Архів

Том 30 (69). № 1 Том 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Зозуля І. Є., Стадній А. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ФАХОВИМИ ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

Кисла Н. В.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ УМОВНИХ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ СКЛАДЕНИХ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Олійников В. А.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАНЬ У ВИСЛОВЛЕННЯХ СТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ / ЗАПЕРЕЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

Оскирко О. П.
ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ ЇЖІ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Пена Л. І.
ВАСИЛЬ СІМОВИЧ ПРО МОВУ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Римар Н. Ю.
МОВНО-СТРУКТУРНІ ПРИЙОМИ ХУДОЖНЬОГО ПИСЬМА НІНИ БІЧУЇ (НА ПРИКЛАДІ КНИГИ «ВЕЛИКІ КОРОЛІВСЬКІ ЛОВИ»)

Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В.
СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ (НА МАТЕРІАЛІ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО СЛОВНИКА» А. НІКОВСЬКОГО)

Шестакова С. О.
ЄВРОПЕЇЗМИ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТЕРМІНОСИСТЕМИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Шульська Н. М., Зінчук Р. С.
ПОМИЛКОНЕБЕЗПЕЧНІ СИНТАКСИЧНІ МІСЦЯ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

РОСІЙСЬКА МОВА

Юган Н. Л., Салахатдинова Э. Ш.
ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЗАЦИИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ С ПРОТОТИПАМИ – НАЗВАНИЯМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Гарбар І. О.
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ ПРОМОВ АМЕРИКАНСЬКИХ АДВОКАТІВ СТОРІН

Козлянинова Ж. П.
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭПИТЕТА В ПОЭЗИИ ДЖОНА КИТСА

Ланчуковська Н. В., Хапіна О. В.
ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ІГРОВОГО ЗМІСТУ В АНГЛОМОВНОМУ МІНІДИСКУРСІ

Люлька О. О.
ДЕЯКІ ЗМІНИ ДІЄСЛІВНИХ КАТЕГОРІЙ У ТЕКСТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Рудницька Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВОЇ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ UM + ZU + ІНФІНІТИВ У ФУНКЦІЇ МЕТИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Смаглій В. М.
АНАЛІЗ ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП СЕКТОРА КОМУНІКАЦІЇ

Торговець Ю. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КВАЗІЦИТАТ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ГРАФІТІ

Фінік Є. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ ПРИРОДНИХ СТИХІЙ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Цапів А. О.
ПОЕТИКА ПРОСТОТИ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ДЛЯ ДІТЕЙ

Шерстюк О. І.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Шульженко Ю. М.
ЛІНГВІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ГРИ В АВТОРСЬКИХ АНОМАЛІЯХ Л. КЕРРОЛА

Юрченко О. О.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Артеменко Ю. О.
МОВНІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Р. БРЕДБЕРІ “DEATH IS A LONELY BUSINESS”

Борисова О. В.
КОНВЕРСІЙНІ МЕТАФОРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Дячук Н. В., Криворучко Т. В.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Линтвар О. М.
КІНЕМАТОГРАФІЧНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРАХ Е. ГЕМІНҐВЕЯ В ОРИГІНАЛІ Й ПЕРЕКЛАДІ

Лісун О. В., Совєтна А. В.
ФАНТАСТИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ «ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ»

Ніколаєва Т. М.
ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТСПІК (МОВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ) УКРАЇНСКОЮ МОВОЮ

Чрділелі Т. В.
РОЛЬ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Швелідзе Л. Д., Мельник П. В.
ЮРИСЛІНГВІСТИКА: УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ЕКВІВАЛЕНТИ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Шепітько С. В., Тарапатов М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ