Архів

Том 32 (71). № 6 Том 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Алиева Н. С.
СЛОЖНЫЕ СЛОВА В ГОНЧАРНОЙ ЛЕКСИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

Alizada L.
GLOBAL SPREAD OF ENGLISH AND ITS IMPACTS ON TOURISM LEXICOLOGY

Велиева В. Ф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В МАТЕРИАЛАХ ОНЛАЙН-ПЕЧАТИ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Исмаиллы А. Ф.
МИКРОТОПОНИМЫ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ИЗ АНТРОПОНИМОВ (НА ПРИМЕРЕ АГДАМСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Кравченко Е. О.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ІМЕНА В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА: ЗМІСТ, РОЛЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Ляшко О. В.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ В АНГЛОМОВНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ПРОПОВІДІ: МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Мельник П. В.
АНАЛІТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ (КВАЗІТЕРМІНИ Й ПЕРЕДТЕРМІНИ) В ТЕРМІНОСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Mehdiyeva G. I.
THE PROBLEM OF COINCIDENCE IN TEXTS

Mehdiyeva M. B.
PROFESSOR ZARIFA BUDAGOVA’S SCIENTIFIC CONSIDERATIONS ON THE COMMA

Pashayeva G. B.
TEXT, DISCOURSE AND VIRTUAL DISCOURSE

Салимова Ф. С.
ЯЗЫК – МЫШЛЕНИЕ – КУЛЬТУРА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Салманова К. И.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В КОЛЫБЕЛЬНЫХ И ХВАЛЕБНЫХ ПЕСНЯХ

Tsymbal I. V., Tymofieiev R. I.
STRATÉGIES DE MANIPULATION AU DISCOURS POLITIQUE SUR INTERNET: QUAND “TOUS LES MOYENS SONT BONS”

Шукюрова С. Ф.
ШАМАХИНСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ С. А. ШИРВАНИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Bilyanina V. І.
CHARACTERISTICS AND PECULIARITIES OF EMOJIS USED BY CHINESE AND UKRAINIANS: PSYCHOLOGICAL AND CULTURAL ASPECTS

Ляшук А. М.
ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ ПОСТПРАВДИ

Мамедова У. Р.
О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ЯЗЫКОВ: ИНТЕРЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИАТЕКСТОВ ФРАНЦУЗСКОГО, РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Шафиева Р. Ш.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕШСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПАРЕМИЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ БРАЧНОГО РОДСТВА

Швелідзе Л. Д.
СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Строкань А. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ КОРПУСІВ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Бондаренко Г. П.
ҐЕНЕЗА ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У ПОЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ Г. СКОВОРОДИ

Гусейнова Ш. М.
ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА В РАССКАЗЕ АБУЛЬГАСАНА АЛЕКПЕРЗАДЕ «СОФИ»

Довлатзаде М. А.
ПРОСВЕЩЕНИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Zhaboruke I. А., Gerkerova O. М., Milova M. М.
NATURE AND PECULIARITIES OF THE NOVEL GENRE

Imamaliyeva L. M.
THE ROLE OF MIR MOHSUN NAVVAB’S “TAZKIREI-NAVVAB” IN THE CONTEXT OF AZERBAIJAN LITERARY STUDIES DEVELOPMENT

Іщенко Н. А., Ізмайлов А. Р.
ПОНЯТТЯ «ГРОТЕСК» ТА ЙОГО ПРОБЛЕМАТИКА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Концеба М. О., Бессараб О. В.
МІФОЛОГЕМИ В РОМАНІ «БАЛАДА ПРО СПІВОЧИХ ПТАШОК І ЗМІЙ» СЮЗАННИ КОЛЛІНЗ

Лосієвський І. Я.
КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТКИ ХХ СТОЛІТТЯ ІРИНИ ШАШКОВОЇ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Анісімова Н. П.
«У ЦЬОМУ СВІТІ, ДЕ ТЕБЕ НЕМА…»: ХУДОЖНЯ ВЕРСІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ МОТИВІВ У ЛІРИЦІ ІГОРЯ РИМАРУКА

Занько О. В.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В РОМАНІСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА

Кузьменко В. І.
УЖИНОК ІЗ ВИСОТИ ЛІТ

Мусій В. Б.
СЕМАНТИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ОПОВІДАННІ ПЕТРА КРАЛЮКА «РУБЛЬОВ»

Новиков А. О.
АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В РОМАНІ ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ «ХАРКІВ 1938»: ОСНОВНІ ТЕМИ, ОБРАЗИ І ПРООБРАЗИ

Поліщук Я. О.
У ПОШУКАХ МИНУЛОГО: АВТОРСЬКИЙ ДОСВІД МАРИНИ ГРИМИЧ

Пустовіт В. Ю.
НАРОДНОПОЕТИЧНІ МОТИВИ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ»

Токмань Г. Л.
АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ КОЗАКА У ПОЕЗІЇ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ СМИСЛИ ТА ПОЕТИКА

Чопик Р. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ПОЧАТКІВ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Абдуллазаде Л. Ф., Алиева Л. Г.
ЗНАЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РОМАНЕ Ф. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Голобородько Ю. К.
ФЕНОМЕНИ ТВОРЧОСТІ А. АВЕРЧЕНКА: ОСНОВНІ ДОМІНАНТИ ПРОДОВЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Грищенко І. В., Наумовська О. В.
СЮЖЕТ «АА*2140» В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕРІОДУ

Копаниця Л. М., Павлова А. К.
ХУДОЖНЯ МАКРОСФЕРА ТРАДИЦІЙНОЇ НЕОБРЯДОВОЇ ПОЕЗІЇ: ДІАЛЕКТИКА ПРЕКРАСНОГО ТА ПОТВОРНОГО

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Synieokyi O. V.
FROM “SANTA ESMERALDA” ... TO “GENERATION ESMERALDA” (ARCHIVAL-DOCUMENTARY REVIEW OF MUSICAL HERITAGE)