Архів

Том 32 (71). № 5 Том 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Долгих А. М.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ПОЕТОНІМІВ У ТВОРАХ ДЖ. ОРУЕЛЛА: ІНТЕРТЕКСТ І АНТИКЛІМАКС

Куцос О. І.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР»

Мамедова Г. Э.
К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ РАЗНООБРАЗИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Мікіна О. Г.
ЕВОЛЮЦІЯ ДЕФЕКТИВНИХ ДІЄСЛІВ У РОМАНСЬКИХ СЛОВНИКАХ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Купріянов Є. В.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В ПАРАДИГМІ ТЕОРІЇ СЕМАНТИЧНИХ СТАНІВ І ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

Ситник І. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОРПУСУ ТЕКСТІВ ПІДРУЧНИКІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ

Юрченко О. М., Угольнікова Н. С.
ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОСУВАННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ализаде Ф. Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА В КЛАССИЧЕСКОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Гафарова С. Г.
АЗИЗА АХМЕДОВА И ДЕТСКАЯ ПРОЗА

Наджафова Ф. Ф.
МОДЕРНИЗМ В ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вірченко Т. І.
МАЙДАН В УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНІ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ: ПОЕТИКА І МІФОЛОГІЯ

Єгoрoва Ю. М., Чуйко А. В.
РOМАН М. ГРИМИЧ «КЛАВКА» В НАУКOВO-КРИТИЧНІЙ РEЦEПЦІЇ

Приліпко І. Л.
НАРОДНА ПІСНЯ «У КИЄВІ НА РИНКУ П’ЮТЬ КОЗАКИ ГОРІЛКУ...» В АЛЬБОМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1846–1850 РОКІВ: МОТИВИ, ВАРІАТИВНІСТЬ, ВІДЛУННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА

Процюк Л. Б.
З БАРОКОВОЇ ДРАМИ – У МОДЕРНУ (ДОСВІД ДРАМАТУРГІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ)

Чонка Т. С.
ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ В РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «ДЕ НЕМАЄ БОГА»

Шевченко Т. М.
ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «БЛАГОСЛОВИ, МАТИ!»

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Алексєєва О. М.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕМИ ДИТИНСТВА В ОПОВІДАННЯХ «ІНШИЙ ВИМІР» І «ОБЛИЧЧЯ» ЗІ ЗБІРКИ Е. МАНРО «ЗАБАГАТО ЩАСТЯ»

Аллахвердиева Л. Н.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

Байрамова С. М.
АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА ЮСИФА ВЕЗИРА ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ В КОНТЕКСТЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Мітіна Л. С.
ШІСТЬ ФУНКЦІЙ УМБЕРТО ЕКО В «СЬОМІЙ ФУНКЦІЇ МОВИ» ЛОРАНА БІНЕ

Статкевич Л. П.
ПАЛІМПСЕСТ ЯК ФОРМА СПІВТВОРЧОСТІ АВТОРА ТА ЧИТАЧА

Shkuropat М. Yu.
“IT’S SHIT, BUT IT SELLS”: ART AND CRAFT IN ERASURE AND THE WATER CURE BY PERCIVAL EVERETT

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Садыгова С. Ф.
МЕТР РУБАИ И ИСТОРИЯ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Тиховська О. М.
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ОБРАЗІВ ДЕМІУРГІВ У КОСМОГОНІЧНИХ КОЛЯДКАХ УКРАЇНЦІВ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Алексеєнко Ю. О.
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА Й СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ПРОЦЕСІ КОНВЕРГЕНЦІЇ СТАРИХ І НОВИХ МЕДІА

Іванюха Т. В., Пирогова К. М.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ТЕЛЕПРОГРАМА ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПАРАДИГМ КУЛЬТУРИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Просяник О. П.
ЦІННІСНІ КОНФЛІКТИ ЯК ОСНОВА МЕДІЙНИХ І ПОЛІТИЧНИХ СКАНДАЛІВ: ПРОПОЗИЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТИПОЛОГІЇ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Тарасюк Л. М., Герасимюк Л. С., Ліщина В. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Чередник Л. А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕК

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Карась М. А.
МУЛЬТИМЕДІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГАЗЕТНОГО ВИДАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 2020–2021 РОКІВ

Коваль А. Г.
СПЕЦИФІКА ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЧАСОПИСІВ ВИДАВНИЦТВА «БІОПРОМ»

Косюк О. М.
ІНТЕРКУРС КРИМІНАЛІСТИКИ У СТРУКТУРІ БАЗОВИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МЕТОДІВ ЗБОРУ ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Синчак Б. А.
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИПРАВЛЕННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА

Ципердюк І. М.
30-РІЧЧЯ ПАДІННЯ КОМУНІЗМУ НА СХОДІ ЄВРОПИ У ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕДАКЦІЙ «ГОЛОСУ АМЕРИКИ», BBC, DW, РАДІО «ВАТИКАН» І «СВОБОДА»

Шульська Н. М., Зінчук Р. С.
КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАГОЛОВКІВ У МОВІ СУЧАСНИХ МЕДІА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Кошелюк О. В., Благовірна Н. Б.
ДИЗАЙН ВИДАВНИЧИХ МАРОК ЯК ВІЗУАЛЬНИЙ СТОРІТЕЛІНГ: ПРО ЩО «РОЗПОВІДАЄ» БРЕНД ВИДАВНИЦТВА

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Досенко А. К.
КАТЕГОРІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ: НІКОНІМИ

Мина Ж. В., Кулічкова М. О.
ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ІНТЕРНЕТ-РИНКУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ В ДОДАТКУ ANDROID ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Петрушка А. І., Кожушана І. І.
ТЕМАТИЧНИЙ ТАРГЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ АКАДЕМІЧНИХ ВЕБСПІЛЬНОТ

Полумисна О. О.
ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК ОБ’ЄКТ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сенкевич Г. А., Чечельницька Г. В., Антонова В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ