Архів

Том 30 (69). № 3 Том 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Вусик А. Л.
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СТРАТЕГИЙ КОММУНИКАТИВНОГО САБОТАЖА

Коч Н. В.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНОГО ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Попов С. Л.
ПОНИМАНИЕ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В ЭВОЛЮЦИОННО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТЕОРИИ А. Д. КОШЕЛЕВА: КОГНИТИВНО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Прадівлянна Л. М.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЮРРЕАЛЬНИХ ОБРАЗІВ Б.-І. АНТОНИЧА

Чернявська А. В.
ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРОЯНДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Gach N. O.
UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY THROUGH THE PRISM OF A BIG CITY VITALITY: CONCEPTUALISING NEW YORK’S CULTURAL LANDSCAPE

Гумений В. В.
МОДИФІКУВАННЯ СТИЛІСТИКИ ПРОСТОРОВОГО НАРАТИВУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ У ТВОРАХ Г. ГЕССЕ ТА К. МАНА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «СТЕПОВИЙ ВОВК» ТА «МЕФІСТО»)

Заботнова М. В.
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У ПРОЦЕСІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В КІБЕРПРОСТОРІ

Корягіна А. Ю.
СТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ Т. МАННА «ЗАЧАРОВАНА ГОРА»

Мольдерф О. Є.
ІВАН ФРАНКО ЯК КРИТИК І ПЕРЕКЛАДАЧ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Nechyporenko V. O.
IDENTITIES OF BILINGUAL AUTHORS

Пономарьова Л. В., Маркоїдзе І. С.
АНЕКДОТ ЯК ЖАНР ГУМОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ

Пустовойт Н. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТЕМАТИКИ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Войтко Т. В.
ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ДИСКУРСУ

Кінащук А. В.
КАТЕГОРІЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ В МОВОЗНАВЧИХ ПАРАДИГМАХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Киор В. И.
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Зотова В. Г., Копєйцева Л. П., Пітель Т. О.
СПОКУТА ЯК ДОРОГА ДО СЕБЕ: СЕМАНТИКА МЕЖ І СТАНІВ У РОМАНІ Р. ІВАНИЧУКА «ОРДА»

Левченко Н. М.
РЕЦЕПЦІЯ ПАТРИСТИЧНОЇ ЕКЗЕГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ПРОПОВІДЯХ КИРИЛА ТУРОВСЬКОГО

Назаренко І. В., Запорожець О. С.
ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА РОМАНУ-ЕКФРАЗИСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ЖЕРТВА ЗАБУТОГО МАЙСТРА» ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО)

Пінчук Т. С.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЕЗІЙ ІВАНА НИЗОВОГО У ВИХОРІ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ УМОВ СЬОГОДЕННЯ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гусєва О. І., Петько В. В.
ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Akimova A. О., Akimova A. O.
ANALYSIS OF CONTEMPORARY KOREAN LITERATURE: XIX AND XX CENTURIES

Андріанов Д. В.
РОЗВИТОК КОРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЧАСИ ЯПОНСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ХАН ЙОНУНА

Безруков А. В.
ТРАГІЧНІ НАРАТИВИ ТА ІРРАЦІОНАЛІСТИЧНІ НАСТРОЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ЛІТЕРАТОРІВ «МЕТАФІЗИЧНОЇ ШКОЛИ» Й ПОЕТІВ НІМЕЦЬКОГО БАРОКО

Прищепа Т. В.
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КІНОМІФОЛОГІЇ ПРО ФРАНКЕНШТЕЙНА

Шерстюк Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В НОВЕЛІ «МАСКА ЧЕРВОНОЇ СМЕРТІ» ЕДГАРА АЛЛАНА ПО

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Науменко Н. В.
ІРОНІЯ В НАРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ РОМАНІВ ГЕНРІ ФІЛДІНГА ТА ЛОРЕНСА СТЕРНА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Бондарук Л. В.
АВТОРСЬКІ ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ СИМВОЛІСТСЬКОГО ОБРАЗУ В ДРАМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ: ЛЕСЯ УКРАЇНКА/МОРІС МЕТЕРЛІНК

Дроздовський Д. І.
МЕТАФІЗИЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ І ПОСТМЕТАФІЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ В РОМАНІ «ХМАРНИЙ АТЛАС» Д. МІТЧЕЛЛА

Жуковець А. М.
ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ЧАСОПРОСТОРУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Левчук О. І.
ҐЕНЕЗА ТА СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ОБРАЗУ КОНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ

Біляніна В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕНАНТІОСЕМІЇ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ ПОВСЯКДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Зайко Л. Я.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ГАЗЕТНЕ ВИДАННЯ «ГОЛОС ГРОМАДЯНИНА» ЯК ТРИБУНА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ (1990–1991 РОКИ)

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Максименко Н. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ

Сушкевич О. В.
ІРОНІЯ Й САРКАЗМ ЯК ФОРМИ ВИЯВУ КОМУНІКАТИВНОЇ АВТОРИТЕТНОСТІ ТА СТАТУСУ МОВЦЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ

РЕЦЕНЗІЇ

Кочерга С. О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ТЕТЯНИ ШЕВЧЕНКО «ЕСЕЇСТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЯК ФЕНОМЕН ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.»

Николенко О. Н.
САМОЦВЕТЫ СЛОВА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ НОНАКА СУСУМУ «СОКРОВЕННЫЕ ТРОПЫ: ПОЭТИКА СТИЛЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА»)