Архів

Том 30 (69). № 4 Том 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Асламова М. В., Жовнір М. М., Бондар Н. В.
ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИСКУРСУ БЛОГОСФЕРИ

Зайцева О. М.
ВАРІАНТНІСТЬ НОРМИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ МОВИ У СФЕРІ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Іванишин Н. Я., Стефурак Р. І.
СЛОВО-ОБРАЗ «УКРАЇНА» В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ НАДІЇ ПОПОВИЧ

Левченко Т. М.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Литвиненко О. О.
ПАРАЛЕЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО Й МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ, А ТАКОЖ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ (ЗА ПАМ’ЯТКАМИ 18 СТ.)

Овсієнко А. С.
МЕТАФОРИЧНІ УТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕМАТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАІЦЇ)

Тесленко Н. О.
ТИПИ СУБ’ЄКТА У ФАХОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Шийка С. В.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОРУСЬКИХ ОСОБОВИХ НАЗВ ІСТОРИЧНОЇ РОВЕНЩИНИ

РОСІЙСЬКА МОВА

Алмугхид Амджад Мохаммад Махмуд
О НЕКОТОРЫХ КЛЮЧЕВЫХ ЛЕКСЕМАХ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО АРАБСКОГО ДИСКУРСА

Каменева И. А.
ВЕРБАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗНОГО МИРА НОЧИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ Ф.И. ТЮТЧЕВА

Сербіна Т. Г., Чеберяк А. М.
ПРЕЦЕДЕНТНІ СИТУАЦІЇ ЯК ПОРОДЖЕННЯ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ У МОВІ ГАЗЕТ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Загородня О. Ф., Стогній І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Малинівська О. А.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЖАНРОВИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Тугай О. М.
МОВНІ ЗРУШЕННЯ ЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ КЛАУЗАЛЬНОЇ КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Гармаш Т. А.
СЛОВА-РЕАЛІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС

Заботнова М. В.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КІБЕР-МЕМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Кисіль А. В., Шуменко О. А.
АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ

Пустовойт Н. І.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ РІЗНИХ ЖАНРІВ

Рейда О. А., Івлєва К. С., Гулієва Д. О.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІНСТРУКЦІЙ ДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Таценко Н. В., Воронько А. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТІВ ДОБРО/GOOD ТА ЗЛО/EVIL У РОМАНІ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА І НІЛА ГЕЙМАНА «ДОБРІ ПЕРЕДВІСНИКИ»

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Го Лицзюнь, Попов С. Л.
СИНТАКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА КОНСТРУКЦИИ КОМУ/ЧЕМУ + НУЖЕН (НУЖНА, НУЖНО, НУЖНЫ) + КТО/ЧТО В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЕЕ ЭКВИВАЛЕНТАМИ В АНГЛИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Дяків Х. Ю.
КОМУНІКАТИВНИЙ ШУМ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПЕРЕБІГ ВІДЕОІНТЕРВ’Ю

Шепітько С. В., Висоцька Є. О.
ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Жигун С. В.
ВІДМОВА ВІД ШЛЮБУ У ЖІНОЧИХ ТЕКСТАХ КІН.ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ СТ.

Нечаюк Л. Г.
АВТОРСЬКА РЕДУКЦІЯ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ЧИННИК ТРАКТУВАННЯ ОБРАЗУ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА У РОМАНІ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР. СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

Пухонська О. Я.
ТРАВМА АПОКАЛІПТИЧНОГО ЧАСУ В РОМАНІ О УЛЬЯНЕНКА «СТАЛІНКА»

Шевченко Т. М.
ЛІРИЧНІ ІНТЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ЕСЕЇСТИКИ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Белогорская Л. В.
МНОГОПЛАНОВОСТЬ СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБРАЗА НЕСБЫВШЕГОСЯ В РОМАНЕ А. ГРИНА « БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

Фокина С. А.
НОСТАЛЬГИЯ В АВТОРСКОМ МИФЕ ПОЭТА-ЭМИГРАНТА АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВОЙ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Babayev U.
INTERTEXTUALITY AND INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE NOVEL "PUSLU KITALAR ATLASI” (THE ATLAS OF MISTY CONTINENTS) BY IHSAN OKTAY ANAR IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL FUNCTION

Гончарова О. А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В РОМАНІ М. СІНКЛЕР «ТРИ СЕСТРИ»

Дроздовський Д. І.
ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО РОМАНУ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

Мамедова К.
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ТВОРЧЕСТВА ИБН ГУТЕЙБА

Мусайева И.
МЫШЛЕНИЕ И ЖАНР РОМАНА, ЕЕ ЭТАПЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Науменко Н. В.
ЖАНРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІСЕННОГО ДОРОБКУ СТІНГА

Тун Лил
ДИСКУССИЯ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ «НОВОГО РЕАЛИЗМА» В ЛИТЕРАТУРНЫХ КРУГАХ КИТАЯ В 90-Х ГОДАХ XX ВЕКА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Nisevych S. І.
THE CONCEPT OF THE IMAGE OF AN ARTIST IN V. VYNNYCHENKO’S OLAF STEFENZON AND D. H. LAWRENCE’S SONS AND LOVERS: TYPOLOGICAL ASPECT

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ