Архів

Том 30 (69). № 1 Том 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

РОМАНСЬКІ МОВИ

Космацька Н. В.
КОНЦЕПТ DIVERSITE/РІЗНОМАНІТТЯ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

Семенюк О. А.
ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ (ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД)

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Cмирнова М. С., Канна В. Ю., Коваль В. В.
ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ ДЕРЕВО В МІФОЛОГІЧНИХ ТЕКСТАХ У НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Дуброва О. М.
ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ ПРЕДИКАТИВНОСТІ ТА ПРЕДИКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Павловська Л. О., Михайлова Є. В.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ І ТУРЕЦЬКОЇ МОВ)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вісич О. А.
ТЕАТРАЛЬНИЙ ДИСКУРС ЯК ОСНОВА МЕТАДРАМАТИЗМУ В П’ЄСАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Верба Т. Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПОСТУПУ ІСТОРИЧНОГО ПОВІСТЯРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Virych N. V.
NATIONAL HUMAN WORLDVIEW THROUGH THE PRISM OF PSYCHOLOGY (IN THE LITERATURE OF THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY)

Іщенко О. А.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОМАНІВ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

Свириденко О. М.
ГЕНЕЗА ТА ФУНЦІЇ РОМАНТИЧНОГО ЛИСТА-СПОВІДІ І ЛИСТА-ПРОПОВІДІ

Семерин Х. Д.
ПОШУКИ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕРЕЗ ОСМИСЛЕННЯ БІБЛІЙНО-ЄВРЕЙСЬКИХ КОДІВ В ОПОВІДАННІ ВІКТОРА ДОМОНТОВИЧА «АПОСТОЛИ»

Скляр І. О.
ДРУЖИНА ЛОТА, АБО ГРА ФАНТАЗМІВ І САСПЕНС ДРУЖИНИ АГЕНТА КДБ: ВІД ПЕРСОНАЖА ДО ПЕРСОНАЖА-ХАРАКТЕРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ СЕРГІЯ ГЕРМАНА «ІНҐЕ»)

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Комаров С. А.
ЖАНР ФЕЛЬЕТОНА В ТВОРЧЕСТВЕ А. И. ГЕРЦЕНА И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ващенко Ю. А.
ПОЕТИКА ДЕСТРУКЦІЇ В П’ЄСІ Б. ВІАНА «ЗАГАЛЬНА ШКУРОДЕРНЯ» Й ОПОВІДАННІ «МУРАХИ»

Сагратова К. Е.
ҐЕНДЕРНА СЕГРЕГАЦІЯ В КРАЇНАХ БЛИЗЬКОГО СХОДУ (САУДІВСЬКА АРАВІЯ) НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ДІВЧАТА АР-РІЙАДА»

Храбан Т. Є.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У РОМАНІ J. PICOULT «LONE WOLF»

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Науменко Н. В.
ХРОНОТОП ОСТРОВА ЯК КОНЦЕНТР ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ОБРАЗНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Nisevych S. І.
THE FEATURES OF IMPRESSIONISM IN THE NOVEL “THE WHITE PEACOCK” BY D. H. LAWRENCE

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Мороз Л. В.
ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ГЕРОЙ ВЛАСНЕ РОЛЬОВОГО ТИПУ І ФОРМАЛЬНО-РОЛЬОВИЙ ТИП ГЕРОЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РОЛЬОВІЙ ЛІРИЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Богомолов О. В.
КОНЦЕПТ ẒULM («НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПРИГНІЧЕННЯ»): ВІД ЗАСАДНИЧИХ ТЕКСТІВ АРАБСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДО ДИСКУРСУ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ

Дайоглу Р. Р., Покровська І. Л.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ТЕКСТАХ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ МУСТАФИ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Андрійчук М. Т.
РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО КІНЕМАТОГРАФА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ільянова А. О.
СУЧАСНИЙ ОБРАЗ ЛІДЕРА В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ. ВІЗУАЛЬНА ФІЗІОГНОМІЧНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ЛІДЕРА ТА СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Костриця Н. М., Мазур Н. В.
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ – ВИМОГА ЧАСУ

Орєхов В. В.
МАНІПУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАСМЕДІА ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА СЬОГОДЕННЯ

Chekshturina V. М.
HISTORICAL STAGES OF THE EVOLUTION OF THE THEORY OF RUNIC COMMUNICATION

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Данькевич Ю. В., Кобиліна Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ

Мельничук Л. І., Головченко М. М.
ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Грушевська Ю. А., Барабанова Н. Р.
ІМПЛІЦИТНІСТЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ

Караваєва Т. Л., Тер-Григорьян М. Г.
СЛОГАНИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: АСПЕКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Storozhenko L. G.
SCIENTIFIC TEXT AS A MEANS OF TEACHING AND IMPROVING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS

Шевченко Г. О.
ІДІОРИТМІЯ ЯК ОЗНАКА КРОС-МЕДІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ