Архів

Том 30 (69). № 4 Том 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Авдєєнко І. М.
ВІДОБРАЖЕННЯ СЕКСИСТСЬКИХ ФОРМ МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Аносова А. В.
КАТЕГОРІЯ ЛОКАТИВНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Бехта І. А.
ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

Бехта Т. О.
ТЕКСТ І ДИСКУРС У НОВІТНІХ ПАРАДИГМАХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАНЬ

Буренко Т. М.
НЕПРЯМІ МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБАЧЕННЯ

Гречухина И. Д., Сахно И. П.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

Humeniuk N. H.
STORYTELLING TECHNIQUE IN THE BORIS JOHNSONS’ FIRST SPEECH AS A PRIME MINISTER, 07. 24. 19

Devitska A. I.
AR/VR/AI IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Дудок А. Р.
СЛОВОТВІРНА СЕМАНТИКА ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ – ТЕРМІНІВ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Дудок Х. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕРМІНА «МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК»: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Карпова Д. М.
АНГЛІЙСЬКА МОВА В УЕЛЬСІ (ПРОСОДИЧНИЙ АСПЕКТ)

Кобякова І. К., Несторенко Д. В.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БРЕКСИТ-ДИСКУРСУ

Лесінська О. М., Микитюк І. М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЕТИМОЛОГІЧНО-КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ В. С. МОЕМА ТА К. МЕНСФІЛД

Lyubymova S. А.
POPULAR TERMS OF AMERICAN MEDIA DISCOURSE. THE CASE OF CALIFORNICATION

Матковська М. В.
ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ У ТВОРІ В. ВУЛФ «НА МАЯК»

Медвідь О. М., Андріяш О. Г.
АНГЛІЙСЬКИЙ СЛЕНГ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Мельник Н. І.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ «PRESCHOOL EDUCATION» У ВИМРІ ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Mykhaylenko V. V.
THE CONTEXTUAL SHIFTS OF “NOW”

Молгамова Л. О.
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ІМЕНІ КОНЦЕПТУ DEATH (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

Панченко В. Б.
ПЕРЕДАЧА ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АФРОАМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г. БІЧЕР-СТОУ «ХАТИНА ДЯДЬКА ТОМА»

Пефтієва О. Ф., Романюк С. Г., Різуненко Д. С.
ІДІОСИНКРАТИЧНІ РИСИ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ СТІВЕНА ФРАЯ У РОМАНІ «БАЙКАР» ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

П’ятничка Т. В.
СЕМАНТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕПЕРІШНОСТІ ДІЄСЛІВНИМИ СТРУКТУРАМИ

Ріба-Гринишин О. М., Кривда С. Р.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ

Романенко Н. В., Юрків А. П.
АНГЛІЙСЬКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ МЕТАФОРИ НАФТОГАЗОВОЇ СФЕРИ: СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНИЙ, КОГНІТИВНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ

Смаглій В. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯДЕРНОГО КОНЦЕПТУ WORD У НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Стерлікова М. С.
ОПОЗИЦІЯ БУДИНОК / ШЛЯХ В КОНТРКУЛЬТУРНІЙ РОК-ЛІРИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 1990-Х РР.

Ступіна С. П., Єгорова О. І.
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО РІЗНОВИДУ KIEZDEUTSCH В РАМКАХ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Черемисіна Г. О.
ШЛЯХИ, СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ WEALTH В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Шугаєв А. В.
ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Шундель Т. О.
СИНКРЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНОЮ ЧАСТИНОЮ ПЕРЕХІДНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКУ

Янишин О. К., Зуєва Х. О.
АСТРОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

РОМАНСЬКІ МОВИ

Бондар Л. В., Школяр Л. В., Шумченко Т. І.
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТАХ ГАЛУЗІ ІНФОРМАТИКИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Джолос О. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ТА МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Бут К. О., Любченко Ю. В.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОЇ РОЗСЛІДУВАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Ятчук О. М., Кодацька Н. О.
АУДИТОРІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ВІДНОСИН

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Цимбал Н. А., Савчук Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ЗМІСТУ ЦИФРОВОГО НОСІЯ

Мазур О. В.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНЦІВ У ДІАЛОЗІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ШМІГЕРА ТАРАСА ВОЛОДИМИРОВИЧА «ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ – ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ: ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА СУЧАСНИМИ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ