Архів

Том 34 (73). № 2 Том 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Гао Цзінси
ДИСКУРСИВНІ ТИПИ ДИСКУСІЇ ПРО МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: СУБ’ЄКТНИЙ ВИМІР

Завальська Л. В.
ЦИТАТНІСТЬ В ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ

Катеринич П. В., Холод І. В., Грищенко О. В.
УКРАЇНСЬКОМОВНІ ТЕЛЕКАНАЛИ НА ТЛІ СУЧАСНИХ МОВЛЕННЄВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ МОДИФІКАЦІЙ

Катиш Т. В., Миронюк Л. В.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ковалевська-Славова А. В.
КОМУНІКАТИВНА СТРУКТУРА СУЧАСНИХ ІПСО

Межов О. Г.
ПАРЦЕЛЯЦІЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА

Тернова Ж. А.
ХАРИЗМА ЯК КУЛЬТУРНА ДОМІНАНТА УСПІШНОСТІ В ОПИСАХ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Циганок І. Б.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бовсунівська А. Ю.
ЛОГОТИП ЯК НОМІНАТИВНО-РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІСПАНСЬКОМОВНОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЇ

Віт Ю. В., Євдокимова І. О., Пеліван О. К.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Ділай І. П., Ділай М. П.
ТРІАНГУЛЯЦІЯ В СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: КОГНІЦІЯ – КОРПУС – ДИСКУРС

Yevdokymova I. O., Pelivan O. K., Khapina O. V.
THE CONCEPT “SUPPORT” IN THE ORAL ENGLISH POLITICAL DISCOURSE

Калиновська І. М., Коляда Е. К.
МОВНИЙ ОБРАЗ РОСІЇ-ВОРОГА В АНАЛІТИЧНИХ СТАТТЯХ КАНАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ

Камишова Т. М.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕСКОПІЇ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЇЇ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Космацька Н. В., Карплюк Т. П.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Літвінова М. М.
МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК В TED TALKS ВИСТУПАХ

Mamedova A. I.
DEUTSCHE VOLKSRÄTSEL UND IHRE RHYTMISCHE STRUKTUR

Ніконова В. Г.
РИТОРИКА ВІЙНИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЛІТИКУМІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ТА БОРИСА ДЖОНСОНА)

Пальчевська О. С., Шостак В. Р.
ОПОЗИЦІЯ ЖИТТЯ/СМЕРТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ «ЩОДЕННИКІВ ВІЙНИ»)

Pietsukh O. I.
COHESION AS A BASIC DISCOURSE CATEGORY IN THE UK PARLIAMENTARY DEBATES

Стройкова С. А.
МОТИВАЦІЙНІ ТИПИ НІМЕЦЬКИХ ІХТІОНІМІВ

Тарасова С. О., Шостак В. О.
ДІАХРОНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕМУ ПАНДЕМІЇ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Alizade G. I.
PROVERBS AND THE TEXT (BASED ON THE AZERBAIJANI LANGUAGE TEXTS)

Valiyeva G.
CHARACTERISTICS OF WORD STRESS IN AZERBAIJAN LANGUAGE: EXPERIMENTAL ANALYSIS

Волошук В. І.
ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ ЯК НОВИЙ ПІДЖАНР АКАДЕМІЧНОЇ РИТОРИКИ

Джафаров Г. Г.
ФІЛОСОФІЯ СПАДКУВАННЯ: ГРАМАТИКА ПОР-РОЯЛЯ ТА ПАНІНІ

Ляшко О. В.
АРХІТЕКСТУАЛЬНІСТЬ В АНГЛОМОВНІЙ БІБЛІЇ

Мосієвич Л. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАСОБІВ СТИЛІСТИЧНОЇ СЕМАСІОЛОГІЇ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ NON-FICTION

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Abdullayeva G. B.
ACCOUNTING OF THE AUTHOR’S AND THE READER’S TIME BY THE AUTHORS-TRANSLATORS

Ahieieva-Karkashadze V. O., Lymar M. Yu.
STEREOTYPES: DEFINITION OF THE PHENOMENON AND ITS IMPLEMENTATION IN TRANSLATION

Anataichuk I. M., Oleshkevich I. P., Sazonova V. S.
TRANSLATION OF ENGLISH ARTISTIC LITERATURE: MAIN DIFFICULTIES

Білогорка Л. В.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ БАНКІВСЬКИХ ТЕРМІНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Zabrudska L. M., Kovalenko I. M., Mykhailova A. S.
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF THE ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE MEDIADISCOURSE

Ковальова Т. П.
«ЗАПОВІТ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У НІМЕЦЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Підгрушна О. Г., Качанова А. О.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ РОЛЬОВИХ ВІДЕОІГОР УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ІНДІ-ІГОР Т. ФОКСА “UNDERTALE” ТА “DELTARUNE”)

Поворознюк Р. В.
ГРАВІТАЦІЙНЕ ТЯЖІННЯ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ЩОДО ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ)

Ржевська Д. О.
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Шилінська І. Ф., Штохман Л. М., Молотай Л. А.
ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СТАТТІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ

Томчаковський О. Г., Лесневська К. В., Ковальова К. О.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ВИКЛАДАННІ СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Трачук К. В.
КОТЕГОРІЯ КОНЦЕПТУ У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Макарук Л. Л.
ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ НА ТЕМАТИКУ COVID-19 ТА ЗАСОБИ ЇХ ПРОДУКУВАННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ