Архів

Том 33 (72). № 1 Том 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Бортун К. О.
ІМПЕРАТИВ ЯК ДЖЕРЕЛО НАВІЮВАННЯ ТА ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНИХ ТАКТИК У ВИСЛОВЛЕННІ

Городецька В. А.
КОНЦЕПТОСФЕРА РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОПОВІДЕЙ ГЛАВИ УГКЦ С. ШЕВЧУКА)

Демченко Н. Д., Чала А. Г., Твердохліб В. А.
ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛЕКТНОГО ДИСКУРСУ

Доброльожа Г. М.
КОДИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ

Жвава О. А., Зинякова А. А.
АКЦЕНТУАЦІЯ ІМЕННИКІВ ВІДДІЄСЛІВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З СУФІКСОМ -ЕЦЬ

Жижома О. О.
ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ОКАЗІОНАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВАСИЛЯ СТУСА

Калужинська Ю. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕГАТИВНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ В ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Костусяк Н. М.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПЕРЕЧНОЇ СЕМАНТИКИ В РОМАНІ В. ШКЛЯРА «ЧОРНИЙ ВОРОН»: ФУНКЦІЙНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР

Кочукова Н. І., Рябініна І. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВОТВОРІВ З ІНШОМОВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Кулик О. Д.
ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СФЕРИ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ВІДДЗЕРКАЛЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ФРАГМЕНТА СУМ-20)

Левченко Т. М.
ВПЛИВ ПОЗАМОВНИХ ЧИННИКІВ НА МОВУ ЗАСОБІВ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Межов О. Г.
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА Й ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО СЬОГОДЕННЯ

Овсієнко Л. М.
ТЕРМІН ЯК СКЛАДНИК РІЗНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ

Приблуда Л. М.
ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Юлдашева Л. П., Кобиліна Ю. М., Коломинська Т. Б.
ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Asgarova B. A.
THE ROLE OF DISCOURSE MARKERS IN INFORMATION STRUCTURE

Беззубова О. О.
ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ MDR У FACEBOOK

Бірюкова Д. В., Щербицька В. В.
СПЕЦИФІКА ТЕМПОРАЛЬНОГО АРАНЖУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПЕСТЛИВИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

Борковська І. П., Карачун Ю. Г.
КРИТЕРІЇ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ «ПЕРСОНАЛЬНИЙ БЛОГ»

Боровська О. О., Сольська Т. М.
ПАРТИЦИП У СИСТЕМІ НЕФІНІТНИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Євдокимова І. О., Савілова Л. В., Хапіна О. В.
УСНІ АНГЛОМОВНІ ВІЙСЬКОВІ КОМАНДИ ЯК СКЛАДОВІ АВТОРИТАРНОГО ДИСКУРСУ

Зубач О. А.
НІМЕЦЬКИЙ ПРОЗОВИЙ ШВАНК: ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА

Ковальова Т. П., Хант Г. О.
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ГРИ В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Козачишина О. Л., Малащук-Вишневська Н. В., Мосійчук А. В.
КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО СВІТУ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ПОЛІФОНІЧНОГО РОМАНУ (на матеріалі роману Джонатана Сафрана Фоера «Everything is Illuminated»)

Козяревич-Зозуля Л. В.
ФАСЦИНАЦІЯ У TED TALK ВИСТУПАХ

Конопелькіна О. О.
СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ АНГЛОМОВНИХ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ

Kosovych O. V., Кotovska Т. I., Kulyk S. A.
DIPLOMATIC СOMMUNICATION. DISCOURSE ANALYSIS

Mishchenko Т. V., Lutsenko О. V.
RHETORICAL DEVICES OF PERSUASION IN JOE BIDEN’S SPEECHES

Мурадханян І. С., Гладкоскок Л. Г., Семен Г. Я.
ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В МУЗИЦІ

Нежива О. М.
СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

П’єцух О. І.
ДИСКРЕДИТАЦІЙНА ТАКТИКА КРИТИКИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ

Polishchuk G. V.
GERMAN BORROWINGS IN ENGLISH IN THE EARLY 20 CENTURY (LEXICOGRAPHIC SURVEY)

Прокоф’єв Г. Л.
ІРОНІЯ ЯК КОНВЕНЦІЯ

Талавіра Н. М.
НОВИННЕ ВИСВІТЛЕННЯ ІНАВГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ ДЖ. БАЙДЕНА: МОДЕЛІ ВПЛИВУ НА АДРЕСАТА

РОМАНСЬКІ МОВИ

Zhuk V. A.
OVERCOMING BARRIERS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

Попова Н. М., Кузьменко Д. В.
ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІСПАНОМОВНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

Чистяк Д. О.
МІФОПОЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ У ДРАМІ МОРІСА МЕТЕРЛІНКА «НЕПРОХАНА» (1890)

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Ablâtif R. M.
QIRIMLILARNIÑ TARİHİY VATANĞA KÜTLEVİY QAYTUVI DEVRİNDE TÜRKİYEDEKİ QIRIMLILAR CEMİYETLERNİÑ NEŞİR VE MEDENİY FAALİYETLERİ (80NCİ SENELERNİÑ SOÑU – 2000NCİ YILLARNIÑ BAŞI)

Ахмедова Э. М.
СЕМАНТИКА ИМЕНИ ХЫЗЫР В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ