Архів

Том 33 (72). № 5 Том 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ваховська О. В.
ПЕРЕКЛАД: СЛОВО, ЯКЕ ОБЕРНУЛОСЯ ОБРАЗОМ

Галайбіда О. В.
СИНОНІМІЧНА ЗАМІНА В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ КАЗОК Р. КІПЛІНГА

Герасименко О. Ю., Уголькова М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА СТІЙКИХ ВИРАЗІВ У РОБОТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Головащенко Л. С., Лимар М. Ю.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ПЕРЕКЛАД КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОГРИ «S.T.A.L.K.E.R.: ТІНЬ ЧОРНОБИЛЯ»

Дерій А. Ю., Статкевич Л. П.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ВІЙНА ТА ВОРОГ В РОМАНІ Е. М. РЕМАРКА «НА ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ БЕЗ ЗМІН»

Мосієвич Л. В.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ З МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ткачівська М. Р., Мучичка Ю. І.
РАДЯНІЗМИ ТА ЇХНІЙ ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Ю. АНДРУХОВИЧА «КОХАНЦІ ЮСТИЦІЇ»)

Шаркова Н. Ф., Шаркова С. Ф.
КОНВЕРСІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ЗБАГАЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Назарчук Р. З., Роса І. В.
ТОНАЛЬНІСТЬ ТВІТІВ ПРО УКРАЇНУ У ЧАСІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Артеменко Л. В.
ЖАНРИ НЕКАНОНІЧНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТОЛОГІЧНОЇ ЛІРИКИ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯ

Маркова М. В.
СОНЕТ ДЖОНА ДОННА «THIS IS MY PLAY’S LAST SCENE» В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гудована Н. Ю.
РЕЦЕПЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ СЮЖЕТІВ ТА ОБРАЗІВ У РОМАНІ В. ДАНИЛЕНКА «КОХАННЯ В СТИЛІ БАРОКО»

Качак Т. Б.
ЕМОЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЇВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Кремінська І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ЕКСПРЕСІОНІЗМУ В ДРАМІ М. КУЛІША «МАКЛЕНА ГРАСА»

Левченко Н. М.
ТВОРЧА РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ БІБЛІЙНОГО МІСТА СОДОМ У ТРАКТАТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ «ЖЕНА ЛОТОВА»

Масло О. В., Волкова І. В., Лакєєва В. В.
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧОСТІ В РОМАНІ В. ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»

Нога Г. М.
ІГРИ З СЕНСАМИ У ПРОЗІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Просалова В. А., Жиліна Ю. І.
ІНТЕРСЕМІОТИЧНЕ ПЕРЕКОДУВАННЯ ДРАМИ В. ВИННИЧЕНКА «ЧОРНА ПАНТЕРА І БІЛИЙ ВЕДМІДЬ»: PRO ЕT CONTRA

Семенюк Л. С., Маланій О. О.
ДЕКОРАТИВНІСТЬ РЕЛІГІЙНО-МЕТАФІЗИЧНОГО БАРОКОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ГЕРБЫ И ТРЕНЫ ПРИ ГРОБЂ И ТРУНЂ … СИЛЬВЕСТРА КОСОВА»)

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Nanivskyy R. S.
OBRAZ MŁODZIEŻY W POWIEŚCI BOLESŁAWA PRUSA “DZIECI” NA TLE WYDARZEŃ REWOLUCJI 1905–1907 ROKU

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Аббасов Г. Дж.
НАТУРАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ Э. ЗОЛЯ: ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ

Бондарчук О. Ю., Рись Л. Ф., Семенюк Т. П.
НІМЕЦЬКОМОВНА ЛІТЕРАТУРА ПРОСВІТНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ РУДОЛЬФА ЗАХАРІЇ БЕКЕРА

Hasanova S. L.
THE STUDY OF SENTIMENTLISM IN AZERBAIJANI LITERARY CRITICISM

Єлісеєнко А. П.
РОМАН Д.Г. ЛОУРЕНСА «СИНИ ТА КОХАНЦІ» В ОЦІНЦІ СУЧАСНИКІВ (ДО 1916 РОКУ)

Kasimova M. M.
TRANSFORMATION OF THE FOLK CHARACTER AND ITS MODIFICATION IN THE SECOND HALF OF THE XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURY

Кравець О. М., Полякова К. О.
ПРОВІДНІ МОТИВИ В РОМАНІ ДЖУЛІАНА БАРНСА «ІСТОРІЯ СВІТУ В 10½ РОЗДІЛАХ»

Кравченко Л. С., Разумна А. А.
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАГАТОВЕКТОРНОГО ХРОНОТОПУ ЯК КРЕАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: НА МЕЖІ ПОСТ- І МЕТАМОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЗАМОК» ДЖ. ІГАН)

Лефтерова О. М.
СИМВОЛІКА МОРСЬКОЇ СТИХІЇ В НОВЕЛІ-КАЗЦІ ПРО АМУРА ТА ПСИХЕЮ (ЗА РОМАНОМ АПУЛЕЯ «МЕТАМОРФОЗИ»)

Обручнікова Н. Д., Русакова О. О., Юрченко О. О.
ЛІТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРНІЗМУ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ДІВЧИНКА У ЗЕЛЕНОМУ СВЕТРІ: ЖИТТЯ У МОРОЦІ ГОЛОКОСТУ» ДАНІЕЛЯ ПЕЙСНЕРА

Овчаренко Н. Ф.
КАНАДСЬКИЙ ВИМІР НОВОГО РЕАЛІЗМУ

Пічугіна Т. Є.
НІМЕЦЬКИЙ РОМАНТИЗМ ЯК ІНТЕРТЕКСТ ТРИЛОГІЇ ГЕРМАНА БРОХА «СНОВИДИ»

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Баранецька А. Д., Маслова М. В.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАГОЛОВКІВ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІАПУБЛІКАЦІЙ РІЗНИХ ПРАГМАТИЧНИХ ТИПІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Свенцицька Е. М.
ТЕОРІЯ ХУДОЖНЬОЇ ЦІЛІСНОСТІ М.М. ГІРШМАНА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ПРИ АНАЛІЗІ РИТМІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Павлова А. К.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «МОДЕЛЬ» У ЗАРУБІЖНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ ХХ СТ.: ДІАЛЕКТИКА СЕНСІВ

Потрапелюк В. А.
ДИНАМІКА ЗБЕРЕЖЕННЯ БАРВІНКОВОГО ОБРЯДУ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТУДЕНТСЬКИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Ковпак В. А., Таточенко К. П.
ОФІЦІЙНІ ЧАТ-БОТИ TELEGRAM, VIBER ЯК ЗАСОБИ ПУБЛІЧНИХ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Косюк О. М.
«СПІЛЬНА» ІСТОРІЯ АФГАНІСТАНУ Й УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗМК

Косюк О. М.
МЕДІАЦІЯ АФГАНСЬКИХ ПОДІЙ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ТАЛІБАНУ (2021–2021) ЯК ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ЛІТОПИСАННЯ

Росінська О. А.
МОЛОДІЖНИЙ ФІЛЬМ «СТОП-ЗЕМЛЯ»: РЕЦЕНЗІЇ ТА ГЛЯДАЦЬКІ РЕЦЕПЦІЇ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Мина Ж. В.
СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ МЕТОДИК В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ: ДЕСКРИПТИВНІ СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ АРХІВІВ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Загороднюк В. С., Соломахін А. Ф.
«БУКОВИНСЬКИЙ ЖУРНАЛ» ЯК МИСТЕЦЬКА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Козак В. А.
БАЛАНС ДУМОК І ТОЧОК ЗОРУ В КОНТЕКСТІ ІНШИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Семенюк О. А.
МАС-МЕДІА ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Kharchenko O. V.
LONGREADS, NONFICTION BOOKS AND LITERATURE JOURNALISM

Чубук О. Л.
МЕДІЙНИКИ НА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ. ВМІСТ І МІСЦЕ ЖУРНАЛІСТИКИ В НОВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Близнюк А. С., Давидова Л. В., Зайко Л. Я.
СТУДЕНТСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКА ГАЗЕТА «УНІВЕРСУМ»: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Білущак Т. М., Прімакова Д. І.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В РАМКАХ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Досенко А. К.
КОНВЕРГЕНТНИЙ КОНТЕНТ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ

Лебідь Н. М.
НАРАТИВИ ВІЙНИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ

Мина Ж. В., Малетич Д. В.
ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБСАЙТІВ ДЛЯ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД З МЕТОЮ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ

Пикалюк Р. В.
НАТИВНА РЕКЛАМА В НОВИННИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ РЕКЛАМНОГО І ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КОНТЕНТУ

Плеханова Т. М.
АКАУНТИ ЖУРНАЛІСТІВ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Тупiкова Т. В., Козак Т. Б., Потенко Л. О.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ HÖREN ‚ЧУТИ’ / SEHEN ‚БАЧИТИ’ В ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)