Архів

Том 31 (70). № 1 Том 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Скибенюк Н. В.
ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ «РОБОТА/РАБОТА» В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ ДИТИНИ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Перинец Е. Ю.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ И АВТОЦИТАТНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. МАКАНИНА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «НОЧЬ… ЗАПЯТАЯ… НОЧЬ»)

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Кушка Б. Г.
МУЗЫКА В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ А. СОПРОВСКОГО

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Akimova A. O., Akimova A. О.
ANALYSIS OF MODERN KOREAN LITERATURE: UN SONGHI ARTWORKS

Ализаде Афер Азер гызы
ШЕМЯЩАЯ ТОСКА ПО АБСОЛЮТУ В РОМАНЕ ДОННЫ ТАРТТ «ЩЕГОЛ»

Holter I. M.
MODERNISM AS A BASIS OF E. HEMINGWAY’S SHORT STORIES INDIVIDUAL STYLE

Дацер Е. С.
ТОПОС МОРЯ В РОМАНАХ ДЖОНА ФАУЛЗА

Дудар Я. О.
КАЛІФОРНІЯ ЯК ТОПОС МИНУЛОГО В ПІЗНІЙ ПРОЗІ ДЖОАН ДІДІОН

Зуєнко М. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ «ЗОЛОТА ДОБА» В РОМАНІ АФРИ БЕН «ОРУНОКО, АБО ІСТОРІЯ ЦАРСТВЕНОГО РАБА»

Івлєва Ю. О.
ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ ПОДВІЙНОГО КОДУ В ЗБІРЦІ ПОЛЯ ЕЛЮАРА ТА МАНА РЕЯ «LES MAINS LIBRES» («ВІЛЬНІ РУКИ»)

Козубенко Л. М.
ПРОЦЕС МОРАЛЬНОГО ЗАНЕПАДУ ОСОБИСТОСТІ ЯК НАСЛІДОК ЗГУБНОГО ВПЛИВУ СОЦІУМУ У РОМАНІ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «АМЕРИКАНСЬКА ТРАГЕДІЯ»

Колісниченко А. В.
ХРИСТИЯНСЬКА КОМПОНЕНТА РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ ГАРТА КРЕЙНА

Майковська В. О.
ПРОБУДЖЕННЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПРИДУШЕННЯ В П’ЄСІ ФРАНКА ВЕДЕКІНДА «ПРОБУДЖЕННЯ ВЕСНИ» (НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ)

Сипа Л. М.
РОМАНТИЧНА ПОСТАТЬ МИТЦЯ В ПОВІСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА «ҐАМБАРА»

Стрюк Є. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ ЕПОХИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Винар С. М.
АНТИЧНИЙ ОБРАЗ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ЗМІНА КОМУНІКАТИВНИХ ФУНКЦІЙ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Артеменко Л. В.
СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТОЛОГІЧНОЇ ЛІРИКИ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ

Дроздовський Д. І.
ДИСКУРС РЕАЛІЗМІВ ЯК МАРКЕР ПОСТПОСТМОДЕРНОСТІ: БРИТАНСЬКА ТЕОРЕТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ РЕАЛІСТИЧНОГО ПИСЬМА В ПАРАДИГМІ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ

Лесняк Ю. В.
ВОКАЛІЗАЦІЯ ЧУЖОСТІ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО)

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Емірамзаєва А. С.
ТВОРЧІСТЬ ТА ЖИТТЯ МАХМУДА КИРИМЛИ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ВИСВІТЛЕННІ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Protsenko Í. Yu.
REFLEXIONES SOBRE LA SEMÁNTICA DEL GUARANÍ PARAGUAY

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Гриненко І. В., Романчук С. М.
СЕМІОТИЧНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Полумисна О. О.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРВ’ЮВАННЯ)

Посмітна В. В.
КОМУНІКАТИВНІ СПОСОБИ ПРОТИДІЇ СИЛОВИХ СТРУКТУР ВИКЛИКАМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Чернишова Т. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСЛІНГВІЗМУ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Гайдук Н. А., Кудлай В. О.
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ

Данькевич Ю. В.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Фока М. В.
КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Сабура О. І.
УРЯДОВІ МЕДІА ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ: ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ЗМІ В МАНІПУЛЯЦІЯХ ГРОМАДСЬКОЮ ДУМКОЮ

Юксель Г. З.
ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА КРИМУ ЯК ЯВИЩЕ ОПОРУ ТА БОРОТЬБИ ПРОТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Яблонський М. Р.
СТАН І ЗАВДАННЯ ПРЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ПОГЛЯД 1950-Х РР.

Яценко Г. В., Яценко А. М.
ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПУБЛІЦИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Партико З. В.
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ганцюк Т. Д., Басюк А. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ У КОМУНІКАТИВНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ КОМПАНІЇ DISNEY (НА МАТЕРІАЛІ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ «THE LION KING» (1994 Р.) ТА ЙОГО РИМЕЙКУ «THE LION KING» (2019 Р.))

Кияниця Є. О.
РОЛЬ МЕДІАПСИХОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОНТЕНТУ СУЧАСНИХ МЕДІА

Храбан Т. Е., Степаненко Е. А.
СУГГЕСТИВНЫЙ АСПЕКТ ДИСКУРСА МИЛОСЕРДИЕ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ