER LANGUAGES

ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ

Шершун Я. А.
ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГІЧНА НАЛЕЖНІСТЬ ДВОКОМПОНЕНТНИХ БІБЛЕЇЗМІВ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ГІНДІ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Valiyeva G. I.
THEORY OF COMMUNICATIVE SENTENCE STRUCTURE AS A REFLECTION OF TOPIC-RHEMATIC RELATIONS

Залужна О. О., Роллер А. Ю.
КУЛІНАРНИЙ ДИСКУРС У ПАРАДИГМІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Конкульовський В. В., Войтів О. I.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ НА ОСНОВІ КІНОКАРТИНИ «ДЕДПУЛ»

Полякова О. В., Пилипчук М. Л.
ЗАКАДРОВИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ВИД КІНОПЕРЕКЛАДУ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Aliyeva U. Kh.
THE ROLE OF LEXICAL-MORPHOLOGICAL MEANS IN THE FORMATION OF THE NOMINATIVE STRUCTURE OF THE SENTENCE IN ENGLISH AND AZERBAIJANI

Ваховська О. В.
ЗНАКО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА СЛОВА ЯК ОДИНИЦІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Halahan Ya. V., Savytska L. V., Leshinska A. V.
THEORETICAL ASPECTS OF THE CATEGORIAL TOOLKIT OF INTERTEXTUALITY: SUBSTANTIVE CONTENT OF THE CONCEPTS “TRADITION”, “INTERTEXTUALITY”, AND RELATED PHENOMENA

Любецька В. В.
ФЕНОМЕН ЛЮБОВІ ТА ПРИСУТНІСТЬ ЛАДУ У ПОВІСТЯХ «МИРГОРОДСЬКОГО» ЦИКЛУ М. В. ГОГОЛЯ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Александренко В. В., Балита О. В.
ЩОДЕННИК ВАСИЛЯ ҐРЕНДЖІ-ДОНСЬКОГО «ЩАСТЯ І ГОРЕ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ» В ЛІТЕРАТУРНИХ ХРОНІКАХ СРІБНОЇ ЗЕМЛІ

Бикова Т. В.
ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «НІЧ ІЗ ПРОФІЛЕМ ЖІНКИ»: ІРОНІЯ, МІСТИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ

Івасишина Т. А.
«ЛИСТИ ПИСЬМЕННИКІВ» ДМИТРА НИТЧЕНКА В РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЕПІСТОЛОГРАФІВ

Івашина О. О.
СНИ ЯК СИГНІФІКАЦІЯ ПСИХОСВІТУ ПЕРСОНАЖІВ ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС

Кремінська І. М.
СОЦІАЛЬНИЙ МІФ У РОМАНІ «ДОБРА ВІСТЬ» В. ДРОЗДА

Осьмак Н. Д., Урись Т. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ ФОКАЛІЗАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ «ЖИТОМИРСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ ШКОЛИ»

Римар Н. Ю.
ІДЕЙНИЙ КОНЦЕПТ ТА КОМПОЗИЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЛІРИЧНИХ ВІДСТУПІВ У ПРОЗІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Антонова В. Ф., Нешко С. І.
МІФОЛОГІЗМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. СКОТТА Й С. КОЛРІДЖА)

Bashirova S. M.
FOLKLORE TEXTS IN THE CREATIVE HERITAGE OF ELDAR BAKHISH (70–90-IES OF THE TWENTIETH CENTURY)

Криницька Н. І.
«БАТЬКИ-ПІЛІГРИМИ» І «ДОРОГА» (ПАМ’ЯТІ КОРМАКА МАККАРТІ)

Mehdiyeva T. A.
AN ANALYSIS OF THE CREATIVE WORKS OF THE DISTINGUISHED SYRIAN WRITER GHADA AL-SAMMAN IN THE CONTEXT OF AZERBAIJANI LITERATURE

Чернокова Є. С.
НЕОМІФОЛОГІЗМ У ФЕМІНІСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МОДЕРНІЗМУ: «ЄЛЕНА В ЄГИПТІ» ГІЛЬДИ ДУЛІТТЛ (Г.Д.)

Щербаков Я. І.
ЗАПИСКИ ПРО ПОШУК ДУХІВ ГАНЬ БАО: ТИПОЛОГІЯ НАДПРИРОДНИХ ПЕРСОНАЖІВ ТА КОГНІТИВНА КАРТИНА СВІТУ ПІДНЕБЕСНОЇ ЧАСІВ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Боронь О. В.
СЮЖЕТНИЙ МОТИВ БЛИЗНЮКІВ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Науменко Н. В.
НА НОВИХ ШЛЯХАХ ПОШУКУ «ВІДПОВІДНОСТЕЙ»: СЕНСОРИКА У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Ніконова В. Г.
ВЗАЄМОРЕЦЕПЦІЯ АДРЕСАНТА З АДРЕСАТОМ В ЕПІСТОЛЯРНИХ ДІАЛОГАХ В. ЧЕРЧИЛЛЯ І Ф. РУЗВЕЛЬТА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Колкутіна В. В.
СТОРІТЕЛІНГ У СОЦІОКОМУНІКАТИВНІЙ ПАРАДИГМІ

Melnykova-Kurhanova O. S., Vasylchenko V. M., Lashkina M. H.
FEATURES OF AVIATION CONTENT IN UKRAINIAN ONLINE JOURNALISM

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Родінова Н. Л., Пантус Н. М.
РОЛЬ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: ВІД МЕМІВ ДО ФОТОЖУРНАЛІСТИКИ

Семенюк О. А., Білоус В. Б.
ПРАВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ У ДЗЕРКАЛІ ЗАХІДНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Іванюха Т. В., Пирогова К. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Кияниця Є. О.
ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСЬЮМЕРА

Соловйова Ю. Є., Грущенко А. В.
ПРОМОЦІЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ: АСПЕКТИ ТА МЕДІА-ІНСТРУМЕНТАРІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

Пилипчук Я. В.
НОВА ПРАЦЯ З МОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ