Том 34 (73) № 6

Том 34 (73). № 6, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабич Т. В.
ВПЛИВ ЕКСПРЕСИВНОЇ КОНОТАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА

Ворчакова І. Є.
ВЖИВАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР

Умрихіна Л. В.
ЗНАЧЕННЄВІ ДОМІНАНТИ ОПТАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ N1VFOPT

Філатенко І. О.
МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ЕФЕКТУ В МАСМЕДІНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Малаш О. В.
НАРОДНІ ПІСНІ БОЛГАР УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бондарчук О. Ю., Травіна А. В.
ТРИШАРОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «RECHTSANWALT/АДВОКАТ» У ТВОРІ ФЕРДИНАНДА ФОН ШИРАХА «ВИНА»

Бочан П. O.
ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЗМІВ

Бродська Д. С., Скобнікова О. В.
IНДЕКСИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Казимір І. С.
НОМІНАТИВНІ ПОТЕНЦІЇ КОНТЕКСТУАЛЬНОЇ СИНОНІМІЇ: ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ковбасюк Л. А.
МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОЦИДУ В НІМЕЦЬКИХ МАС-МЕДІА (НА МАТЕРІАЛІ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС)

Musayeva P. B.
ON ARTICULATORY-ACOUSTIC PECULIARITIES OF OCCLUSIVE SONORANTS OF ENGLISH

Tyshakova L. T., Kharkovskyi Ye. M.
SOCIOLOGICAL ASPECT OF THE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS: ON THE BASIS OF ENGLISH AND SPANISH LANGUAGES

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Almaz M. T.
PROFESSION PHRASEOLOGY IN THE AZERBAIJAN LANGUAGE AND THE PLACE OF CULINARY PHRASEOLOGY AMONG THEM

Nasirli Kh. F.
MORPHOLOGY-SYNTACTIC FEATURES OF THE NATIONAL PRESS LANGUAGE OF AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC PERIOD (1918–1920)

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Паньків У. Л.
КОНЦЕПТ ЩАСТЯ У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Савчук Г. О.
ЯВИЩЕ СУБСТАНТИВАЦІЇ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Ganiyeva Zh. E.
USE OF SOMATIC EXPRESSIONS IN A NON-LITERARY STYLE AND THEIR STYLISTIC CAPABILITIES

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Білоус Н. П., Дячук Л. С., Довженко І. В.
ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ МЕТАФОР У ПРОМОВАХ РІШІ СУНАКА

Гордій О. М., Чигура Н. М.
ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОЇ ІДІОМАТИКИ У СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДОННИ ТАРТТ «ТАЄМНА ІСТОРІЯ»)

Панченко О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ОПИСУ ЛОКУСІВ РОМАНУ С. ФІТЦДЖЕРАЛЬДА

Tukumbayeva A. D.
DIFFICULTIES OF TRANSLATING REALITY IN M.BULGAKOV’S NOVEL “MASTER AND MARGARITA” INTO AZERBAIJANI, KAZAKH AND ENGLISH LANGUAGES

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Abdullayeva Ch. V.
THE WAYS OF EXPRESSING CAUSATIVITY IN ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGE SYSTEM

Ваховська О. В.
СУМ, І ВІЛЬНА НАУКОВА ДУМКА: ДО ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЇ СЛОВА

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Колінько О. П.
МОДЕРНІСТСЬКА НОВЕЛА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІТЕРАТУРНОГО АНТРОПОЛОГІЗМУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Бойко В. В.
ПСИХОАВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ «РОТОНДА ДУШОГУБЦІВ»: АРТЕФАКТИ ПСИХОСВІТУ АВТОРА

Погребенник В. Ф.
ФІЛОСОФСЬКО-СИМВОЛІЧНА ПАРАДИГМА ТВОРЧОСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК І МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

Шевченко Т. М.
ПОРТРЕТНИЙ ЕСЕЙ У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА КРАЛЮКА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Bakirov N. K.
ABOUT MOLLA JUMA’S LITERARY HERITAGE, PUBLISHED AND NON-PUBLISHED WORKS (ON THE BASE OF DOCUMENTS AND WORKS)

Huseynova A. A.
THE INTERPRETATION OF THE LIFE AND THE DESTINY OF AN ENGLISH WOMAN IN PROSE BY ROSAMUNDE PILCHER

Іщенко Н. А., Малашко Д. Д.
ВПЛИВ ДІАСПОРИ НА СУЧАСНУ БРИТАНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ В РОБОТАХ ЗЕДІ СМІТ ТА САЛМОНА РУШДІ

Колкутіна В. В.
ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ У СТРУКТУРІ АНТИУТОПІЇ (ЗА РОМАНОМ КАДЗУО ІШІГУРО «НЕ ВІДПУСКАЙ МЕНЕ»)

Nasibova A. M.
CRITICAL REVIEW OF HISTORIOGRAPHICAL LITERATURE OF SAFAVID STUDIES

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кузнєцова Т. В., Подолян А. В.
«ХТО ТРИМАЄ ЦЕЙ РАЙОН? – ПЕС ПАТРОН!», АБО ЯК ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ ПОШИРЮЮТЬ СТРАТЕГІЧНІ НАРАТИВИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Hasanova S. G., Gulıyeva G. D.
PUBLIC ACTIVITY OF AHMED BEK AGAOGL IN THE TURKISH PRESS ON THE IMPORTANCE OF INDEPENDENT POLITICAL ORGANIZATIONS (FIRGYA)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Перевознюк В. В., Сізова К. Л., Хміль-Чуприна В. В.
ЛІТЕРАТУРНІ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Булах Т. Д.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДКАСТІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Літвінчук І. С.
РОЛЬ СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ПОБУДОВІ ІДЕНТИЧНОСТІ БРЕНДУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ

Підмогильна Н. В., Вовкобой А. Д.
ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ КУЛЬТУРИ СКАСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СИМВОЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

Данькевич Ю. В., Кучерявий В. М., Головченко М. М.
ДОКУМЕНТ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Скалацька О.В.
ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У МЕДІЙНИХ ТРЕНДАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ