Архів

Том 31 (70). № 2 Том 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Бовкунова О. В.
«АРКАДІЯ» ФІЛІПА СІДНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИКИ ПІЗНЬОГО РЕНЕСАНСУ В ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЇ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ ДОБИ

Ищенко Н. А.
«ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА» АНГЛИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ

Семенец О. С.
АНТИЧНОСТЬ КАК КОРРЕСПОНДИРУЮЩАЯ СИЛА ТРАНСИСТОРИЧЕСКОГО ДИАЛОГА

Тіхоненко С. О.
ГРОТЕСК ПАМФЛЕТУ ДЖОНАТАНА СВІФТА «БИТВА КНИГ»

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Боронь О. В.
ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ У ПОЕЗІЇ АНДРЕЯ СЛАДКОВИЧА І ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ТИПОЛОГІЧНОМУ ПОРІВНЯННІ (ДО 200-ЛІТТЯ СЛОВАЦЬКОГО ПОЕТА)

Спатар І. М.
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ГРИ З ЧИТАЧЕМ У ТВОРАХ МАРЕКА БЕНЬЧИКА «ТЕРМІНАЛ» ТА ЮРІЯ ІЗДРИКА «ОСТРІВ КРК»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Дроздовський Д. І.
МОТИВ ДОРОГИ ЯК ЧИННИК РОЗГОРТАННЯ СВІТУ В КОСМОГОНІЧНИХ СЮЖЕТАХ ГРЕЦЬКОЇ МІФОЛОГІЇ (ДО ПИТАННЯ ПРО МІСТЕРІЮ ЯК МЕТАЖАНРОВУ ФОРМУ)

Можарівська І. О.
СПЕЦИФІКА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ДРАМИ-ПАРАБОЛИ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ ПАВЛА АР’Є «КОЛЬОРИ»)

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Волкова І. В., Масло О. В., Ібрагімова У. А.
РОДИННО-ПОБУТОВИЙ ФОЛЬКЛОР ТОМАКІВЩИНИ

Тиховська О. М.
ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ОБРАЗІВ ЧОРТА ТА ДОМОВИКА В МІФОЛОГІЇ ЗАКАРПАТТЯ

Шкляєва Н. В., Николюк Т. В.
РІЗНОВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІГРОВИХ ТВОРІВ У ФОЛЬКЛОРІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ

ЛІТЕРАТУРНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО І ТЕКСТОЛОГІЯ

Рева І. А.
ТЕКСТ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ ФЕНОМЕН У РОМАНІ «НУДОТА» Ж.-П. САРТРА

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Арнаутова А. Р., Арнаутов А. Ш.
РУСТЕМ МУЕДИН ВЕ АЙДЕР ОСМАННЫНЪ ЭСЕРЛЕРИНДЕ ПСИХОЛОГИЗМЛЕРНИНЪ ИШЛЕТЮВ УСУЛЛАРЫ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ

Ісаєва Н. С.
«ЗАПОВІТ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КИТАЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Медведів А. Р., Дмитрук А. А., Дмитрук В. А.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКИХ ОНОМАТОПЕЙ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ)

Сеітяг’яєва Т. Р.
ШАМІЛЬ АЛЯДІН – РЕАЛІСТ ТРАГІЧНОЇ ЕПОХИ

Шестакова О. В.
МОРФОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Грисюк В. П.
ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ В МАС-МЕДІА УКРАЇНИ

Zabotnova M. V.
MANIPULATION OF MASS CONSCIOUSNESS CARRIED OUT BY INTERNET MEMES ON POLITICAL CAMPAIGNS

Комова М. В.
ТЕМАТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ БЛОГОСФЕРИ: ДИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Ліченко А. Д.
ВАРІАТИВНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ЖУРНАЛІСТИКА ДАНИХ» У СУЧАСНИХ МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯХ

Михайлова О. Г., Мокрій Я. О., Підлужна І. А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У МЕДІЙНОМУ ЗВЕРНЕННІ З ПРИВОДУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЗВЕРНЕНЬ НІМЕЦЬКИХ І ФРАНЦУЗЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ)

Харамурза Д. В.
ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ЧАСОПИСИ УКРАЇНИ 1990–2020 pp .: ІСТОРИЧНИЙ ЕСКІЗ

Шевченко Г. О.
ТРАДИЦІЙНА НІМЕЦЬКА ПРЕСА НА ПІДВАЛИНАХ КРОС-МЕДІЙНОГО ПАБЛІШИНГУ

Юксель Г. З.
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КРИМСЬКОГО МАСМЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОПРОСТОРІ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Тур О. М.
ДЖЕРЕЛА СУЧАСНОЇ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ЇЇ СТАНДАРТИЗАЦІЯ

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Бідун А. В.
СУЧАСНІ РЕДАКТОРСЬКІ ПІДХОДИ І ПРАКТИКИ ТВОРЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ КНИГИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Андрійчук М. Т.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРС НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «МОСКОВСКІЄ НОВОСТІ» ЗА 1989 РІК

Гриненко І. В.
ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД У МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ

Загороднюк В. С.
ПОДОРОЖНЯ ЕСЕЇСТИКА В РОМАНІ «ЛЕКСИКОН ІНТИМНИХ МІСТ» ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА: ПРОБЛЕМА ЖАНРУ І ЕНЦИКЛОПЕДИЗМУ

Козак С. Б.
МІСІЯ ЕМІГРАЦІЇ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ВАСИЛЯ ГРИШКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ»: НІМЕЧЧИНА, 1945 – США, 2000)

Кузнєцова Т. В.
КОМУНІКАТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА АКСІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАТЕКСТУ

Сабура О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Старкова Г. В., Яресько К. В.
РОЗСЛІДУВАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВИ

Фенько Н. М.
СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНА МІСІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Харченко О. В.
ЛІТЕРАТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА. АНГЛОМОВНИЙ КОНТЕНТ. КОМБІНУВАННЯ КУЛЬМІНАЦІЙ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Шпак В. І.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ВИДАВНИЧОЇ ОСВІТИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Досенко А. К.
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ

РЕЦЕНЗІЇ

Лановик З. Б.
РОЗПІЗНАВАННЯ СЕБЕ В ІНШОМУ ТА ІНШОГО В СОБІ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДЕВДЮК ІВАННИ ВАСИЛІВНИ «ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ТА БРИТАНСЬКІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ»)

Мамич М. В.
НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т. ОСІПОВОЇ «НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ТА СВОЄРІДНІСТЬ ЇЇ ОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ»)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ