Архів

Том 31 (70). № 1 Том 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Алєксєєва Л. О., Глазова С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ТВОРАХ ПРЕДСТАВНИКІВ «НОВОЇ ПОЕЗІЇ»

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В.
АНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Васянович Є. А.
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ ВІЙНА ЯК ФРАГМЕНТУ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ

Вітюк В. В.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ОДНА З ФОРМ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ ВИШІ

Гадюк Р. В.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ ПРОХАННЯ У ТВОРАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Горда О. М.
ПРО МАРІЮ ЗАНЬКОВЕЦЬКУ НА ЗАНЯТТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А.
РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Грищенко І. В.
ТЕКСТ ЯК КОГНІТИВНИЙ РЕСУРС У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Ільїна О. В.
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЕСІЙНОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кичан Д. О.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИЧИНОВИХ ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ю. М. КОСАЧА «ВОЛОДАРКА ПОНТИДИ»)

Коротич К. В.
ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ ПРО ГАЗЕТИ ТОТАЛІТАРНОЇ ДОБИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРШОЇ КНИГИ СПОГАДІВ «Я – МЕНЕ – МЕНІ… (І ДОВКРУГИ)»)

Куньч З. Й., Василишин І. П.
РОЛЬ АНТИЧНИХ КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ У ДОСЯГНЕННІ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТИ ОРАТОРА

Лагута Т. М., Вержанська О. М.
РОЛЬ МЕТАФОРИ В МОВЛЕННЄВІЙ ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАЧА

Лазаренко С. В., Назаренко О. М.
ТИПОЛОГІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР

Марченко Т. А.
ЕВФЕМІЗМИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Межов О. Г., Рабчук І. Ю.
ЛЕКСИЧНЕ НАПОВНЕННЯ АПОЗИТИВНИХ СИНТАКСЕМ-НАЗВ ОСІБ ПРИ СУБСТАНЦІЙНИХ СИНТАКСЕМАХ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО Й ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛІВ)

Плотнікова Н. В.
ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТОСФЕРА» ТА «КОНЦЕПТ» У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Подворчан А. З.
КОНЦЕПТ «ГРАМОТА» В УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ

Прудникова Т. І.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕМАТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ)

Скрипник Н. І.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Сопіна К. В.
ТЕМАТИКА Й СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМИХ ЗАКЛИКІВ ЧАСІВ ЄВРОМАЙДАНУ (НА МАТЕРІАЛІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ «FACEBOOK» І «TWITTER»)

Стовбур Л. М.
СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДНОСКЛАДНИХ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У ТВОРАХ ОСТАПА ВИШНІ

Стратулат Н. В., Проценко Г. П.
ПРАВОПИСНІ ЗМІНИ В НОВОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ

Сьоміна О. І., Тищенко Т. М.
СПЕЦИФІКА ПРИЙМЕННИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ ДО В СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Тесленко Н. О.
ХЕШТЕГ: МОВНИЙ ФЕНОМЕН І МАРКЕР ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ

Трумко О. М.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ (НА МАТЕРІАЛІ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ НА ТЕМУ «ХАРЧУВАННЯ»)

Шабат-Савка С. Т.
ПРЕВЕНТИВНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНИЙ ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

РОСІЙСЬКА МОВА

Заманова И. В.
РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ОПИСАНИИ НОМИНАТИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ СИГНИФИКАТА «ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ»)

Плахтий А. А.
ОСМЫСЛЕНИЕ ЯДРА КОНЦЕПТА «АНГЛИЯ» В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Циганенко В. В.
РЕФЕРАТ-РЕЗЮМЕ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Кобець Н. О.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЗИ ЙОЗЕФА БАНАША В КОНТЕКСТІ СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЗВʼЯЗКІВ

Топчий Л. М.
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)

РОМАНСЬКІ МОВИ

Буць Ж. В.
МАНІПУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ХУДОЖНЬОГО НАРАТИВУ М. ЛЕВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «VOUS REVOIR»)

Вишпольська І. С.
СЕМАНТИКА ЛЮБОВІ У КАНОНІЧНОМУ ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ

Добровольська-Піпіч І. Є.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРЕМІЙ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЛЮБОВ, В ІСПАНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОВАХ

Косович О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ, ЯКІ РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ ЛЕКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ LE VIN («ВИНО»)

Пежинська О. М.
ТОПОНІМНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Станіслав О. В.
СИНТАКСИЧНА СЕПАРАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ХУДОЖНІХ «ТРОПІЗМІВ» НАТАЛІ САРРОТ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ