Архів

Том 32 (71). № 5 Том 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Архипенко Л. М.
АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОЗИЧУВАННЯ

Бачинська Г. В., Тишковець М. П.
ПОЕТОНІМІЯ В РОМАНІ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА»: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Берестова А. А.
ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В МОВНО-ХУДОЖНІЙ ТКАНИНІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ОКСАНИ ЗАБУЖКО

Буда В. А., Нестайко І. М., Заваринська І. Ф.
ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ УЛАСА САМЧУКА «ЧОГО НЕ ГОЇТЬ ОГОНЬ»

Ільїна О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УЗУАЛЬНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ Ю. М. МУШКЕТИКА

Кравець Т. В.
МОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ПОЗНАЧЕННІ ПРОФЕСІЙ УКРАЇНСЬКИМИ ЗМІ

Медведь О. В.
РЕЦЕПЦІЯ ЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ У ТЕОРЕТИЧНОМУ ПІДҐРУНТІ КЛАСИЧНОГО ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Переломова О. С.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ

Стецик Х. М., Оксамитна Л. Б.
НАДДНІСТРЯНСЬКІ ДІАЛЕКТНІ ЕЛЕМЕНТИ В ХУДОЖНІЙ МОВІ ОСИПА МАКОВЕЯ

Судук І. І.
ВИВЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ОТОЧЕННЯ ТЕРМІНА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Терентій А. С., Кущ Н. В., Попова О. А.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ Є. ГУЦАЛА «ПОЗИЧЕНИЙ ЧОЛОВІК»

Щербак О. В.
СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО КІНОТЕКСТУ: НЕЙРОЛІНГВОСЕМІОТИЧНЕ БАЧЕННЯ

РОСІЙСЬКА МОВА

Бондарєва О. О.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА УНІВЕРБ ЯК КОМПОНЕНТИ НОМІНАТЕМ КОМПЛЕКСНОГО ЗРАЗКА

Токарева Л. В.
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Авчіннікова Г. Д.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Агаева Г. М.
ЭТИМОЛОГИЯ ФИТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Bilyk O. I., Ivanotchak N. I., Pyliachyk N. Ye.
METAPHORICAL PRESENTATION OF FUTURE IN THE AMERICAN ELECTION DISCOURSE

Бойван О. С., Ковтун О. В.
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ В АСПЕКТІ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Бондарчук Н. І., Сапрун А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МЕТАФОРИ В КОНТЕКСТІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ГАЗЕТ)

Гремалюк Т. В.
ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ЇХ ПРИЧИНИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Гурбанова С. С.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ

Деркачова А. О., Лазебна Н. В.
ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ЯК КОНСТИТУЕНТИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ВІДЕОРЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ

Єфименко Т. М.
ЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (ВІДПОВІДНО ДО МОДЕЛІ SIOP)

Корнєлаєва Є. В.
АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОГО ВЕБСАЙТУ НОВИН “THE INDEPENDENT”)

Кучеренко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Lazebna O. А., Iovenko A. О., Khomenko O. А.
DIE KATEGORIE DER BEWERTUNG IN DER MODERNEN BELLETRISTIK (AM BEISPIEL VON H. HESSES ROMAN „DER STEPPENWOLF“)

Ляшенко А. В.
ФОНЕТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Макарук Л. Л.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ БРИТАНСЬКИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ МОДУСІВ В АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Медведська І. М., Вєнєвцева Є. В.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДИСКУРСУ ФІТНЕС-ЗАНЯТЬ

Сеньків О. М., Тимчук О.Т.
ВНУТРІШНІЙ МОВНИЙ ПОРТРЕТ ДІВЧИНИ-ПІДЛІТКА У ФЕНТЕЗІЙНОМУ ТВОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ШЕННОН ГЕЙЛ «АКАДЕМІЯ ПРИНЦЕС»)

Sydorenko S. I.
DIPLOMATIC LANGUAGE AS A REFLECTION OF A POLITICAL STANCE REGARDING THE CONFLICT IN EASTERN UKRAINE

Skichko A. S.
LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF THE ENGLISH LINGUISTICS PICTURE OF THE WORLD

Соловйова О. В., Гнатковська О. М.
СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРИВАТІВ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРІОДІ

Шмуля Л. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИКІВ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В РОК-ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Эфендиева Л. Э.
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ И СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛОВЕСНЫХ ЗНАКОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Косович О. В.
ЗНАЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ РОМАНСЬКИХ МОВ Ф. М. РЕНУАРА ДЛЯ РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Чистяк Д. О.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ФРАНКОМОВНИХ КРАЇНАХ У ДІАХРОНІЧНОМУ АСПЕКТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Гванцеладзе А. М.
ВІДТВОРЕННЯ ІНФЕРІОРНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ВІДМІННОСТІ ФСП КОМПАРАТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Сковронська І. Ю., Юськів Б. М.
КОНЦЕПТ «ПРАВООХОРОНЕЦЬ» У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ НАРОДУ (АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ахмедова Е. Д.
ЗГОРТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Баранова С. В., Гончарова О. В.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ МОВНОЇ ГРИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Каламбет Я. І., Одновол В. Я.
ДУБЛЮВАННЯ VS СУБТИТРУВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМУ «ЗАГУБЛЕНА»)

Кучма Т. В.
НОМІНАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ ПОВІСТІ-КАЗКИ О. ПРОЙСЛЕРА «МАЛА БАБА ЯГА» ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Lymar M. Yu.
ENGLISH ABBREVIATIONS AND ACRONYMS IN THE SOCIO-POLITICAL DISCOURSE: TYPES AND APPROACHES IN TRANSLATION

Смірнова М. Р., Панчишко К. В.
ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІЛЬМОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Юрчак К. О., Артеменко Ю. О.
МЕТАФОРИ У ПРОМОВАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ