Архів

Том 32 (71). № 6 Том 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабич Т. В., Ліпатова М. В.
ДИНАМІЗМ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА НА МОВЛЕННЄВОМУ РІВНІ

Гаценко І. О.
ЗАГАДКА ЯК ТИП ТЕКСТУ

Городиловська Г. Г.
СЛОВНИКАРСЬКА ЦАРИНА ПРОФЕСОРА КОСТЯ КИСІЛЕВСЬКОГО

Єлдінова С. М.
НАГОЛОС ЯК МОРФОНОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ В КАТОЙКОНІМНОМУ СЛОВОТВОРІ

Кемінь У. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ ОЦІНКИ У МОВОТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС: ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ

Мельник М. Р.
ОНОМАСТИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІНИ КОСТЕНКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ПРОМІННЯ ЗЕМЛІ»)

Oнуфрійчук Г. І.
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРАЖЕННЯ ЗООФРАЗЕМ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Сердега Р. Л.
ДІАЛЕКТНІ ЕЛЕМЕНТИ У ТЕКСТАХ ФОЛЬКЛОРУ ТА ПРОБЛЕМА ЇХ ВІДБИТТЯ У «СЛОВНИКУ МОВИ УСНОЇ НАРОДНОЇ СЛОВЕСНОСТІ»

Соловйова Т. О.
ПРЕЦЕДЕНТНІ ЕРГОНІМИ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

Топчий Л. М.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ ЗАГОЛОВКІВ

Ципердюк О. Д.
ВОКАТИВ У ТЕКСТАХ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Череватко А. О.
ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС НАТАЛІЇ ДЕВ’ЯТКО

СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ

Джафарова А. Р.
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Марченко Т. Я.
НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ДІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ІСТОРІЯ СЛОВОТВОРЕННЯ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Баб’як Ж. В., Боднар О. І., Плавуцька І. Р.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЕПОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ФАХОВОМУ ДИСКУРСІ

Бережна М. В.
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АРХЕТИП «ДЕМЕТРА» (НА МАТЕРІАЛІ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ INSIDE OUT)

Бірюкова Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФОНОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ЛІРИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ C.C. CATCH

Бойван О. С., Ковтун О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Веремчук Е. О.
ЛОГІЧНИЙ ВИМІР АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ HONOUR

Гнезділова Я. В.
ПРАГМАТИКА ЮРИДИЧНОГО МЕТАДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОТОКОЛІВ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ)

Karachun Yu. G., Borkovska I. P.
ENGLISH SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS IN MODERN LINGUISTIC STUDIES

Керимова Ф. Ф.
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Конопелькіна О. О.
ФІГУРИ СУБСТИТУЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ ПІСНЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ

Красівський О. М.
ТЕРМІНОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОГО МАСМЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Кузнєцова О. В.
СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОКРЕАТИВНОСТІ АВТОРА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Magerramova Malahat
PROBLEME DER WORTBILDUNGSELEMENTE IM MODERNEN DEUTSCH

Mammadova N. I.
THE VERB AND THE VERBALS (THE NON-FINITE FORMS OF THE VERB)

Новосілець О. В.
СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Opryshko N. O., Bezkorovaina L. S.
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENT WORDS DENOTING NOBLE TITLES IN THE ENGLISH LANGUAGE

Панченко О. І.
КОНЦЕПТ «ЖИТЛО» В АНГЛІЙСЬКІЙ СУЧАСНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Рустамзаде А. В.
ПОЗИЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ В ЭЛИТАРНОМ ДИСКУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК «РЕГИСТРЫ» СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ (ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ)

Шитюк А. С., Гнєдкова О. Г.
ПОНЯТТЯ РЕКЛАМИ: СТРУКТУРА ПОБУДОВИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Яременко О. А., Лазебна О. А.
ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЧАСОПИСІВ)

РОМАНСЬКІ МОВИ

Бурбело В. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО (САМО)ПОЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ У ДАВНЬОФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Гунчик І. О., Михальчук С. О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧИСЛОВИХ СИМВОЛІВ-ІДЕОРГАМ У МОВНІЙ СИСТЕМІ

Kim L. A.
EUPHÉMISMES ET DYSPHEMISMES DANS LES MAGAZINES SEXOSPÉSIFIQUES ILLUSTRÉS

Кузнецова Ю. І., Сідак О. О.
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДЕРИВАТІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ БУДІВЕЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Сідак О. О., Кузнецова Ю. І.
КАРНАВАЛІЗАЦІЯ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОБРАЗИ

Chystiak D. O.
ÉTUDES MYTHOPOÉTIQUES UKRAINIENNES ET RUSSES: ANALYSE CRITIQUE COMPARÉE

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Магеррамова М. Г.
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА ДОБРА И ЗЛА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Кравченко О. О.
ЦИФРОВИЙ ЗНАК ЯК СКЛАДНИК КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ КИТАЙСЬКОМОВНОГО СЕГМЕНТА ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ

Поліна Г. В., Василенко І. І., Черенко К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГОВИХ СКОРОЧЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ