Архів

Том 33 (72). № 1 Том 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Aфшари А. Ш.
МЕСТО ПОСЛОВИЦ КАК УНИВЕРСАЛЬНОГО ЖАНРА В ЛИНГВИСТИКE

Білик К. М.
ФЕНОМЕН КРЕОЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Горбань Г. М.
ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ)

Мамедова А. Б.
ЯЗЫК, МЫШЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ СМЫСЛЕ

Полюк І. С., Бондар Л. В., Рибчук О. С.
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ

Рахманова Н. А.
СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДСТИЛЕЙ В ЯЗЫКЕ

Руденко М. Ю.
СЛОВОТВОРНІ ПРОЦЕСИ В АМЕРИКАНСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТАХ

Semenist I. V., Makhachashvili R. K.
METHODOLOGICAL MODELLING OF INNOVATIVE COMMUNICATION FOR NEW KNOWLEDGE ACQUISITION IN THE GLOBAL DIGITAL REAM

Сидоренко О. М., Романюк С. Г.
СПЕЦИФІКА ПРИСВОЄННЯ НАЗВ ЗАКЛАДАМ РОЗВАГ В ЗАХІДНИХ ТА СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Тупчій О. В., Гриневич О. Л.
ОБРАЗ АНГЛІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 20 СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ В. В. МАЄВСЬКОГО «НА БРИТАНСЬКИХ ОСТРОВАХ»)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ahibalova T. M., Karachova D. V., Lyutviyeva Ya. P.
TRANSLATION TRANSFORMATIONS AT THE SENTENCE LEVEL IN ECONOMIC MEDIA DISCOURSE

Дячук Л. С., Довженко І. В.
НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОГО МЕДІАДИСКУРСУ: СПЕЦИФІКА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Kuzenko Н. M.
UNDERSTANDING SEMIOTIC CODES IN TEXT INTERPRETATION

Manyatsa M. S.
THE ROLE OF MULTIMODALITY IN LOCALIZATION OF UKRAINIAN TOURIST WEBSITES INTO ENGLISH

Межуєва І. Ю.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Мельник Н. І.
ТЕРМІНОТВОРЧІСТЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЛІФТОВОЇ ГАЛУЗІ

Мосієвич Л. В.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Набока О. М.
АДЕКВАТНІ СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР У ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Рябчук О. В., Шмідт Д. П.
ВЛАСНІ НАЗВИ ЯК ЛЕКСИЧНИЙ МАРКЕР СТРАТЕГІЙ ДОМЕСТИКАЦІЇ ТА ФОРЕНІЗАЦІЇ

Чепурна З. В.
ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ У НІМЕЦЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

Чернова Ю. В., Алієва Ф. С. кизи
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОР (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНІВ АГАТИ КРІСТІ)

Ярова Л. О.
РОЛЬ ПРИМІТОК ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ЦИТАТ НА ОСНОВІ РОМАНУ ДОННИ ТАРТТ «THE SECRET HISTORY»

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Гусейнова Г. А.
МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ОБРАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Полєєва Ю. С., Васік Ю. А.
ЗІСТАВНІ ПЕРЦЕПТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГУЧНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Громовенко В. В.
ЛІНГВІСТИЧНА БАЗА ДАНИХ ПОЛІТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: АРХІТЕКТОНІКА ТА ФУНКЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Stepanov V. V.
CORPUS VS NON-CORPUS: MAIN DISTINCTIVE FEATURES

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Бродська О. О.
СИМВОЛІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРАХ АРТУРА ШНІЦЛЕРА

Halahan Ya. V., Drahan O. A.
TRADITION AND INTERTEXTUALITY AS TEXTUAL STRATEGIES OF CREATING THE OWN IDIOSTYLE

Козубенко Л. М.
КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЗМУ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА

Любецька В. В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Фокіна С. О.
ДИСКУРС З ПОЗИЦІЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. ФРАНЦУЗЬКА ЛІНІЯ ВИВЧЕННЯ

Чмир А. В.
ПАРАТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В РОМАНІ «ДАНИЛО ОСТРОЗЬКИЙ: ОБРАЗ, ГАПТОВАНИЙ БІСЕРОМ» ПЕТРА КРАЛЮКА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гладкова М. В.
МОТИВ «ЕКОЛОГІЇ ДУШІ» В РОМАНІ В. ДРОЗДА «ЗЕМЛЯ ПІД КОПИТАМИ»

Головко Л. Г., Кремінська І. М., Федорова Т. Є.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСОПРОСТОРУ РОМАНУ Г. ТЮТЮННИКА «ВИР»

Демчук О. А.
УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОТИП ЯК САМООБРАЗ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ВАСИЛЯ МАХНА

Казанова О. В.
ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ ТА ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ЕСЕЇСТИКИ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

Кобзей Н. В.
СКУЛЬПТУРНІ ОПИСИ В КАНВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Колкутіна В. В.
ЛІТЕРАТУРА НАРОДНИЦТВА ТА РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ У СВІТЛІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОСОФСЬКОЇ ЕСЕЇСТИКИ 1 ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Кочерга С. О.
«СТЕФАНИКІВСЬКЕ ПИСЬМО» ЯК НОМІНАЛЬНА КАТЕГОРІЯ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Семак О. І.
ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДРАМАТУРГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНІ ВИМІРИ

Чопик Р. Б.
ДИВИВСЯ НА СВІТ «ОКОМ СКОВОРОДИНЦЯ» (МАЛОВІДОМІ СТУДІЇ ПРО СКОВОРОДИНСТВО І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО)

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Исаев Х. Б., Демьянюк А., Кезибан Т. Э.
КАРС В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ РЮРИКА ИВНЕВА