Архів

Том 32 (71). № 1 Том 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Азарова Л. Є.
ЖАРГОННІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ

Білик Я. С.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ БЛИЗЬКОСТІ ЩОДО ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТИРА У СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ

Голтвеницька М. В.
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ СИНТАКСИСІ ЛІНИ КОСТЕНКО: СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНИЙ І ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «МАДОННА ПЕРЕХРЕСТЬ»)

Дерба С. М.
РОБОЧИЙ ЗОШИТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОМПЛЕКСУ ПІДРУЧНИКІВ

Джочка І. Ф., Фуштей А. В.
СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОМОКОМПЛЕКСУ ТАК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Косович О. В.
«КОРОНА-СЛОВОТВОРЧІСТЬ» МОВИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ – 2020

Коць Т. А.
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ: ЗАСАДИ, КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ

Куньч З. Й.
СПІВІСНУВАННЯ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗМІВ РІЗНИХ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Лазаренко С. В., Назаренко О. М.
МОВНА ГРА В СУЧАСНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Марчук О. І.
СЛОВОТВІРНІ КОМПАРАТИВНІ СТРУКТУРИ У ТВОРАХ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Мельник М. Р.
СПЕЦИФІКА ВЖИТКУ ОНІМІВ У ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗІ

Муратова О. В., Радіонова Т. М.
СПЕЦИФІКА СЕМАНТИЧНОЇ НАПОВНЕНОСТІ КОМПАРАТИВЕМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Паук М. М.
ОБМЕЖУВАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКОВІ СИНТАКСЕМИ В УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Пітель В. М., Пітель В. І.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ РЕЛІГІЙНИХ НАЗВ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ ПРИКАРПАТТЯ

Решетняк О. О.
ДО ПИТАННЯ СЕМАНТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ФРАЗЕОТВОРЕННЯ

Rusakova О. О.
THE ANALYSIS OF THE CRITERIA OF THE UKRAINIAN IELTS VARIANT

Руснак Ю. М.
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ З СУФІКСОМ -О, -Е У МОВОСТИЛІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Стратулат Н. В.
ПЛЕОНАЗМИ ЯК РІЗНОВИД ЛЕКСИЧНИХ АНОРМАТИВІВ У НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ

Топчий Л. М.
ВЛАСТИВОСТІ, ТИПИ Й ФУНКЦІЇ ЗВЕРТАНЬ У ДИСКУРСІ У. САМЧУКА

Турко О. В.
ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ)

Шеремет А. В.
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФЕМІНАТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ТВОРІВ ДЖ. Р. Р. МАРТІНА)

РОМАНСЬКІ МОВИ

Добровольська-Піпіч І. Є.
ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ARTURO PÉREZ-REVERTE “EL MAESTRO DE ESGRIMA”, “EL PINTOR DE BATALLAS”, “LA REINA DEL SUR”)

Мелещенко А. И.
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЕЙ АНТОНИМИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗДАНИЕ СВЯЗАННОГО КОНТЕКСТА

Філіппович Т. М.
СПАНГЛІШ ЯК МОВНИЙ ФЕНОМЕН ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР

Чистяк Д. О.
МІФОПОЕТИЧНА КОСМОЛОГІЯ В РАННІЙ ПОЕЗІЇ МОРІСА МЕТЕРЛІНКА

Яцканич Н. М.
ТРУДНОЩІ В ОПАНУВАННІ ФОНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Karimli Aytan Tahir
NEW REPLACEMENT TENDENCIES IN THE DICTIONARY OF MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE (WORDS THROUGH THE TURKISH LANGUAGE)

Самедова Кёнуль Ибрагим гызы
НОСОВЫЕ ГЛАСНЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СЕВЕРНОМ ДИАЛЕКТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА, В КОНТЕКСТЕ ОГУЗСКОГО И КЫПЧАКСКОГО ЯЗЫКОВ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Аллахвердиева Малахат Фархад гызы
СООТНЕСЕННОСТЬ ЭНАНТИОСЕМИИ С АНТОНИМИЕЙ И ПОЛИСЕМИЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Гусля Л. В.
АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ MONTI/ BERGE/ ГОРИ (НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Давиденко А. О.
КОНЦЕПТ “FAMILY” ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Жуйкова М. В.
СЕМІОЗИС ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ В ОПОВІДАННІ ГІЛЬБЕРТА К. ЧЕСТЕРТОНА «THE BLUE CROSS»

Кійко С. В., Кійко Ю. Є.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ РОМАНСЬКИХ МОВ НА НІМЕЦЬКУ МОВУ

Makhachashvili R. К., Semenist I. V.
PHENOMENOLOGICAL PRINCIPLES OF GLOBAL INNOVATIVE LOGOSPHERE OF COMPUTER BEING CONSTRUCTION (BASED ON EUROPEАN AND ORIENTAL LANGUAGES)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Бабашова Халида Алаббас гызы
СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАГОЛОВ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ СИНТАКСИЧЕСКОМ ЦЕЛОМ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Байрамова Илаха Алиасхаб гызы
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ СРАВНЕНИЯ КАК НОМИНАЛЬНАЯ ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

Баширова Айнур
СРЕДСТВА, СВЯЗЫВАЮЩИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: СОЮЗЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА

Іваницька Н. Б.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ В РІЗНОМОВНИХ НАУКОВИХ СТАТТЯХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Мікіна О. Г.
СЕМАНТИЧНА ІСТОРІЯ ЛАТИНСЬКОГО ДІЄСЛОВА CONVERSOR

Салимова Садагат Рашид гызы
КОГНИТИВНАЯ ГРАММАТИКА С ПОЗИЦИЙ ГРАММАТИЧЕСКОГО, ЛЕКСИЧЕСКОГО, СИНТАКСИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА

Серпак Н. Ф., Сидорчук Т. М., Сапун К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Гуркіна Т. Ю., Ляпічева О. Л., Тимченко К. А.
РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ЯК СПОСІБ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Страшко І. В.
КОРПУС ESLO ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДАНИХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гаєвська О. В.
НОВА ПАРАДИГМА ЖІНОЧОГО ПРОЗОПИСЬМА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Garachkovska O. О.
POETICS OF V. HERASYMCHUK’S “ARTISTIC BIOGRAPHY” “RIEPIN AND YAVORNYTSKYI”

Качак Т. Б.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ

Любецкая В. В., Косовская Д. В.
О ГОМИЛЕТИКЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Панько О. І.
ЧИТАЦЬКИЙ ВІДГУК РЕЦИПІЄНТА-ДИТИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ)

Телегіна Н. І., Кухарик О. І.
СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНА РОЛЬ ЛЕЙТМОТИВУ В ОПОВІДАННЯХ ДЖОНА ЧІВЕРА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ