Архів

Том 32 (71). № 1 Том 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

РОСІЙСЬКА МОВА

Габидуллина А. Р.
МЕТОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ИРОНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.М. ЖВАНЕЦКОГО)

Кошман И. Н.
УКРАИНИЗМЫ В ДИСКУРСЕ МАССМЕДИА (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ УКРАИНЫ)

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Анастасьєва О. А.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСТИЛЬОВОЇ СПЕЦИФІКИ АНГЛОМОВНОГО АФОРИЗМУ

Бакуменко О. О.
ПРОЦЕС ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ В ДІЄСЛОВАХ ІЗ ВІДОКРЕМЛЮВАНИМ ПРЕФІКСОМ AUF- У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVI СТ.

Бечко Я. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНОГО ПРИКМЕТНИКА УКР. ГАРЯЧИЙ В ПРОЦЕСІ УТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Бигунова Н. А.
АДРЕСАНТ И АДРЕСАТ РЕЧЕВОГО АКТА ПОХВАЛЫ

Блинова І. А., Зернецька А. А.
ГУМОР ЯК РІЗНОВИД КОМІЧНОГО: КРИТЕРІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ, ТЕОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ

Борковська І. П.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАКТУ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Haydanka D. V.
PRAGMATIC ROLE OF CREATIVE AD-HOC UNITS IN SOCIAL MEDIA CONTENT MAKING

Гарасим Т. О., Зубрик А. Р.
КАНАДСЬКИЙ ВАРІАНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Гончарова І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ» У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Humbatova Ayten Shakir gizi
INADEQUATE TRANSLATION

Дерябіна А. А.
НОМІНАТИВНІ ТЕРМІНОСПОЛУКИ МОДЕЛІ «ІМЕННИК + ІМЕННИК» У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Дзикович О. В., Рибачок К. В.
МОВНА ГРА ЯК СПОСІБ СЕМАНТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Dychka N. I., Gural O. I.
LINGUISTIC FEATURES OF WRITING TECHNICAL DOCUMENTS IN ENGLISH

Довженко І. В., Дячук Л. С.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДИСТАНЦІЙНО (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ)

Жук В. А.
УМОВНИЙ СПОСІБ ЯК КОНСТІТУЄНТ БЛИЖНЬОЇ ПЕРИФЕРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ

Zeynalov Eldar Atamali
MANIPULATION IN BRITISH POLITICAL DISCOURSE (BASED ON NATIONAL AND CULTURAL VALUES)

Коваль Н. О.
АУДИТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ БРИТАНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ АКТОРСЬКОЇ МОВИ

Kurylenko D. V.
MOTIVATION AS AN INTERPRETATION OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD: ASPECTS OF THE LEARNING ENGLISH LANGUAGE

Кущ Е. О.
ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ДИСКУРСУ

Лазебна Н. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МЕЖАХ ВЗАЄМИН HUMAN/NON-HUMAN

Літвінова М. М., Літвінов О. І.
ТЕРМІНИ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДЖЕННІ ЕРПЕНБЕК У РОМАНІ “HEIMSUCHUNG”

Луценко Л. О., Зашкола Ю. І.
КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО ПОЛІТИКА ДЖЕРЕМІ ХАНТА

Liushnivska L. M.
TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Матковська М. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОЗИЦІЇ «СВІЙ – ЧУЖИЙ» В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Модестова Т. В., Крсек О. Є.
РОЗВИТОК НАВИЧОК ПИСЬМА У ПІДГОТОВЦІ ДО ІСПИТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Нузбан О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Панченко О. І.
АМЕРИКА ХХ СТ. У РОМАНАХ ГАРПЕР ЛІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Пожарська Н. В.
РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ

Пожарицька О. О.
ПОЕЗІЯ-КОД: РОЗТЛУМАЧ МЕНЕ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ

Прокофьев Г. Л.
ИРОНИЧЕСКИЙ АССЕРТИВ КАК ТИП РЕЧЕВОГО АКТА

Репушевська І. І.
ФУНКЦІЙНА РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ У РОМАНІ Х. ФІЛДІНГ «ЩОДЕННИК БРІДЖИТ ДЖОНС»

Свєтлічна А. А.
МОДАЛЬНІСТЬ ТА ТОНАЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МИТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Semen H. Ya.
LEXICAL INNOVATION IN JOURNALISM

Сіманович Н. М., Бялик В. Д.
ІСТОРІЯ ПОЯВИ Й ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ

Тодорова Н. Ю.
СЕМАНТИЧНА ТА ІДЕОГРАФІЧНА КЛАСИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБРОЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Хацер Г. О., Жаворонкова В. В.
ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Чаюк Т. А., Борисович О. В.
ВИЯВИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ В СИСТЕМНИХ ВІДНОШЕННЯХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Шовкопляс Ю. О.
КУЛЬТУРНА КОНОТАЦІЯ РОЗМОВНИХ ОДИНИЦЬ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Юрчишин В. М.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ САТИРИ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ П. СІМПСОНА (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОГО МЕДІАДИСКУРСУ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Артьомцев О. В., Синєгуб С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Василенко Г. В.
ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ

Гнєдкова О. Г., Карпенко З. О.
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ КАЛАМБУРУ ЯК РІЗНОВИДУ МОВНОЇ ГРИ

Драненко Г. Ф.
СИЛА Й НАСИЛЛЯ ПЕРЕКЛАДУ

Коваленко А. В.
ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Lychuk S. V.
TRANSLATION AS A FORM OF LITERARY RELATIONSHIP OF UKRAINE DURING ITS INDEPENDENCE (2000–2013)

Mykytiuk I. M., Lesinska O. M.
NOMINATIONS OF PERSONAGES IN PORTRAIT DESCRIPTIONS: CONTRASTIVE STUDY (BASED ON UKRAINIAN AND ENGLISH LITERARY DISCOURSES)

Мосієвич Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ АНЕКСІЇ КРИМУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Ставчук Н. В.
АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ МОВНИХ ОДИНИЦЬ І КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ РЕЯ БРЕДБЕРІ)

Yukhymets S. Yu.
ETHNO-PSYCHOLINGUISTIC STEREOPTYPES IN TRANSLATIONAL ASPECT

Яровенко Л. С., Болдирева А. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ГЕРУНДІЯ ТА ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПЕРЕКЛАДІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ