Архів

Том 30 (69). № 3 Том 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Болотнікова А. П., Гунченко Ю. В.
УВІЧЛИВІСТЬ І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Горобець А. В.
НОМІНАЦІЇ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ У МОВІ РОМАНУ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА «ДУМА ПРО ТЕБЕ»

Горобець І. В.
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОВТОРОМ ОБ’ЄКТНИХ ТА ОБСТАВИННИХ СИНТАКСЕМ-ПОШИРЮВАЧІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Коротич К. В.
НОМІНАЦІЯ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Корчова О. М.
ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ВИЯВИ ВОКАТИВА У ТВОРАХ О. ДОВЖЕНКА

Кравцова О. А.
ЧУТКА ЯК МІЖОСОБИСТІСНИЙ ТИП ПЕРЕПОВІДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кухарчук І. О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У «ЩОДЕННИКУ» О. ДОВЖЕНКА

Левченко Т. М.
СУБСТАНДАРТНА ЛЕКСИКА В МОВІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ КРИМІНАЛЬНОГО ЖАРГОНУ)

Макарець Ю. С.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ СТАТУСНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Новікова О. О.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАВНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Холявко І. В.
ЖАНРОВІ СТАНДАРТИ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ О. ДОВЖЕНКА

Шабат-Савка С. Т.
ПИТАЛЬНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК МАРКЕР ЕПІСТОЛЯРНОЇ ДІАЛОГІЧНОСТІ

Шульська Н. М., Погоріла С. Г., Тимчук І. М., Римар Н. Ю.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «НЕБО» ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Щепка О. А.
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОГАНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Малаш О. В.
ЕТНОСИМВОЛІКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ В НАРОДНИХ ПІСНЯХ БОЛГАР УКРАЇНИ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Амічба Д. П., Нісаноглу Н. Г.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК ІМПЛІЦИТНО ВИРАЖЕНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ CONSENSUS В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Байтерякова Н. Ю., Байтеряков О. З., Байтеряков Є. О.
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІНІВ НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ СПЕЛЕОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Бортник С. Б.
АНГЛІЙСЬКА ЯК МОВА ВИКЛАДАННЯ: ВИКЛИКИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

Брич Р. В., Білик О. І.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ FASHION У РОМАНІ ЛОРЕН ВАЙСБЕРГЕР “THE DEVIL WEARS PRADA”

Галай Т. М., Грибіник Ю. І.
ТЕКСТИЛЬНІ МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ГЕОЛОГІЇ (КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД)

Джулик О. І., Красільнікова О. М.
ФРАЗЕОЛОГІЧНА СИНОНІМІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дзядик Ю. І.
ФЕНОМЕН ПРИСУДКОВОЇ ОДНОРІДНОСТІ В ХУДОЖНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ

Козлова В. В., Бергазова O. C.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» В АНГЛОМОВНОМУ ЄВРОПАРЛАМЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Кондрук А. Ю.
МАНІПУЛЯТИВНА СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВУ ЯК ОДНА ЗІ СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАНТА-ЛИЦЕМІРА

Лазебна Н. В., Калашнік А. А.
АНГЛОМОВНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ НАНОДИСКУРС: ТЕРМІНОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ

Луньова Т. В.
ЕКФРАЗИС В ЕСЕ СІРІ ХУСТВЕДТ ПРО КАРТИНУ ЯНА ВЕРМЕРА: КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ

Мельник Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРГЕНТНОСТІ БРИТАНІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Подсєвак К. С.
МЕТАФОРА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ЗАСІБ ОБРАЗНОЇ НОМІНАЦІЇ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА – ТЕХНІКА» В ТЕКСТАХ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ РЕЯ БРЕДБЕРІ

Полгородник Д. В.
СУЧАСНИЙ СТАН АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РЕСПУБЛІЦІ ІРЛАНДІЯ

Прокофьев Г. Л.
ОБ УСЛОВИЯХ УСПЕШНОСТИ ИРОНИЧЕСКИХ ЭКСПРЕССИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Сенчук А. Р.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПЕРСОНАЖА В ПЕРЕКЛАДІ: СТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР

Тарасенко Т. В., Куликова Л. А., Рябуха Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ ПЕРФЕКТА В ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Верьовкіна О. Є., Опанасик А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКИХ ОНЛАЙН-ГАЗЕТАХ

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Толстых Н. В.
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОЙ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ НА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛОСОФСКОЙ СКАЗКИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»)