Архів

Том 33 (72). № 5 Том 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабич Т. В.
ВПЛИВ ЕСТЕТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ НА ЗМІНУ СЕМАНТИКИ СЛОВА

Булик-Верхола С. З.
УКРАЇНСЬКІ МУЗИЧНІ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ СЛОВНИКИ

Вакулович Л. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Воловенко І. В.
ВІДПОВІДНІСТЬ ПРАВОПИСНИХ НОРМ ФОНЕТИЧНІЙ ТА СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМАМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Гончаренко А. В.
НОВІТНІ АНГЛІЗМИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ШАХРАЙСТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Горіна Ж. Д.
КОЛОРИСТИКА МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГУРТІВ «СКРЯБІН» І «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»

Кульбабська О. В.
ОРНІТОЛОГІЧНІ СЛОВА-СИМВОЛИ В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ НІНИ ЦАРУК

Купрікова Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ КОНЦЕПТУ КИТАЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Новікова О. О., Сабельникова Т. М.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Пахненко І. І., Тєлєтова С. Г.
ФЕНОМЕН ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ В АНЕКДОТАХ ТА ЖАРТАХ

Романчук С. М.
ПОРТРЕТ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА: КОГНІТИВНІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ

Рудь О. М., Горбатенко І. С.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРОПЕЇЧНИХ ЗАСОБІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ СЕРГІЯ ЖАДАНА

Стецик Х. М., Добровольська Л. А.
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ДІАЛЕКТИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЗАЛІЗНА ВОДА» МИРОСЛАВА ЛАЮКА)

Хода Л. Д.
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Царьова І. В.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Шатілова Н. О.
АРЕАЛЬНО МАРКОВАНІ ПРИСЛІВНИКИ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ С. ВОРОБКЕВИЧА

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Багач І. Г., Будз І. Ф., Новосад Ю. І.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ, ЗУМОВЛЕНІ ГРАМАТИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Байтерякова Н. Ю., Безсонова В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЖАРГОНІЗМІВ І ПРОСТОРІЧЧЯ ПРИ ДУБЛЮВАННІ АНГЛОМОВНИХ КІНОКОМЕДІЙ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІАЛУ «БРУКЛІН 9-9»)

Василенко А. Р., Статкевич Л. П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТАФОРИ ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Ved T. М., Lyutviyeva Ya. Р.
GENDER AND PARADYGMATIC LEXICAL INNOVATIONS SPECIFICITY IN ENGLISH MEDIA DISCOURSE

Віт Ю. В., Віт Н. П.
АНГЛОМОВНІ МЕТАФОРИЧНІ ТЕРМІНИ В ГЕМАТОЛОГІЇ

Hlavatska Yu. L.
THE SPATIAL AND TEMPORAL CHARACTERISTICS OF THE LITERARY BIOGRAPHY (CASE STUDY OF “STEVE JOBS: BIOGRAPHY”)

Глуховська М. С.
ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ ТА ОБМЕЖЕННЯ СКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гнєдкова О. Г., Зигарь А. Р.
ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ

Гнєдкова О. Г., Карпенко З. О.
КАЛАМБУР ЯК ЕФЕКТ КОМІЧНОСТІ В АУДІО-МЕДІАЛЬНОМУ ТЕКСТІ

Гнєдкова О. Г., Олефіренко К. А.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМОНІМІВ

Горюнова М. М., Лобова О. К., Курах Н. П.
АНГЛІЦИЗМИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: АНАЛІЗ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

Дуфанець М. М., Карамишева І. Д.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ПЕРСУАЗИВНОСТІ У ПРОМОВАХ ПРЕМЄР-МІНІСТРА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ БОРИСА ДЖОНСОНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022

Ємець Н. О.
СОЦІО-КУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАНТА Я-ЦЕНТРИЧНОСТІ ПОЕЗІЇ ЛУЇЗИ ҐЛІК

Іванців О. В.
АНТРОПОМОРФНА МЕТАФОРИКА АНГЛОМОВНОГО ІМІДЖЕВОГО КОРПОРАТИВНОГО ДИСКУРСУ

Карп М. А.
КОНТАМІНОВАНА КОГЕРЕНТНІСТЬ У ФУНКЦІЇ СУМІСНОСТІ СИТУАТИВНО-РЕФЕРЕНЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНАКІВ

Кондрук А. Ю., Коляда Е. К.
НЕЩИРА ПОРАДА ЯК ПОСИЛЮВАЧ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ

Косович О. В.
ТРАНСФОРМОВАНІ АЛЮЗІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МОВНИХ ПРОЦЕСІВ

Ніколаєва Н. М.
СПОСОБИ УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТІВ З КОЛІРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ BLAU ТА GELB У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Олійник Л. В.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОНІМІВ ФЕДЕРАТИВНОЇ ЗЕМЛІ ШЛЕЗВІГ-ГОЛЬШТЕЙН

Ольховська Н. С., Міхієнко Н. А.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОР АГРАРНОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Ольховська Н. С., Яник К. О.
ТЕРМІНИ ЯК КЛЮЧОВІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Панченко О. І.
ОСУЧАСНЕНЕ РОЗУМІННЯ СТИСЛОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Пашко С. В., Рябокінь Н. О.
АНГЛОМОВНІ ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. МЕТАФОРА, ПОРІВНЯННЯ ТА ГІПЕРБОЛА

Подоляк М. В.
СЛОВОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ТЕРМІНА

Пономаренко О. В., Задоріжна Н. І.
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДИСКУРС З ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Прокоф’єв Г. Л.
ІРОНІЯ ЯК НАВМИСНА НЕЩИРІСТЬ

Семенюк Т. П., Усік С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ВЕРСИФІКАЦІЇ КОНЦЕПТУ COVID-19 У СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ

Усова І. В.
АНГЛІЙСЬКА АВІАЦІЙНА ФАХОВА МОВА: СТАНОВЛЕННЯ, ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Abbasova Vusala
ANTONYMY OF SOCIO-CULTURAL METAPHORS SUMMARY

Jamalzade N. E.
HIERARCHICAL SENTENCE STRUCTURE IN THE DEPENDENCY GRAMMAR MODEL

Zeynalli Zh. R., Nazarli R. R.
THE ROLE OF PRONOUNS IN CREATING A PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF AN IMAGE THROUGH PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS (BASED ON ROVSHAN ABDULLAOGLU’S PSYCHOLOGICAL NOVEL “THERE IS NO ONE IN THIS CITY”)

Ляшко О. В.
АЛЮЗІЇ ТА РЕМІНІСЦЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ НОВОЗАВІТНИХ ТЕКСТАХ

Монастирьова Л. В.
ТЕХНОЛОГІЇ МОВНОГО ВПЛИВУ НА НАТОВП

Осипенко В. Ю.
ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ЯВИЩА (НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.)

Прищепа О. П., Свисюк О. В.
ЗМІНИ КОНЦЕПТУ УКРАЇНА У МОВОМИСЛЕННІ ПЕРШОКУРСНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 2015, 2018, 2021 ТА 2022 РОКІВ)

Salimova S. R.
METAPHORS AND NATIONAL STATE OF MIND

Тараненко О. Г.
КОМПАРАТИВНИЙ СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НА ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ РІВНІ